Kulttuuri
Kuukausi
Inarin kulttuuritoimi etsii paikallisia esiintyjiä lauantai-liveihin – tarkoituksena tukea taiteen ja kulttuurin toimijoita haastavassa koronatilanteessa

Inarin kult­tuu­ri­toi­mi etsii pai­kal­li­sia esiin­ty­jiä lauan­tai-li­vei­hin – tar­koi­tuk­se­na tukea taiteen ja kult­tuu­rin toi­mi­joi­ta haas­ta­vas­sa ko­ro­na­ti­lan­tees­sa

25.03.2020 20:05

Me­se­naat­ti avasi si­vus­ton, jolla myös kult­tuu­rin toi­mi­jat voivat myydä en­nak­koon pal­ve­luk­siaan

25.03.2020 19:29
Lauri Randla sai koulussa turpaan, koska ei ollut kotoisin mistään – Neuvostoliitosta kertovalla elokuvaohjaajalla on nyt viesti rajat kiinni -porukoille

Lauri Randla sai kou­lus­sa tur­paan, koska ei ollut ko­toi­sin mistään – Neu­vos­to­lii­tos­ta ker­to­val­la elo­ku­va­oh­jaa­jal­la on nyt viesti rajat kiinni -po­ru­koil­le

15.03.2020 11:31
Emma sai modernin tapaisen sinkkukäsittelyn, Näkymätön mies on oikeasti pelottava – Klassikkoja vilisee nyt valkokankaalla, mutta miten ne pärjäävät kirjoina?

Emma sai mo­der­nin ta­pai­sen sink­ku­kä­sit­te­lyn, Nä­ky­mä­tön mies on oi­keas­ti pe­lot­ta­va – Klas­sik­ko­ja vilisee nyt val­ko­kan­kaal­la, mutta miten ne pär­jää­vät kir­joi­na?

15.03.2020 11:19
Tilaajille
Uteliaisuus pitää korrektin kujeilijan liikkeessä – 80-vuotta täyttävän M. A. Nummisen uraan mahtuu lastenohjelmien eläinhahmoja, teoreettista filosofiaa ja elektronista musiikkia

Ute­liai­suus pitää kor­rek­tin ku­jei­li­jan liik­kees­sä – 80-vuot­ta täyt­tä­vän M. A. Num­mi­sen uraan mahtuu las­ten­oh­jel­mien eläin­hah­mo­ja, teo­reet­tis­ta fi­lo­so­fiaa ja elekt­ro­nis­ta mu­siik­kia

11.03.2020 07:35
Vanhemmat
Arctic Design Week laajentuu kaupunkifestivaaliksi: Arktista vimmaa tuo esiin Rovaniemen kulttuuritarjontaa

Arctic Design Week laa­jen­tuu kau­pun­ki­fes­ti­vaa­lik­si: Ark­tis­ta vimmaa tuo esiin Ro­va­nie­men kult­tuu­ri­tar­jon­taa

03.03.2020 14:40

Elämän tar­koi­tus jäi löy­ty­mät­tä – mutta viih­det­tä se on et­si­mi­nen­kin

28.02.2020 16:24
Pakkasukkoviikolla Kemissä kilpaillaan lumenveistossa, puuhataan kävelykadulla ja kuunnellaan hyvää musiikkia

Pak­kas­uk­ko­vii­kol­la Kemissä kil­pail­laan lu­men­veis­tos­sa, puu­ha­taan kä­ve­ly­ka­dul­la ja kuun­nel­laan hyvää mu­siik­kia

22.01.2020 16:20
Jaakko Niemelä etsi isäänsä seitsemän vuotta maailman meriltä: "Siinä tuli konkreettiseksi ihmisen pienuus ja meren suuruus"

Jaakko Niemelä etsi isäänsä seit­se­män vuotta maail­man me­ril­tä: "Siinä tuli konk­reet­ti­sek­si ihmisen pienuus ja meren suu­ruus"

12.01.2020 08:00
Tilaajille
Arvio: Teräsleidien siskokatras räiskyy ja kipinöi – elokuvan tylsä nimi kätkee alleen timantin

Arvio: Te­räs­lei­dien sis­ko­kat­ras räiskyy ja kipinöi – elo­ku­van tylsä nimi kätkee alleen ti­man­tin

07.01.2020 14:05
Tornion uimahalli suosituin kohde – Kaikukortti-toiminta jatkuu Torniossa

Tornion ui­ma­hal­li suo­si­tuin kohde – Kai­ku­kort­ti-toi­min­ta jatkuu Tor­nios­sa

18.12.2019 13:21
Pellon kulttuuripalkinto myönnettiin Marianne Ylitalolle

Pellon kult­tuu­ri­pal­kin­to myön­net­tiin Ma­rian­ne Yli­ta­lol­le

07.12.2019 14:27

Teat­te­ri­yh­dis­tys saa lai­nan­sa an­teek­si Ro­va­nie­mel­lä

02.12.2019 20:29
Kulttuurijuhla puhalsi eloa Rovaniemen tyhjään asemarakennukseen – tapahtumalla esiteltiin talon potentiaalia kulttuurikeskuksena

Kult­tuu­ri­juh­la puhalsi eloa Ro­va­nie­men tyhjään ase­ma­ra­ken­nuk­seen – ta­pah­tu­mal­la esi­tel­tiin talon po­ten­tiaa­lia kult­tuu­ri­kes­kuk­se­na

18.10.2019 18:58
Ari Rasilainen johtaa Kemin kaupuginorkesterin konsertin: Kapellimestarin työ pitää liikkeessä

Ari Ra­si­lai­nen johtaa Kemin kau­pu­gi­nor­kes­te­rin kon­ser­tin: Ka­pel­li­mes­ta­rin työ pitää liik­kees­sä

01.10.2019 09:43
Harri Koskinen valittiin Siidan uusittavan perusnäyttelyn arkkitehtisuunnittelijaksi – suunnittelijalla on pitkäaikaisena yhteistyökumppanina muun muassa Iittala

Harri Kos­ki­nen va­lit­tiin Siidan uu­sit­ta­van pe­rus­näyt­te­lyn ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­li­jak­si – suun­nit­te­li­jal­la on pit­kä­ai­kai­se­na yh­teis­työ­kump­pa­ni­na muun muassa Iittala

30.09.2019 13:29
Jopa 500 ihmistä osallistui hylätyssä makasiinissa pidettyyn tapahtumaan – ja laittoi nimensä adressiin yhteisöllisten kultuuritilojen puolesta

Jopa 500 ihmistä osal­lis­tui hy­lä­tys­sä ma­ka­sii­nis­sa pi­det­tyyn ta­pah­tu­maan – ja laittoi nimensä ad­res­siin yh­tei­söl­lis­ten kul­tuu­ri­ti­lo­jen puo­les­ta

24.09.2019 15:58
Adressi yhteisöllisten kulttuuritilojen puolesta
Mielipide Arttu Nieminen, Eveliina Paksuniemi, Miikka Räisänen

Adressi yh­tei­söl­lis­ten kult­tuu­ri­ti­lo­jen puo­les­ta

24.09.2019 15:29
Omakohtainen suru kypsytti kirjailijan – Kukkolankosken lapsuusmaisemat saivat Akseli Heikkilän esikoisteoksessa synkemmät sävyt

Oma­koh­tai­nen suru kyp­syt­ti kir­jai­li­jan – Kuk­ko­lan­kos­ken lap­suus­mai­se­mat saivat Akseli Heik­ki­län esi­kois­teok­ses­sa syn­kem­mät sävyt

22.09.2019 18:00
Tässä soi elävä alkumusiikki – Savikiekkojen keräilijä ja kuuluisa tutkija hurahti ikivanhaan musiikkiin, jota voi yhä kuunnella Kreikan kaukaisilla vuorilla

Tässä soi elävä al­ku­mu­siik­ki – Sa­vi­kiek­ko­jen ke­räi­li­jä ja kuu­lui­sa tutkija hurahti iki­van­haan mu­siik­kiin, jota voi yhä kuun­nel­la Kreikan kau­kai­sil­la vuo­ril­la

22.09.2019 10:27