Koulutus
Kuukausi
Lukijalta: Hae rohkeasti rakennusalan kouluun
Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Hae roh­keas­ti ra­ken­nus­alan kouluun

10.02.2020 21:44
Mielipide Joel Matinlassi ja Elias Salminen

Kou­lu­lai­sil­ta: Läksyt ovat syvältä

05.02.2020 17:19
Rovaniemen kouluista päätetään keväällä – Vaaranlampi ja Nivavaara ensimmäisten joukossa

Ro­va­nie­men kou­luis­ta pää­te­tään ke­vääl­lä – Vaa­ran­lam­pi ja Ni­va­vaa­ra en­sim­mäis­ten jou­kos­sa

05.02.2020 07:00
Sakke Rantala jättää REDU:n puheenjohtajan tehtävät

Sakke Rantala jättää REDU:n pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­vät

26.01.2020 14:13
Nuorimmaksi oikeustieteen tohtoriksi ennätysajassa – rovaniemeläinen Eelis Paukku, 24, on oikeustieteen tohtori, kauppatieteen maisteri ja tekniikan kandidaatti

Nuo­rim­mak­si oi­keus­tie­teen toh­to­rik­si en­nä­tys­ajas­sa – ro­va­nie­me­läi­nen Eelis Paukku, 24, on oi­keus­tie­teen toh­to­ri, kaup­pa­tie­teen mais­te­ri ja tek­nii­kan kan­di­daat­ti

25.01.2020 07:00
Vanhemmat
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat kokoontuvat Rovaniemellä viikonloppuna – talvipäivillä keskitytään siihen, kuinka tärkeää on inhimillisen dialogin merkitys

Äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den opet­ta­jat ko­koon­tu­vat Ro­va­nie­mel­lä vii­kon­lop­pu­na – tal­vi­päi­vil­lä kes­ki­ty­tään siihen, kuinka tärkeää on in­hi­mil­li­sen dia­lo­gin mer­ki­tys

16.01.2020 14:33
Lapin musiikkiopisto osallistuu kansainväliseen  hankkeeseen: Erasmus MIX on luovan ajattelun aivoriihi

Lapin mu­siik­ki­opis­to osal­lis­tuu kan­sain­vä­li­seen hank­kee­seen: Erasmus MIX on luovan ajat­te­lun ai­vo­rii­hi

15.01.2020 18:13
Keittiömestarista tuli Lapin ainoa riistamestari – rovaniemeläinen Janne Orava jätti ravintola-alan ja suoritti koulun, josta on valmistunut vain parikymmentä

Keit­tiö­mes­ta­ris­ta tuli Lapin ainoa riis­ta­mes­ta­ri – ro­va­nie­me­läi­nen Janne Orava jätti ra­vin­to­la-alan ja suo­rit­ti koulun, josta on val­mis­tu­nut vain pa­ri­kym­men­tä

15.01.2020 18:04
Inarista johtaa 350 kilometrin mittainen oppimisen väylä Lapin yliopistoon

Ina­ris­ta johtaa 350 ki­lo­met­rin mit­tai­nen op­pi­mi­sen väylä Lapin yli­opis­toon

13.01.2020 08:35
Mielipide Jaakko Lindfors

Lu­ki­jal­ta: Elä­män­kat­so­mus­tie­to avat­ta­va kai­kil­le

11.01.2020 11:44

Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus ja Pe­rä­poh­jo­lan Opisto sol­mi­vat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen

08.01.2020 14:19
Analyysi: Korkeakouluihin kaivataan kipeästi lisää aloituspaikkoja, kun koulutustason lasku uhkaa talouskasvua – rahat tutkintotalkoisiin uupuvat yhä lupauksista huolimatta

Ana­lyy­si: Kor­kea­kou­lui­hin kai­va­taan ki­peäs­ti lisää aloi­tus­paik­ko­ja, kun kou­lu­tus­ta­son lasku uhkaa ta­lous­kas­vua – rahat tut­kin­to­tal­koi­siin uupuvat yhä lu­pauk­sis­ta huo­li­mat­ta

07.01.2020 19:00
Lukijalta: Kiusaaminen on väärin
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kiu­saa­mi­nen on väärin

03.01.2020 07:23
Reilun 1 000 asukkaan Savukoskella on Suomen toiseksi paras lukio – "Mitä järkeä olisi lähteä muualle?"

Reilun 1 000 asuk­kaan Sa­vu­kos­kel­la on Suomen toi­sek­si paras lukio – "Mitä järkeä olisi lähteä muual­le?"

05.12.2019 07:30
Tilaajille
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Osaa­mi­sen vah­vis­ta­mi­nen kes­tä­vää työl­li­syys­po­li­tiik­kaa

28.11.2019 22:17
Koulutus- ja rekrytointimessuja vietetään Sodankylässä keskiviikkona –  messut ovat monen opiskelijan taidonnäyte

Kou­lu­tus- ja rek­ry­toin­ti­mes­su­ja vie­te­tään So­dan­ky­läs­sä kes­ki­viik­ko­na – messut ovat monen opis­ke­li­jan tai­don­näy­te

26.11.2019 19:12
Koulua köyhyyden keskellä

Koulua köy­hyy­den kes­kel­lä

22.11.2019 20:00
Mielipide Maija Pirttijärvi

Lu­ki­jal­ta: Tur­val­li­sem­paa lää­ke­hoi­toa

13.11.2019 06:15
Lukijalta: Yhteistyöllä varmistetaan pohjoisen näköaloja
Mielipide Kalervo Ukkola

Lu­ki­jal­ta: Yh­teis­työl­lä var­mis­te­taan poh­joi­sen nä­kö­alo­ja

12.11.2019 06:00
Mielipide Sara Tuisku

Lu­ki­jal­ta: Si­vis­ty­nyt­tä tu­le­vai­suu­den po­li­tiik­kaa?

07.11.2019 06:32