Koulutus
Kuukausi
Korkeakoulujen pääsykokeet järjestetään normaalisti ja ajallaan – myös etäkokeiden mahdollisuutta punnitaan

Kor­kea­kou­lu­jen pää­sy­ko­keet jär­jes­te­tään nor­maa­lis­ti ja ajal­laan – myös etä­ko­kei­den mah­dol­li­suut­ta pun­ni­taan

31.03.2020 18:45

Redu myy Ke­mi­jär­vel­lä tyhjän kou­lu­kiin­teis­tön

27.03.2020 15:00
Lukijalta: Virtuaalitodellisuus auttaa potilasta, hoitajaa ja lääkäriä
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vir­tuaa­li­to­del­li­suus auttaa po­ti­las­ta, hoi­ta­jaa ja lää­kä­riä

23.03.2020 05:52
Linjaus muuttui: 1–3-luokkalaiset voivat taas osallistua koulujen lähiopetukseen – Etäopetus säilyy silti ensisijaisena suosituksena, jos se on mahdollista järjestää

Linjaus muut­tui: 1–3-luok­ka­lai­set voivat taas osal­lis­tua kou­lu­jen lä­hi­ope­tuk­seen – Etä­ope­tus säilyy silti en­si­si­jai­se­na suo­si­tuk­se­na, jos se on mah­dol­lis­ta jär­jes­tää

20.03.2020 14:46
Ruotsin koulut ovat vielä auki – Haaparannan lukio siirtyi etäopetukseen tänään

Ruotsin koulut ovat vielä auki – Haa­pa­ran­nan lukio siirtyi etä­ope­tuk­seen tänään

19.03.2020 17:46
Kuulutko niihin, jotka saavat viedä vielä lapsensa kouluun? Katso tästä koko pitkä lista kriittisistä aloista

Kuu­lut­ko niihin, jotka saavat viedä vielä lap­sen­sa kou­luun? Katso tästä koko pitkä lista kriit­ti­sis­tä aloista

18.03.2020 06:00
Etäopetus alkoi useissa lukioissa ja yläkouluissa: "Kymmenen vuotta sitten tämä olisi ollut katastrofi"

Etä­ope­tus alkoi useissa lu­kiois­sa ja ylä­kou­luis­sa: "Kym­me­nen vuotta sitten tämä olisi ollut ka­tast­ro­fi"

16.03.2020 18:30
Lännen Median tiedot: Aluehallintovirastot ovat valmistautuneet antamaan määräyksen Suomen koulujen sulkemisesta tartuntatautilain perusteella

Lännen Median tiedot: Alue­hal­lin­to­vi­ras­tot ovat val­mis­tau­tu­neet an­ta­maan mää­räyk­sen Suomen kou­lu­jen sul­ke­mi­ses­ta tar­tun­ta­tau­ti­lain pe­rus­teel­la

16.03.2020 15:33
Lapin ammattikorkeakoulu siirtyy tiistaista alkaen etäopetukseen – yliopistossa osa kursseista ja väitöstilaisuuksista pidetään etäyhteydellä

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu siirtyy tiis­tais­ta alkaen etä­ope­tuk­seen – yli­opis­tos­sa osa kurs­seis­ta ja väi­tös­ti­lai­suuk­sis­ta pi­de­tään etä­yh­tey­del­lä

15.03.2020 10:21
Lukijalta: Lappi potee sähköalan osaajapulaa
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lappi potee säh­kö­alan osaa­ja­pu­laa

13.03.2020 05:40
REDUn kansainväliset liikkuvuudet peruutetaan kevään ajaksi

REDUn kan­sain­vä­li­set liik­ku­vuu­det pe­ruu­te­taan kevään ajaksi

12.03.2020 08:40
Kolme opettajaa pois kyläkouluista – Tuntikehysmuutokset herättävät närää Rovaniemen pienissä kouluissa

Kolme opet­ta­jaa pois ky­lä­kou­luis­ta – Tun­ti­ke­hys­muu­tok­set he­rät­tä­vät närää Ro­va­nie­men pie­nis­sä kou­luis­sa

09.03.2020 18:41
Tilaajille
Vanhemmat
Säästetäänkö me itsemme hengiltä?
Kolumni Liisa Holmberg

Sääs­te­tään­kö me itsemme hen­gil­tä?

03.03.2020 07:00
Vaaranlammen uudelle koululle varattiin tontti Mäntyvaarasta Rovaniemellä, koulun sijoituspaikka silti yhä päättämättä

Vaa­ran­lam­men uudelle kou­lul­le va­rat­tiin tontti Män­ty­vaa­ras­ta Ro­va­nie­mel­lä, koulun si­joi­tus­paik­ka silti yhä päät­tä­mät­tä

24.02.2020 19:01
Lukijalta: Hae rohkeasti rakennusalan kouluun
Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Hae roh­keas­ti ra­ken­nus­alan kouluun

10.02.2020 21:44
Mielipide Joel Matinlassi ja Elias Salminen

Kou­lu­lai­sil­ta: Läksyt ovat syvältä

05.02.2020 17:19
Rovaniemen kouluista päätetään keväällä – Vaaranlampi ja Nivavaara ensimmäisten joukossa

Ro­va­nie­men kou­luis­ta pää­te­tään ke­vääl­lä – Vaa­ran­lam­pi ja Ni­va­vaa­ra en­sim­mäis­ten jou­kos­sa

05.02.2020 07:00
Sakke Rantala jättää REDU:n puheenjohtajan tehtävät

Sakke Rantala jättää REDU:n pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­vät

26.01.2020 14:13
Nuorimmaksi oikeustieteen tohtoriksi ennätysajassa – rovaniemeläinen Eelis Paukku, 24, on oikeustieteen tohtori, kauppatieteen maisteri ja tekniikan kandidaatti

Nuo­rim­mak­si oi­keus­tie­teen toh­to­rik­si en­nä­tys­ajas­sa – ro­va­nie­me­läi­nen Eelis Paukku, 24, on oi­keus­tie­teen toh­to­ri, kaup­pa­tie­teen mais­te­ri ja tek­nii­kan kan­di­daat­ti

25.01.2020 07:00
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat kokoontuvat Rovaniemellä viikonloppuna – talvipäivillä keskitytään siihen, kuinka tärkeää on inhimillisen dialogin merkitys

Äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den opet­ta­jat ko­koon­tu­vat Ro­va­nie­mel­lä vii­kon­lop­pu­na – tal­vi­päi­vil­lä kes­ki­ty­tään siihen, kuinka tärkeää on in­hi­mil­li­sen dia­lo­gin mer­ki­tys

16.01.2020 14:33