Koulutus
Kuukausi
Reilun 1 000 asukkaan Savukoskella on Suomen toiseksi paras lukio – "Mitä järkeä olisi lähteä muualle?"

Reilun 1 000 asuk­kaan Sa­vu­kos­kel­la on Suomen toi­sek­si paras lukio – "Mitä järkeä olisi lähteä muual­le?"

05.12.2019 07:30
Tilaajille
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Osaa­mi­sen vah­vis­ta­mi­nen kes­tä­vää työl­li­syys­po­li­tiik­kaa

28.11.2019 22:17
Koulutus- ja rekrytointimessuja vietetään Sodankylässä keskiviikkona –  messut ovat monen opiskelijan taidonnäyte

Kou­lu­tus- ja rek­ry­toin­ti­mes­su­ja vie­te­tään So­dan­ky­läs­sä kes­ki­viik­ko­na – messut ovat monen opis­ke­li­jan tai­don­näy­te

26.11.2019 19:12
Koulua köyhyyden keskellä

Koulua köy­hyy­den kes­kel­lä

22.11.2019 20:00
Vanhemmat
Mielipide Maija Pirttijärvi

Lu­ki­jal­ta: Tur­val­li­sem­paa lää­ke­hoi­toa

13.11.2019 06:15
Lukijalta: Yhteistyöllä varmistetaan pohjoisen näköaloja
Mielipide Kalervo Ukkola

Lu­ki­jal­ta: Yh­teis­työl­lä var­mis­te­taan poh­joi­sen nä­kö­alo­ja

12.11.2019 06:00
Mielipide Sara Tuisku

Lu­ki­jal­ta: Si­vis­ty­nyt­tä tu­le­vai­suu­den po­li­tiik­kaa?

07.11.2019 06:32
Rovaniemi kartoittaa korvaajaa Wilmalle – Koulujen ja kotien välillä lähetetään päivittäin noin 10 000 viestiä.

Ro­va­nie­mi kar­toit­taa kor­vaa­jaa Wil­mal­le – Kou­lu­jen ja kotien välillä lä­he­te­tään päi­vit­täin noin 10 000 vies­tiä.

24.10.2019 07:30
Tilaajille
Ministeriö haluaa joka toiselle nuorelle aikuiselle korkeakoulututkinnon vuoteen 2030 mennessä

Mi­nis­te­riö haluaa joka toi­sel­le nuo­rel­le ai­kui­sel­le kor­kea­kou­lu­tut­kin­non vuoteen 2030 men­nes­sä

22.10.2019 19:39
Suomi jatkaa kurditaistelijoiden kouluttamista Turkin hyökkäyksen naapurissa – "Ei voi vetää johtopäätöstä, että olisivat heti lähdössä Syyrian puolelle"

Suomi jatkaa kur­di­tais­te­li­joi­den kou­lut­ta­mis­ta Turkin hyök­käyk­sen naa­pu­ris­sa – "Ei voi vetää joh­to­pää­tös­tä, että oli­si­vat heti läh­dös­sä Syyrian puo­lel­le"

11.10.2019 17:36
Lukijalta: Ilmastonmuutos uhkaa tyttöjen oikeuksia jo nyt
Mielipide Ossi Heinänen

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­ton­muu­tos uhkaa tyt­tö­jen oi­keuk­sia jo nyt

11.10.2019 06:00
Inari haluaa edustajansa takaisin SAKK:n johtokuntaan, opetushallitus antoi paikan Sodankylälle ja alensi inarilaisen varalle

Inari haluaa edus­ta­jan­sa ta­kai­sin SAKK:n joh­to­kun­taan, ope­tus­hal­li­tus antoi paikan So­dan­ky­läl­le ja alensi ina­ri­lai­sen varalle

08.10.2019 12:05
Ylitornion lukio soitti Etelä-Afrikkaan – opiskelijat pääsivät haastattelemaan vapaustaistelija Denis Goldbergiä

Yli­tor­nion lukio soitti Ete­lä-Af­rik­kaan – opis­ke­li­jat pää­si­vät haas­tat­te­le­maan va­paus­tais­te­li­ja Denis Gold­ber­giä

06.10.2019 16:47
Lappilaiset nuoret lähtevät kuukaudeksi oppiin Thaimaahan – suurlähetystölle viedään lappilaisia tuliaisia

Lap­pi­lai­set nuoret läh­te­vät kuu­kau­dek­si oppiin Thai­maa­han – suur­lä­he­tys­töl­le viedään lap­pi­lai­sia tu­liai­sia

02.10.2019 22:31
Kläpille meänkielinen satukirja - uhanalaista kieltä yritetään pelastaa kahta puolen väylän

Klä­pil­le meän­kie­li­nen sa­tu­kir­ja - uhan­alais­ta kieltä yri­te­tään pe­las­taa kahta puolen väylän

02.10.2019 07:30
Maksu ei vähennä kansainvälisten ryhmien vierailuintoa – Rovaniemelle on tulijoita enemmän kuin koulut pystyvät ottamaan vastaan

Maksu ei vähennä kan­sain­vä­lis­ten ryhmien vie­rai­lu­in­toa – Ro­va­nie­mel­le on tu­li­joi­ta enemmän kuin koulut pys­ty­vät ot­ta­maan vastaan

25.09.2019 07:30
Korkeakoulut eivät saa euroakaan uusiin aloituspaikkoihin - "Oppilaskohtainen rahoitus laskee, kun sen hallitusohjelman mukaan piti nousta," sanoo työmarkkinajohtaja

Kor­kea­kou­lut eivät saa eu­roa­kaan uusiin aloi­tus­paik­koi­hin - "Op­pi­las­koh­tai­nen ra­hoi­tus laskee, kun sen hal­li­tus­oh­jel­man mukaan piti nous­ta," sanoo työ­mark­ki­na­joh­ta­ja

24.09.2019 07:00
Lapin ammattikorkeakoulu kasvatti syksyn hakijamääräänsä, sosionomikoulutus yhä suosituin

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu kas­vat­ti syksyn ha­ki­ja­mää­rään­sä, so­sio­no­mi­kou­lu­tus yhä suo­si­tuin

19.09.2019 21:14
Suomessa ei ole timantteja tai öljyä - uusien innovaatioiden löytäminen huutaa rahaa

Suo­mes­sa ei ole ti­mant­te­ja tai öljyä - uusien in­no­vaa­tioi­den löy­tä­mi­nen huutaa rahaa

17.09.2019 15:31
Koulun alku keventää puntakukkaroa ja monelle brittivanhemmalle lapsen koulukustannukset ovat liikaa

Koulun alku ke­ven­tää pun­ta­kuk­ka­roa ja monelle brit­ti­van­hem­mal­le lapsen kou­lu­kus­tan­nuk­set ovat liikaa

16.09.2019 08:00