Koulujen avaaminen
Kuukausi
Näin koulut alkoivat Torniossa, Rovaniemellä ja Kemissä: kavereiden näkeminen nostatti riemua ja pihalla kierrätettiin käsidesiä – vain kevätjuhlien puuttuminen harmittaa

Näin koulut al­koi­vat Tor­nios­sa, Ro­va­nie­mel­lä ja Ke­mis­sä: ka­ve­rei­den nä­ke­mi­nen nos­tat­ti riemua ja pihalla kier­rä­tet­tiin kä­si­de­siä – vain ke­vät­juh­lien puut­tu­mi­nen har­mit­taa

14.05.2020 15:29 0
Riemunkiljahduksia ja pientä epävarmuutta – Rovaniemellä lähiopetukseen palattiin osin ristiriitaisissa tunnelmissa

Rie­mun­kil­jah­duk­sia ja pientä epä­var­muut­ta – Ro­va­nie­mel­lä lä­hi­ope­tuk­seen pa­lat­tiin osin ris­ti­rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa

14.05.2020 09:59 0
Ylitornion koronatilanne on rauhoittunut – Suuri osa Ylitornion koululaisista jää silti torstaina kotiin, Kittilässä uusia tartuntoja ei ole tullut yli kuukauteen

Yli­tor­nion ko­ro­na­ti­lan­ne on rau­hoit­tu­nut – Suuri osa Yli­tor­nion kou­lu­lai­sis­ta jää silti tors­tai­na kotiin, Kit­ti­läs­sä uusia tar­tun­to­ja ei ole tullut yli kuu­kau­teen

14.05.2020 06:30 0
Pääkirjoitus: Lähiopetukseen palaaminen on askel kohti normaalimpaa kouluarkea
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Lä­hi­ope­tuk­seen pa­laa­mi­nen on askel kohti nor­maa­lim­paa kou­lu­ar­kea

13.05.2020 06:30 0
Jopa 10–20 prosenttia oppilaista voi puuttua ensi viikolla kouluista – opetusministeri Andersson puolustaa koulujen avaamista

Jopa 10–20 pro­sent­tia op­pi­lais­ta voi puuttua ensi vii­kol­la kou­luis­ta – ope­tus­mi­nis­te­ri An­ders­son puo­lus­taa kou­lu­jen avaa­mis­ta

09.05.2020 09:44 0
Pelastakaa Lapset: Eristäytyminen koronaviruksen takia voi ahdistaa ja väsyttää lapsia – Tukea tarvitaan heti, kun koulut avataan

Pe­las­ta­kaa Lapset: Eris­täy­ty­mi­nen ko­ro­na­vi­ruk­sen takia voi ah­dis­taa ja vä­syt­tää lapsia – Tukea tar­vi­taan heti, kun koulut avataan

08.05.2020 08:23 0
Tornion kielikoululaiset palaavat lähiopetukseen - 140 oppilaalle todistus rajan ylittämistä varten

Tornion kie­li­kou­lu­lai­set pa­laa­vat lä­hi­ope­tuk­seen - 140 op­pi­laal­le to­dis­tus rajan ylit­tä­mis­tä varten

06.05.2020 14:56 0
Pääkirjoitus: Koulujen avaaminen on tärkeä askel kohti normaalimpaa arkea
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kou­lu­jen avaa­mi­nen on tärkeä askel kohti nor­maa­lim­paa arkea

01.05.2020 07:00 0
Lukijalta: Kannattaako kouluja vielä avata?
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kan­nat­taa­ko kouluja vielä avata?

28.04.2020 09:36 0
Vanhemmat
Pääkirjoitus: Koulujen avaamista on vakavasti harkittava, koska sen edut ovat riskejä suuremmat
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kou­lu­jen avaa­mis­ta on va­ka­vas­ti har­kit­ta­va, koska sen edut ovat riskejä suu­rem­mat

25.04.2020 06:00 0