Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Pääkirjoitus: Ää­nes­tä­jien oi­keus­tur­va vaa­ras­sa – saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki tulisi pi­kai­ses­ti uu­dis­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Kotimaan politiikka
Viimeisin 24 tuntia
Heikki Autto: Lapilla on kaikki mahdollisuudet menestyä – jokainen ääni on nyt tärkeä
Mainos Kansanedustaja Heikki Autto

Heikki Autto: Lapilla on kaikki mah­dol­li­suu­det me­nes­tyä – jo­kai­nen ääni on nyt tärkeä

06:00 2
Tiedätkö kuka sanoi nämä sanat ja lentävät lauseet?

Tie­dät­kö kuka sanoi nämä sanat ja len­tä­vät lau­seet?

05:00 2
Tilaajille
Suomella on yhä pitkä matka Ruotsin blokkivaaleihin, sanoo tutkija – "Jakolinjoja hahmoteltu Suomelle omintakeisella tavalla"

Suo­mel­la on yhä pitkä matka Ruotsin blok­ki­vaa­lei­hin, sanoo tutkija – "Ja­ko­lin­jo­ja hah­mo­tel­tu Suo­mel­le omin­ta­kei­sel­la ta­val­la"

25.03.2023 19:30
Viikko ja vanhemmat
Lapissa kampanjoiva vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pääsi puhumaan monisatapäiselle pride-yleisölle

Lapissa kam­pan­joi­va va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Li An­ders­son pääsi pu­hu­maan mo­ni­sa­ta­päi­sel­le pri­de-ylei­söl­le

25.03.2023 16:32 31
Tilaajille
Katukampanjoinnille on yhä kysyntää: "Ei tarvitse valokuvan perusteella valita" – äänestäjiä houkuteltiin puolueteltoille Rovaniemellä lauantaina

Ka­tu­kam­pan­join­nil­le on yhä ky­syn­tää: "Ei tar­vit­se va­lo­ku­van pe­rus­teel­la valita" – ää­nes­tä­jiä hou­ku­tel­tiin puo­lue­tel­toil­le Ro­va­nie­mel­lä lauan­tai­na

25.03.2023 15:00 3
Tilaajille
Perussuomalaisille näyttäisi tulevan jytky ainakin Satakuntaan, mutta alueelliset gallupit vääristävät todellisuutta – kokoomus edelleen valtakunnallisesti johdossa

Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le näyt­täi­si tulevan jytky ainakin Sa­ta­kun­taan, mutta alueel­li­set gal­lu­pit vää­ris­tä­vät to­del­li­suut­ta – ko­koo­mus edel­leen val­ta­kun­nal­li­ses­ti joh­dos­sa

25.03.2023 08:00 21
Tilaajille
Analyysi: Raideyhteyksiä kannattavat melkein kaikki puolueet, mutta sävyissä on suuria eroja – "Yllättävän ylimalkaista", analysoi liikennetoimittaja vaaliohjelmia

Ana­lyy­si: Rai­de­yh­teyk­siä kan­nat­ta­vat melkein kaikki puo­lueet, mutta sä­vyis­sä on suuria eroja – "Yl­lät­tä­vän yli­mal­kais­ta", ana­ly­soi lii­ken­ne­toi­mit­ta­ja vaa­li­oh­jel­mia

25.03.2023 06:30
Tilaajille
Lakkosuman takana ovat neuvottelujärjestelmän muutos, inflaatio ja "kiky-sopimuksen kaiut" – Työnantaja ja AKT:n pomo näkevät vastakkainasettelun lisääntyneen

Lak­ko­su­man takana ovat neu­vot­te­lu­jär­jes­tel­män muutos, inf­laa­tio ja "ki­ky-so­pi­muk­sen kaiut" – Työn­an­ta­ja ja AKT:n pomo näkevät vas­tak­kain­aset­te­lun li­sään­ty­neen

17:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saako entinen kan­san­edus­ta­ja jatkaa?

25.03.2023 06:00
Tilaajille
”Lainsäätäjän saamattomuus siirsi pallon saamelaiskäräjille ja KHO:lle” – asiantuntijan mukaan kansainvälisten ihmisoikeuselinten ratkaisut painavat enemmän kuin kansallinen lainsäädäntö

”Lain­sää­tä­jän saa­mat­to­muus siirsi pallon saa­me­lais­kä­rä­jil­le ja KHO:l­le” – asian­tun­ti­jan mukaan kan­sain­vä­lis­ten ih­mis­oi­keus­elin­ten rat­kai­sut pai­na­vat enemmän kuin kan­sal­li­nen lain­sää­dän­tö

24.03.2023 19:03 8
Tilaajille
Vaaleista vaaleihin: Kahden äänen erolla kansanedustajaksi

Vaa­leis­ta vaa­lei­hin: Kahden äänen erolla kan­san­edus­ta­jak­si

24.03.2023 15:40 1
Tilaajille
Pohjoismaiden neuvosto keskustelee viikonloppuna ammatillisesta koulutuksesta Haaparannalla

Poh­jois­mai­den neu­vos­to kes­kus­te­lee vii­kon­lop­pu­na am­ma­til­li­ses­ta kou­lu­tuk­ses­ta Haa­pa­ran­nal­la

24.03.2023 13:08
Tilaajille
Kalastajakunta ikääntyy, ja jos kalatalousliiton esitys toteutuu, yli 65-vuotiaat eivät enää ongi ilmaiseksi – "Luopuminen saavutetusta edusta ei ole helppoa"

Ka­las­ta­ja­kun­ta ikään­tyy, ja jos ka­la­ta­lous­lii­ton esitys to­teu­tuu, yli 65-vuo­tiaat eivät enää ongi il­mai­sek­si – "Luo­pu­mi­nen saa­vu­te­tus­ta edusta ei ole help­poa"

24.03.2023 11:10 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi on meidän koti

24.03.2023 08:00 1
Tilaajille
Lapsiperheköyhyys on kitkettävä pois
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­he­köy­hyys on kit­ket­tä­vä pois

24.03.2023 07:45
Tilaajille
Edessä Suomen kohtalon vaalit
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edessä Suomen koh­ta­lon vaalit

24.03.2023 07:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läis­köy­hyyt­tä tulee kitkeä

24.03.2023 07:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus kuntoon yhdessä

24.03.2023 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­jyy­del­lä vah­vem­pi Lappi

24.03.2023 06:30
Tilaajille