Koti

Käy­tet­ty­jä as­tioi­ta ostava ja myyvä palvelu avaa toi­min­nan Ro­va­nie­men Na­pa­pii­ril­lä – rik­ki­näi­set astiat voidaan kier­rät­tää muun muassa ra­ken­nus­teol­li­suu­den ma­te­riaa­lik­si

15.10.2019 10:50
Saareloiden eteisen puuverhoilussa komeilee iso mänty – Näin tuot tärkeät valokuvat uudella tavalla esiin sisustuksessa

Saa­re­loi­den eteisen puu­ver­hoi­lus­sa ko­mei­lee iso mänty – Näin tuot tärkeät va­lo­ku­vat uudella tavalla esiin si­sus­tuk­ses­sa

28.09.2019 09:00
Tulikorit ja -padat yleistyvät kotipihoilla, mutta mistä puut? Polttopuiden hinnoissa ja laadussa on isoja eroja

Tu­li­ko­rit ja -padat yleis­ty­vät ko­ti­pi­hoil­la, mutta mistä puut? Polt­to­pui­den hin­nois­sa ja laa­dus­sa on isoja eroja

21.09.2019 08:00
Kuminauhallinen lakana on pirullisen vaikea taitella – tämä kikka toimii, katso niksivideo

Ku­mi­nauhal­li­nen lakana on pi­rul­li­sen vaikea tai­tel­la – tämä kikka toimii, katso nik­si­vi­deo

16.08.2019 16:39

Katse alas, sillä pieni on nyt in – am­mat­ti­lai­nen opastaa tren­dik­kään mi­ni­kuk­ka­kim­pun si­don­nan sa­loi­hin

13.07.2019 09:00
Tilaajille

Huo­li­ma­ton puiden polt­ta­mi­nen tekee kiu­kaas­ta pääs­tö­pom­min – "Os­ta­jil­la ei ole vaa­ti­mus­ta puh­tais­ta kiu­kais­ta, vaan on tyy­dyt­ty siihen, että kiuas kuin kiuas"

06.07.2019 08:00
Tilaajille

Juu­re­ton il­ma­kas­vi ei tar­vit­se hyy­sää­mis­tä – Mirja Linnas oppi kan­ta­pään kautta, miten vähällä tren­di­kas­vi pärjää: "Kyllä minä taisin ne en­sim­mäi­set tappaa"

15.06.2019 07:00

Näin teet ka­nan­ka­kas­ta lan­noi­te­pan­kin ke­sä­ku­kil­le – ky­syim­me asian­tun­ti­jan vinkit ko­ti­pi­han lan­noi­tuk­seen

08.06.2019 07:00
Tilaajille

Tart­tuu­ko te­ras­sis­ta­si tikkuja jal­ka­poh­jiin? Näin huollat oikein eri ma­te­riaa­le­ja ja estät tik­kuun­tu­mi­sen

01.06.2019 08:00

"Ensi kesänä en kär­vis­te­le öitä", päätti Heikki Kos­ke­la, kun kodin läm­pö­ti­la kipusi hel­teil­lä sie­tä­mät­tö­mäk­si – Näin hankit il­ma­läm­pö­pum­pun ker­ros­ta­loon

17.04.2019 07:00

Uusi asu­mis­tu­ki on li­sän­nyt nuorten yksin asu­mis­ta – Yksin asu­mi­nen yleis­tyy no­peas­ti kai­kil­la suo­ma­lai­sil­la

16.03.2019 10:00

Anniina Nur­mi­sen uudessa keit­tiös­sä jätteet la­ji­tel­laan vä­ri­koo­dien mukaan – Mutta mikä avuksi, jos al­las­kaa­pis­ta loppuu tila?

09.03.2019 08:00
Tilaajille
Lieden huolimaton tai valvomaton käyttö sytyttää helposti tulipalon – sähköpaloja oli viime vuonna yli 2500

Lieden huo­li­ma­ton tai val­vo­ma­ton käyttö sy­tyt­tää hel­pos­ti tu­li­pa­lon – säh­kö­pa­lo­ja oli viime vuonna yli 2500

04.03.2019 09:38
Hyvä kysymys: Onko talouspaperi turhake?

Hyvä ky­sy­mys: Onko ta­lous­pa­pe­ri tur­ha­ke?

12.02.2019 22:16
Tämä perhe asuu Oulussa laivassa – "kärvistellään talvet ja nautitaan kesät"

Tämä perhe asuu Oulussa lai­vas­sa – "kär­vis­tel­lään talvet ja nau­ti­taan kesät"

12.02.2019 19:00
Tykkylumi kuormittaa sähkölinjoja ja voi aiheuttaa nollavian – vian epäillään aiheuttaneen täysin tuhoutuneen mökin palon Tervolassa

Tyk­ky­lu­mi kuor­mit­taa säh­kö­lin­jo­ja ja voi ai­heut­taa nol­la­vian – vian epäil­lään ai­heut­ta­neen täysin tu­hou­tu­neen mökin palon Ter­vo­las­sa

12.02.2019 13:42

Kier­rä­tys­as­tiat voivat tulla pa­kol­li­sik­si jopa oma­ko­ti­ta­lo­jen pi­hoil­le – EU vaatii lisää la­jit­te­lua

31.01.2019 07:00
Uudiskohteen osakkeenomistajat voivat palkata oman tarkkailijan rakennustyömaalle – asuntokauppalain tarjoamaan mahdollisuuteen tartutaan silti harvoin

Uu­dis­koh­teen osak­keen­omis­ta­jat voivat palkata oman tark­kai­li­jan ra­ken­nus­työ­maal­le – asun­to­kaup­pa­lain tar­joa­maan mah­dol­li­suu­teen tar­tu­taan silti harvoin

12.01.2019 11:00

Vil­la­su­kat, kuu­ma­ve­si­pul­lo, li­sä­huo­pa – vii­leäs­sä ma­kuu­huo­nees­sa saa pa­rem­mat unet, ja sille on fy­sio­lo­gi­set pe­rus­teet

05.01.2019 09:00

Pieni lapsi voi luulla nap­pi­pa­ris­toa kar­kik­si ja joutua hen­gen­vaa­raan – näin huo­leh­dit, ettei lapsi saa pa­ris­to­ja kä­siin­sä

22.12.2018 12:58