Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Koti ja asuminen
Viikko
Talveksi lämpimään muuttaminen on vähentynyt rajusti koronapandemian aikana

Tal­vek­si läm­pi­mään muut­ta­mi­nen on vä­hen­ty­nyt rajusti ko­ro­na­pan­de­mian aikana

25.09.2022 19:30
Moni vanhempi ajattelee, että lapsi tarvitsee oman huoneen – se ei kuitenkaan aina ole lapsen oma toive

Moni van­hem­pi ajat­te­lee, että lapsi tar­vit­see oman huoneen – se ei kui­ten­kaan aina ole lapsen oma toive

25.09.2022 16:00
Nuohottu hormi säästää puuta: kuusi vinkkiä tulisijan käyttäjälle – Annukka Abrefa on tyytyväinen nuohousuudistukseen ja itse valittuun nuohoojaan

Nuo­hot­tu hormi säästää puuta: kuusi vinkkiä tu­li­si­jan käyt­tä­jäl­le – Annukka Abrefa on tyy­ty­väi­nen nuo­hou­suu­dis­tuk­seen ja itse va­lit­tuun nuo­hoo­jaan

24.09.2022 06:30 1
Tilaajille
Paljonko Play Stationin pelaaminen tekee sähkölaskua? Entäpä viikoittainen imurointi? Testaa Lapin Kansan visassa tietosi kodin laitteiden sähkönkulutuksesta

Pal­jon­ko Play Sta­tio­nin pe­laa­mi­nen tekee säh­kö­las­kua? Entäpä vii­koit­tai­nen imu­roin­ti? Testaa Lapin Kansan visassa tietosi kodin lait­tei­den säh­kön­ku­lu­tuk­ses­ta

23.09.2022 18:00
Tilaajille
Kotitalousopettaja neuvoo – näin voit vähentää kodinkoneiden sähkönkulutusta

Ko­ti­ta­lou­so­pet­ta­ja neuvoo – näin voit vä­hen­tää ko­din­ko­nei­den säh­kön­ku­lu­tus­ta

23.09.2022 18:11
Tilaajille
"Arvelen, että sähkökatkoihin pitää varautua" – Moni miettii sähkön käyttöä nyt aivan uudella tavalla, kodinkoneiden kulutuksen merkitys saattaa yllättää

"Ar­ve­len, että säh­kö­kat­koi­hin pitää va­rau­tua" – Moni miettii sähkön käyttöä nyt aivan uudella ta­val­la, ko­din­ko­nei­den ku­lu­tuk­sen mer­ki­tys saattaa yl­lät­tää

23.09.2022 18:00 2
Tilaajille
"Asserin aukio" täyttyy sittenkin: Asuintornitalo suunnitteilla ydinkeskustaan

"As­se­rin aukio" täyttyy sit­ten­kin: Asuin­tor­ni­ta­lo suun­nit­teil­la ydin­kes­kus­taan

21.09.2022 11:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Tältä näyttää "hallittu sekasotku" – maailman tapahtumat heijastuvat myös sisustamiseen

Tältä näyttää "hal­lit­tu se­ka­sot­ku" – maail­man ta­pah­tu­mat hei­jas­tu­vat myös si­sus­ta­mi­seen

17.09.2022 06:30
Tilaajille
"Iso ja huojentava uutinen" – rovaniemeläisen kerrostaloasukkaan lasku energiakriisistä jää maltilliseksi kaukolämmön takia

"Iso ja huo­jen­ta­va uu­ti­nen" – ­ro­va­nie­me­läi­sen ker­ros­ta­loa­suk­kaan lasku ener­giak­rii­sis­tä jää mal­til­li­sek­si kau­ko­läm­mön takia

15.09.2022 18:00 4
Tilaajille
Hylättyjä luottopäätöksiä ja kohtuuttomia asumiskustannuksia – Lapissa sadat ihmiset joutuvat asumaan loma-asunnoissa, sillä muita vaihtoehtoja ei ole

Hy­lät­ty­jä luot­to­pää­tök­siä ja koh­tuut­to­mia asu­mis­kus­tan­nuk­sia – Lapissa sadat ihmiset jou­tu­vat asumaan lo­ma-asun­nois­sa, sillä muita vaih­toeh­to­ja ei ole

15.09.2022 06:30 4
Tilaajille
Rovaniemellä Suomen kolmanneksi kalleimmat kuntakohtaiset kiinteistökustannukset – taloyhtiöiden energiakustannukset jyrkässä nousussa

Ro­va­nie­mel­lä Suomen kol­man­nek­si kal­leim­mat kun­ta­koh­tai­set kiin­teis­tö­kus­tan­nuk­set – ta­loyh­tiöi­den ener­gia­kus­tan­nuk­set jyr­käs­sä nou­sus­sa

12.09.2022 12:40 3
Tilaajille
Lämmityksestä säästäminen lisää putkirikkojen riskiä – "Jos mökin jättää kylmilleen, tulee vedet katkaista"

Läm­mi­tyk­ses­tä sääs­tä­mi­nen lisää put­ki­rik­ko­jen ris­kiä – "Jos mökin jättää kyl­mil­leen, tulee vedet kat­kais­ta"

09.09.2022 10:07 2
Tilaajille
Päiväkirja: Älä mene kahvihalpaan  – eli miten edulliseksi luulemasi kahvi olikin jotakin ihan muuta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Älä mene kah­vi­hal­paan – eli miten edul­li­sek­si luu­le­ma­si kahvi olikin jotakin ihan muuta

09.09.2022 07:35 1
Tilaajille
"En muistele menneitä enkä ihmettele mitään" – Aini Rapo, 101, on Rovaniemen vanhin asukas

"En muis­te­le men­nei­tä enkä ih­met­te­le mitään" – Aini Rapo, 101, on Ro­va­nie­men vanhin asukas

08.09.2022 13:56
Tilaajille
Energiakriisi ja nousevat korot eivät hyydytä omakotitalokauppaa Rovaniemellä – perheelleen kotia etsivä Matti Lappalainen kelpuuttaisi suorasähkölämmitteisenkin, jos hyvä löytyisi

Ener­giak­rii­si ja nou­se­vat korot eivät hyydytä oma­ko­ti­ta­lo­kaup­paa Ro­va­nie­mel­lä – per­heel­leen kotia etsivä Matti Lap­pa­lai­nen kel­puut­tai­si suo­ra­säh­kö­läm­mit­tei­sen­kin, jos hyvä löy­tyi­si

08.09.2022 06:30 3
Tilaajille
Moni yrittää nyt pienentää sähkölaskua eristämällä kotiaan, sillä lisäeristyksellä voi säästää nopeasti satasia – "Kysyntä on lisääntynyt valtavasti"

Moni yrittää nyt pie­nen­tää säh­kö­las­kua eris­tä­mäl­lä ko­tiaan, sillä li­säe­ris­tyk­sel­lä voi säästää no­peas­ti satasia – "Ky­syn­tä on li­sään­ty­nyt val­ta­vas­ti"

06.09.2022 19:30 7
Tilaajille
Opintolainahyvitystä voisi saada osissa Itä- ja Pohjois-Suomea melkein 9 000 euroa – hyvityksen saajia arvioidaan olevan alle 700

Opin­to­lai­na­hy­vi­tys­tä voisi saada osissa Itä- ja Poh­jois-Suo­mea melkein 9 000 euroa – hy­vi­tyk­sen saajia ar­vioi­daan olevan alle 700

05.09.2022 20:00 1
Rovaniemen kaupunki etsi Rovaniemi-aiheisia tatuointeja – ylivoimaisesti suosituin aihe on ikoninen Jätkänkynttilä-silta

Ro­va­nie­men kau­pun­ki etsi Ro­va­nie­mi-ai­hei­sia ta­tuoin­te­ja – yli­voi­mai­ses­ti suo­si­tuin aihe on iko­ni­nen Jät­kän­kynt­ti­lä-sil­ta

05.09.2022 14:59
Tilaajille
Muistisairausdiagnoosi voi olla sairastuneen läheiselle shokki tai helpotus  - päällimmäisenä usein pelko tulevasta

Muis­ti­sai­raus­diag­noo­si voi olla sai­ras­tu­neen lä­hei­sel­le shokki tai hel­po­tus - pääl­lim­mäi­se­nä usein pelko tu­le­vas­ta

03.09.2022 19:30 1
Tilaajille
Ukrainan sota lisäsi Espanjan Aurinkorannikon asuntojen kysyntää – konkarit antavat vinkkejä ostajille: "Asiat eivät hoidu kuten Suomessa"

Uk­rai­nan sota lisäsi Es­pan­jan Au­rin­ko­ran­ni­kon asun­to­jen ky­syn­tää – kon­ka­rit antavat vink­ke­jä os­ta­jil­le: "Asiat eivät hoidu kuten Suo­mes­sa"

03.09.2022 06:30
Tilaajille