Koronavirustestit
Viimeisin tunti
Rovaniemellä koronavirukselle altistuneilta ei ole löytynyt tartuntoja – Tartunnan alkuperä pysyy yhä hämärän peitossa, se tuskin tuli Ruotsista

Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­neil­ta ei ole löy­ty­nyt tar­tun­to­ja – Tar­tun­nan al­ku­pe­rä pysyy yhä hämärän pei­tos­sa, se tuskin tuli Ruot­sis­ta

13:46 0
Tilaajille
Kuukausi
LSHP:n koronavirustartunta Enontekiöllä vanhainkodin hoitohenkilökuntaan kuuluvalla – Kaikki altistuneiden testit negatiivisia

LSHP:n ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta Enon­te­kiöl­lä van­hain­ko­din hoi­to­hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la – Kaikki al­tis­tu­nei­den testit ne­ga­tii­vi­sia

02.07.2020 16:56 1
Tilaajille
Yksi uusi koronatartunta Lapin sairaanhoitopiirissä yli kahden kuukauden nollatuloksen jälkeen – työikäisen henkilön tartunnalla voi olla yhteys Ruotsiin

Yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yli kahden kuu­kau­den nol­la­tu­lok­sen jälkeen – työ­ikäi­sen hen­ki­lön tar­tun­nal­la voi olla yhteys Ruot­siin

30.06.2020 08:59 0
Tilaajille
Jällivaaran sairaalan koko henkilökunta koronatestiin – henkilökuntaa sairastunut

Jäl­li­vaa­ran sai­raa­lan koko hen­ki­lö­kun­ta ko­ro­na­tes­tiin – hen­ki­lö­kun­taa sai­ras­tu­nut

26.06.2020 09:37 0
Tilaajille
STM: Koronavirusepidemia jatkaa hidastumistaan – 12 sairaanhoitopiirin alueella ei havaittu kesäkuun ensimmäisellä viikolla yhtään uutta tapausta

STM: Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia jatkaa hi­das­tu­mis­taan – 12 sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la ei ha­vait­tu ke­sä­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la yhtään uutta ta­paus­ta

11.06.2020 10:25 0
Vanhemmat
Japani alkaa testata koronavirusta myös sylkitestillä

Japani alkaa testata ko­ro­na­vi­rus­ta myös syl­ki­tes­til­lä

02.06.2020 12:30 0
Valioliigan testeissä paljastui kuusi koronatapausta ennen harjoittelun alkua

Va­lio­lii­gan tes­teis­sä pal­jas­tui kuusi ko­ro­na­ta­paus­ta ennen har­joit­te­lun alkua

19.05.2020 21:15 0
Tilaajille
Wuhan aloitti joukkotestaukset – viikko sitten pandemian syntypaikassa löytyi uusien tartuntojen rykelmä

Wuhan aloitti jouk­ko­tes­tauk­set – viikko sitten pan­de­mian syn­ty­pai­kas­sa löytyi uusien tar­tun­to­jen rykelmä

17.05.2020 23:27 0
Positiivinen tulos koronan vasta-ainetestissä ei ole pääsylippu vapaaseen elämään – professorin mukaan suurin osa positiivista tuloksista on vääriä

Po­si­tii­vi­nen tulos koronan vas­ta-ai­ne­tes­tis­sä ei ole pää­sy­lip­pu va­paa­seen elämään – pro­fes­so­rin mukaan suurin osa po­si­tii­vis­ta tu­lok­sis­ta on vääriä

10.05.2020 10:29 0
Nyt ei ole letkajenkan aika rinnebaareissa
Kolumni Antti Kokkonen

Nyt ei ole let­ka­jen­kan aika rin­ne­baa­reis­sa

08.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Rovaniemeläismies sairasti lievän koronan ja oli palaamassa töihin, mutta testeissä tuli aina vain positiivinen tulos – "Johtuu testaustavasta", sanoo infektioylilääkäri

Ro­va­nie­me­läis­mies sai­ras­ti lievän koronan ja oli pa­laa­mas­sa töihin, mutta tes­teis­sä tuli aina vain po­si­tii­vi­nen tulos – "Johtuu tes­taus­ta­vas­ta", sanoo in­fek­tio­yli­lää­kä­ri

06.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Myös lieväoireinen pääsee nyt koronatestiin Rovaniemellä

Myös lie­vä­oi­rei­nen pääsee nyt ko­ro­na­tes­tiin Ro­va­nie­mel­lä

04.05.2020 14:07 0
THL: Alustava koronaviruksen levinneisyysarvio yläkanttiin

THL: Alus­ta­va ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vin­nei­syys­ar­vio ylä­kant­tiin

30.04.2020 18:22 0
Korona aiotaan kukistaa taipuisan tikun avulla – Lapin sairaanhoitopiirin kunnissa pääsee maanantaista alkaen koronatestiin jokaisena viikonpäivänä

Korona aiotaan ku­kis­taa tai­pui­san tikun avulla – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­nis­sa pääsee maa­nan­tais­ta alkaen ko­ro­na­tes­tiin jo­kai­se­na vii­kon­päi­vä­nä

30.04.2020 18:00 0
Tilaajille
Lapissa aletaan ensi viikolla testata lieväoireisia: "Meillä on testivälineistöä ja kapasiteettia yli tämän nykyisen tarpeen"

Lapissa aletaan ensi vii­kol­la testata lie­väoi­rei­sia: "Meillä on tes­ti­vä­li­neis­töä ja ka­pa­si­teet­tia yli tämän ny­kyi­sen tar­peen"

30.04.2020 10:01 0
Analyysi: Vasta-ainetesteistä kylmä suihku laumasuoja-ajattelulle – Uudellamaalla vain yksi satunnaisnäyte sadoista sisälsi varman koronaviruksen suojan

Ana­lyy­si: Vas­ta-ai­ne­tes­teis­tä kylmä suihku lau­ma­suo­ja-ajat­te­lul­le – Uu­del­la­maal­la vain yksi sa­tun­nais­näy­te sa­dois­ta sisälsi varman ko­ro­na­vi­ruk­sen suojan

29.04.2020 16:39 0
Korona pääsi lappilaisiin hoivakoteihin, mutta laajoja testaamisia ei silti tehdä – aville tulee vähemmän ilmoituksia epäkohdista kuin ennen koronaa

Korona pääsi lap­pi­lai­siin hoi­va­ko­tei­hin, mutta laajoja tes­taa­mi­sia ei silti tehdä – aville tulee vä­hem­män il­moi­tuk­sia epä­koh­dis­ta kuin ennen koronaa

29.04.2020 06:30 0
Tilaajille
THL ohjeistaa nyt testaamaan lieväoireisetkin, mutta Lapissa koronavirusnäytteelle on yhä tiukat kriteerit – laajan testauksen vaatimasta välineistöstä vielä pulaa

THL oh­jeis­taa nyt tes­taa­maan lie­väoi­rei­set­kin, mutta Lapissa ko­ro­na­vi­rus­näyt­teel­le on yhä tiukat kri­tee­rit – laajan tes­tauk­sen vaa­ti­mas­ta vä­li­neis­tös­tä vielä pulaa

21.04.2020 21:15 0
Tilaajille
"Länsi-Pohjassa koronatartunnat on löydetty erinomaisesti" – Johtajaylilääkäri katsoo, että Meri-Lapin korkeita tartuntalukuja selittävät osittain erilaiset testauskäytännöt

"Län­si-Poh­jas­sa ko­ro­na­tar­tun­nat on löy­det­ty eri­no­mai­ses­ti" – Joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri katsoo, että Me­ri-La­pin kor­kei­ta tar­tun­ta­lu­ku­ja se­lit­tä­vät osit­tain eri­lai­set tes­taus­käy­tän­nöt

17.04.2020 15:18 0
Tilaajille
Poliisihallitus: poliisien koronatestausta tehostettava – arvion mukaan jopa 30–40 prosenttia poliiseista saa tartunnan

Po­lii­si­hal­li­tus: po­lii­sien ko­ro­na­tes­taus­ta te­hos­tet­ta­va – arvion mukaan jopa 30–40 pro­sent­tia po­lii­seis­ta saa tar­tun­nan

16.04.2020 19:05 0