Koronarajoitusten purku
Viimeisin 4 tuntia
Ensi maanantaina matkustamiselle on auki jo kirjavampi kartta – hallitus poisti matkustusrajoitukset 17 maan kohdalta

Ensi maa­nan­tai­na mat­kus­ta­mi­sel­le on auki jo kir­ja­vam­pi kartta – hal­li­tus poisti mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set 17 maan koh­dal­ta

18:47 0
Viimeisin 12 tuntia
Kommentti: Jos matkustaminen Islantiin jatkuu hallituksen määrittämien tartuntamääräkriteerien ylittymisestä huolimatta, kyseleekö poikkeuksen perään seuraavaksi Ruotsi?

Kom­ment­ti: Jos mat­kus­ta­mi­nen Is­lan­tiin jatkuu hal­li­tuk­sen mää­rit­tä­mien tar­tun­ta­mää­rä­kri­tee­rien ylit­ty­mi­ses­tä huo­li­mat­ta, ky­se­lee­kö poik­keuk­sen perään seu­raa­vak­si Ruotsi?

16:35 0
Haaviston mukaan hallitus pitäytyy maakohtaisissa matkustussuosituksissa – epidemiatilannetta tarkastellaan laajasti matkustamisen vapauttamista harkitessa

Haa­vis­ton mukaan hal­li­tus pi­täy­tyy maa­koh­tai­sis­sa mat­kus­tus­suo­si­tuk­sis­sa – epi­de­mia­ti­lan­net­ta tar­kas­tel­laan laa­jas­ti mat­kus­ta­mi­sen va­paut­ta­mis­ta har­ki­tes­sa

12:35 0
Viimeisin 24 tuntia
Kaljanjanoisella on 105 minuuttia aikaa, mutta vain jos ruokailee – Irlannin pubit avautuivat uusilla säännöillä

Kal­jan­ja­noi­sel­la on 105 mi­nuut­tia aikaa, mutta vain jos ruo­kai­lee – Ir­lan­nin pubit avau­tui­vat uusilla sään­nöil­lä

07:00 0
Viikko
Voiko vapaa matkailu Islantiin keskeytyä? Hallitus neuvottelee keskiviikkona matkustusrajoitusten ja sisärajavalvonnan purkamisesta

Voiko vapaa mat­kai­lu Is­lan­tiin kes­key­tyä? Hal­li­tus neu­vot­te­lee kes­ki­viik­ko­na mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten ja si­sä­ra­ja­val­von­nan pur­ka­mi­ses­ta

07.07.2020 17:33 0
Korona aiheutti Finavian lentoasemille matkustajakadon, mutta elpymisen merkkejä näkyy

Korona ai­heut­ti Fi­na­vian len­to­ase­mil­le mat­kus­ta­ja­ka­don, mutta el­py­mi­sen merk­ke­jä näkyy

07.07.2020 10:53 0
Noutopöydät palasivat ravintoloihin ja yökerhot availevat oviaan – "Ainakaan vielä ei ole niin paljon letkajenkkaa vedetty, että se olisi pitänyt katkaista"

Nou­to­pöy­dät pa­la­si­vat ra­vin­to­loi­hin ja yö­ker­hot avai­le­vat oviaan – "Ai­na­kaan vielä ei ole niin paljon let­ka­jenk­kaa ve­det­ty, että se olisi pitänyt kat­kais­ta"

07.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Hallitus keskustelee matkustusrajoitusten purkamisesta keskiviikkona – neuvottelujen keskiössä sisärajojen avaaminen

Hal­li­tus kes­kus­te­lee mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta kes­ki­viik­ko­na – neu­vot­te­lu­jen kes­kiös­sä si­sä­ra­jo­jen avaa­mi­nen

06.07.2020 14:00 0
Kuukausi ja vanhemmat
Ota oma pari mukaan lavatansseihin – Tanssilavat avautuivat heinäkuun alussa, mutta tansseissa pitää noudattaa tiukkoja erityisjärjestelyjä

Ota oma pari mukaan la­va­tans­sei­hin – Tans­si­la­vat avau­tui­vat hei­nä­kuun alussa, mutta tans­seis­sa pitää nou­dat­taa tiuk­ko­ja eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä

01.07.2020 19:01 0
Yleisötilaisuuksien rajoitukset lieventyvät elokuussa – Yli 500 hengen tilaisuuksissa tilaa täytyy rajata ja väkijoukkoa jakaa omiin ryhmiinsä

Ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ra­joi­tuk­set lie­ven­ty­vät elo­kuus­sa – Yli 500 hengen ti­lai­suuk­sis­sa tilaa täytyy rajata ja vä­ki­jouk­koa jakaa omiin ryh­miin­sä

01.07.2020 17:01 1
Tilaajille
"Työmatkalaiset ovat oppineet käytännöt hyvin, eikä käännytyksiä juurikaan ole tarvittu" – työhön tulolle Suomeen on asetettu korona-aikana rajoituksia, osassa maista kulku jo helpottunut

"Työ­mat­ka­lai­set ovat op­pi­neet käy­tän­nöt hyvin, eikä kään­ny­tyk­siä juu­ri­kaan ole tar­vit­tu" – työhön tulolle Suomeen on ase­tet­tu ko­ro­na-ai­ka­na ra­joi­tuk­sia, osassa maista kulku jo hel­pot­tu­nut

30.06.2020 22:02 0
Latvia on onnistunut koronaviruksen torjunnassa, mutta yrittäjät ovat kovilla. – "Tilanne on todella vaikea. Ihmisillä ei ole rahaa"

Latvia on on­nis­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­sa, mutta yrit­tä­jät ovat ko­vil­la. – "Ti­lan­ne on todella vaikea. Ih­mi­sil­lä ei ole rahaa"

28.06.2020 11:39 0
Riian-risteilyllä ei murehdittu koronaviruksesta – terminaalissa turvavälit unohtuivat lähes täysin

Riian-ris­tei­lyl­lä ei mu­reh­dit­tu ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta – ter­mi­naa­lis­sa tur­va­vä­lit unoh­tui­vat lähes täysin

26.06.2020 22:03 0
Ohisalo: Ei erillisratkaisuja Ruotsin suhteen, mutta vain osaa maata koskevat liikenteen rajoitukset tai höllennykset mahdollisia – Suomella EU:ta tiukempi koronarajoitus

Ohi­sa­lo: Ei eril­lis­rat­kai­su­ja Ruotsin suh­teen, mutta vain osaa maata kos­ke­vat lii­ken­teen ra­joi­tuk­set tai höl­len­nyk­set mah­dol­li­sia – Suo­mel­la EU:ta tiu­kem­pi ko­ro­na­ra­joi­tus

26.06.2020 17:21 1
Näistä "välttämättömistä" syistä Ruotsista saa nyt saapua Suomeen – yhdellä keinolla maahan pääsee täysin ilman rajoituksia

Näistä "vält­tä­mät­tö­mis­tä" syistä Ruot­sis­ta saa nyt saapua Suomeen – yhdellä kei­nol­la maahan pääsee täysin ilman ra­joi­tuk­sia

26.06.2020 16:23 3
Matkabloggaaja Anna Koskela suuntaa kesäksi Baltiaan, eikä hän pelkää koronaa – matkustaminen korona-aikana vaatii erityistä suunnittelua

Mat­ka­blog­gaa­ja Anna Koskela suuntaa kesäksi Bal­tiaan, eikä hän pelkää koronaa – mat­kus­ta­mi­nen ko­ro­na-ai­ka­na vaatii eri­tyis­tä suun­nit­te­lua

24.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Länsirajan matkustusrajoituksia jatketaan, mutta helpotustakin tulee: sukulaisten tapaaminen sallitaan ja kiinteää omaisuutta voi hankkia Suomesta – Hallitus tutkii myös, voisiko tietystä osasta Ruotsia tulla Suomeen vapaammin

Län­si­ra­jan mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan, mutta hel­po­tus­ta­kin tulee: su­ku­lais­ten ta­paa­mi­nen sal­li­taan ja kiin­teää omai­suut­ta voi hankkia Suo­mes­ta – Hal­li­tus tutkii myös, voisiko tie­tys­tä osasta Ruotsia tulla Suomeen va­paam­min

23.06.2020 17:03 0
Hallitus aloitti neuvottelut matkustusrajoituksista – Marin ei usko, että Ruotsin osalta tulee höllennyksiä

Hal­li­tus aloitti neu­vot­te­lut mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sis­ta – Marin ei usko, että Ruotsin osalta tulee höl­len­nyk­siä

23.06.2020 12:35 0
Kansliapäällikkö Varhila: Hoivakotien vierailurajoituksiin palataan kesän lopulla

Kans­lia­pääl­lik­kö Var­hi­la: Hoi­va­ko­tien vie­rai­lu­ra­joi­tuk­siin pa­la­taan kesän lopulla

19.06.2020 06:00 3
Hallitus lieventää ravintoloiden rajoituksia: aukiolo kahteen aamuyöllä, buffetit sallitaan – yli 500 hengen tilaisuudet sallitaan elokuussa sisällä ja ulkona

Hal­li­tus lie­ven­tää ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­sia: aukiolo kahteen aa­muyöl­lä, buf­fe­tit sal­li­taan – yli 500 hengen ti­lai­suu­det sal­li­taan elo­kuus­sa sisällä ja ulkona

17.06.2020 19:51 1