Kittilän kunta
Viimeisin 4 tuntia
Kittilän kunta vahvisti talouttaan ja asuntotarjontaa vuonna 2019

Kit­ti­län kunta vah­vis­ti ta­lout­taan ja asun­to­tar­jon­taa vuonna 2019

16:05
Vanhemmat
Kittilässä todettu tähän mennessä neljä koronatartuntaa, altistuneita 30 – kunta kokoaa resurssipankkia  niin tulvan  kuin koronan varalta

Kit­ti­läs­sä todettu tähän men­nes­sä neljä ko­ro­na­tar­tun­taa, al­tis­tu­nei­ta 30 – kunta kokoaa re­surs­si­pank­kia niin tulvan kuin koronan varalta

31.03.2020 12:24
Lukijalta: Ajavatko jotkut tahot Kittilän kunnan hallinnon tahallaan sekasortoon?
Mielipide Raija Palosaari

Lu­ki­jal­ta: Aja­vat­ko jotkut tahot Kit­ti­län kunnan hal­lin­non ta­hal­laan se­ka­sor­toon?

05.03.2020 08:25
Kittilässä on tehty valtuustoaloite, joka vaatii virkarikoksista syytettyjä pidättäytymään luottamustehtävistään

Kit­ti­läs­sä on tehty val­tuus­toa­loi­te, joka vaatii vir­ka­ri­kok­sis­ta syy­tet­ty­jä pi­dät­täy­ty­mään luot­ta­mus­teh­tä­vis­tään

04.03.2020 15:19
"On käsittämätöntä että kunnan hallintosääntöä noudattavasta päätöksestä voi saada virkarikossyytteen Kittilässä"  Yrjötapio Kivisaari vetäytyy luottamustehtävistään

"On kä­sit­tä­mä­tön­tä että kunnan hal­lin­to­sään­töä nou­dat­ta­vas­ta pää­tök­ses­tä voi saada vir­ka­ri­kos­syyt­teen Kit­ti­läs­sä" Yr­jö­ta­pio Ki­vi­saa­ri ve­täy­tyy luot­ta­mus­teh­tä­vis­tään

27.02.2020 10:07
KHO: Kittilän määräaikaisen kunnanjohtajan valinnassa syrjittiin mieshakijaa vuonna 2017 – vähemmän ansioitunut naishakija valittiin sukupuolen perusteella

KHO: Kit­ti­län mää­rä­ai­kai­sen kun­nan­joh­ta­jan va­lin­nas­sa syr­jit­tiin mies­ha­ki­jaa vuonna 2017 – vä­hem­män an­sioi­tu­nut nais­ha­ki­ja va­lit­tiin su­ku­puo­len pe­rus­teel­la

05.02.2020 11:21

Kit­ti­län kunnan pe­rus­tur­va­joh­ta­jan virkaan kak­si­tois­ta hakijaa

04.02.2020 10:20
Kuntalaisaloitteessa toivotaan kiertoliittymää Kittilään

Kun­ta­lais­aloit­tees­sa toi­vo­taan kier­to­liit­ty­mää Kit­ti­lään

23.01.2020 15:45
Kalervo Palsalle suunnitellaan nimikkotietä Kittilään

Kalervo Pal­sal­le suun­ni­tel­laan ni­mik­ko­tie­tä Kit­ti­lään

22.01.2020 14:48
Kittilän kunta puolittaa ulkomailta tuotujen ruoka-aineiden käytön – tähtää hiilidioksidipäästöjen puolittamiseen

Kit­ti­län kunta puo­lit­taa ul­ko­mail­ta tuo­tu­jen ruo­ka-ai­nei­den käytön – tähtää hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jen puo­lit­ta­mi­seen

22.01.2020 11:30
Valtiovarainministeriö hylkäsi Kolarin esityksen uudesta kuntarajasta: Ylläsjärven kylä sijaitsee jatkossakin puoliksi Kittilässä

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö hylkäsi Kolarin esi­tyk­sen uudesta kun­ta­ra­jas­ta: Yl­läs­jär­ven kylä si­jait­see jat­kos­sa­kin puo­lik­si Kit­ti­läs­sä

10.01.2020 10:57
Mielipide Sakari Pöllänen

Lu­ki­jal­ta: Maal­lik­ko mes­ta­ri­na?

27.11.2019 19:21

Kittilä pitää ve­ro­pro­sen­tit en­nal­laan

12.11.2019 16:04
Kittilän koululaiset voivat saada maksuttoman välipalan tulevaisuudessa – koululautakunta esittää välipala-määrärahan lisäämistä koulutoimen budjettiin

Kit­ti­län kou­lu­lai­set voivat saada mak­sut­to­man vä­li­pa­lan tu­le­vai­suu­des­sa – kou­lu­lau­ta­kun­ta esittää vä­li­pa­la-mää­rä­ra­han li­sää­mis­tä kou­lu­toi­men bud­jet­tiin

23.10.2019 17:14