Kittilä
Kuukausi
Kittilässä todettu tähän mennessä neljä koronatartuntaa, altistuneita 30 – kunta kokoaa resurssipankkia  niin tulvan  kuin koronan varalta

Kit­ti­läs­sä todettu tähän men­nes­sä neljä ko­ro­na­tar­tun­taa, al­tis­tu­nei­ta 30 – kunta kokoaa re­surs­si­pank­kia niin tulvan kuin koronan varalta

31.03.2020 12:24
Mies käyttäytyi väkivaltaisesti järjestyksenvalvojaa kohtaan Levillä ravintolasta poistettaessa – "Jouduttiin kaasuttamaan ja raudoittamaan"

Mies käyt­täy­tyi vä­ki­val­tai­ses­ti jär­jes­tyk­sen­val­vo­jaa kohtaan Levillä ra­vin­to­las­ta pois­tet­taes­sa – "Jou­dut­tiin kaa­sut­ta­maan ja rau­doit­ta­maan"

21.03.2020 14:43
Peräänajo Kemijärvellä ja tieltä suistuminen Kittilässä – Lumisade heikentää näkyvyyttä Lapin teillä

Pe­rään­ajo Ke­mi­jär­vel­lä ja tieltä suis­tu­mi­nen Kit­ti­läs­sä – Lu­mi­sa­de hei­ken­tää nä­ky­vyyt­tä Lapin teillä

17.03.2020 18:06
Moottorikelkkailija loukkaantui vakavasti Kittilän Jauhojärvellä – Kuljettaja lensi keulan yli ja jäi kelkan alle

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti Kit­ti­län Jau­ho­jär­vel­lä – Kul­jet­ta­ja lensi keulan yli ja jäi kelkan alle

06.03.2020 15:11
Vesihöyry ja punaiset mainosvalot aiheuttivat palohälytyksen Levillä

Ve­si­höy­ry ja pu­nai­set mai­nos­va­lot ai­heut­ti­vat pa­lo­hä­ly­tyk­sen Levillä

03.03.2020 21:08
Vanhemmat

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja törmäsi tolp­paan ja louk­ka­si jal­kaan­sa Kit­ti­läs­sä

01.03.2020 17:08
Linja-auto törmäsi pakettiautoon Rovaniemen ja Kittilän välisellä tiellä

Lin­ja-au­to törmäsi pa­ket­ti­au­toon Ro­va­nie­men ja Kit­ti­län vä­li­sel­lä tiellä

01.03.2020 13:55
Kultaa juhlinut Maustetytöt kiertää ensi viikolla Lapissa – tekee vielä toisen pyrähdyksen vapun aikaan

Kultaa juh­li­nut Maus­te­ty­töt kiertää ensi vii­kol­la Lapissa – tekee vielä toisen py­räh­dyk­sen vapun aikaan

29.02.2020 13:23
Fingrid laajentaa Kittilän sähköaseman toimintavarmuutta 9 miljoonalla – suurimpia käyttäjiä neljän kunnan lisäksi Levin ja Ylläksen hiihtokeskukset

Fingrid laa­jen­taa Kit­ti­län säh­kö­ase­man toi­min­ta­var­muut­ta 9 mil­joo­nal­la – suu­rim­pia käyt­tä­jiä neljän kunnan lisäksi Levin ja Yl­läk­sen hiih­to­kes­kuk­set

26.02.2020 13:15
Tulvavalli suojaa Kittilää vasta vuoden päästä – suurtulvan todennäköisyys riippuu lumen sulamisvauhdista

Tul­va­val­li suojaa Kit­ti­lää vasta vuoden päästä – suur­tul­van to­den­nä­köi­syys riippuu lumen su­la­mis­vauh­dis­ta

26.02.2020 06:30
Ulkomaalaiset ajoivat autolla kelkkareitille Kittilässä

Ul­ko­maa­lai­set ajoivat autolla kelk­ka­rei­til­le Kit­ti­läs­sä

25.02.2020 20:49
Levin Posti lopettaa – "Tämä on järkyttävää", sanoo kauppias, jolla olisi tilat ja osaaminen postipalveluihin

Levin Posti lo­pet­taa – "Tämä on jär­kyt­tä­vää", sanoo kaup­pias, jolla olisi tilat ja osaa­mi­nen pos­ti­pal­ve­lui­hin

18.02.2020 16:27
Uusi Kittilä-oikeudenkäynti alkamassa: Syyttäjä vaatii 39 Kittilän päättäjälle rangaistusta

Uusi Kit­ti­lä-oi­keu­den­käyn­ti al­ka­mas­sa: Syyt­tä­jä vaatii 39 Kit­ti­län päät­tä­jäl­le ran­gais­tus­ta

12.02.2020 15:01
Yhdeksän haki Kittilän vs. hallintojohtajaksi

Yh­dek­sän haki Kit­ti­län vs. hal­lin­to­joh­ta­jak­si

07.02.2020 16:06
Kuolemaan johtaneen kaivosonnettomuuden käsittely siirtyy lokakuulle – kymmenen päivää kestävän pääkäsittelyn oli tarkoitus alkaa tänään Rovaniemellä

Kuo­le­maan joh­ta­neen kai­vos­on­net­to­muu­den kä­sit­te­ly siirtyy lo­ka­kuul­le – kym­me­nen päivää kes­tä­vän pää­kä­sit­te­lyn oli tar­koi­tus alkaa tänään Ro­va­nie­mel­lä

05.02.2020 13:06

Kit­ti­län kunnan pe­rus­tur­va­joh­ta­jan virkaan kak­si­tois­ta hakijaa

04.02.2020 10:20

Kaksi hen­ki­lö­au­toa törmäsi täys­pe­rä­vau­nu­yh­dis­tel­mään Kolarin Siep­pi­jär­vel­lä – Myös Kit­ti­läs­sä pe­rään­ajo­ja ja Enon­te­kiöl­lä kaksi autoa suistui pe­räk­käin lu­mi­penk­kaan

31.01.2020 19:48
Yli puolet Lapin kunnista rajoitti lasten oikeuksia päästä päivähoitoon, osa myös suurensi ryhmiä – Nyt on edessä paluu vanhaan ja se maksaa

Yli puolet Lapin kun­nis­ta ra­joit­ti lasten oi­keuk­sia päästä päi­vä­hoi­toon, osa myös suu­ren­si ryhmiä – Nyt on edessä paluu vanhaan ja se maksaa

28.01.2020 06:00
Tilaajille
Pelastuslaitos hälytettiin Kittilän lentoasemalle – syynä lentokoneen mahdollinen laippavika

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin Kit­ti­län len­to­ase­mal­le – syynä len­to­ko­neen mah­dol­li­nen laip­pa­vi­ka

19.01.2020 16:37