Kittilä
Kuukausi
Jättiläisen tarina - Miten pussihousuiset laskijat aloittivat Levin menestystarinan, ja missä olikaan Nikan kalju?

Jät­ti­läi­sen tarina - Miten pus­si­hou­sui­set las­ki­jat aloit­ti­vat Levin me­nes­tys­ta­ri­nan, ja missä olikaan Nikan kalju?

12.10.2019 07:30
Tilaajille
Kittilä lykkää kunnanjohtajan valintaa – päätös syntyi äänin 18–8

Kittilä lykkää kun­nan­joh­ta­jan va­lin­taa – päätös syntyi äänin 18–8

07.10.2019 20:25
Vaarallisten jätteiden käsittely halutaan tehokkaampaan valvontaan Kittilässä – kunta kartoittaa yritysten toimintaa kyselylomakkeella

Vaa­ral­lis­ten jät­tei­den kä­sit­te­ly ha­lu­taan te­hok­kaam­paan val­von­taan Kit­ti­läs­sä – kunta kar­toit­taa yri­tys­ten toi­min­taa ky­se­ly­lo­mak­keel­la

04.10.2019 21:33
Kuorma-auto ja henkilöauto kolaroivat Kittilässä

Kuor­ma-au­to ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Kit­ti­läs­sä

26.09.2019 15:38
Tonttulan elämyskylä Levillä laajenee maahiskylällä ja lasi-iglupyramideilla

Tont­tu­lan elä­mys­ky­lä Levillä laa­je­nee maa­his­ky­läl­lä ja la­si-ig­lu­py­ra­mi­deil­la

21.09.2019 18:54
Hirsinen paritalo tuhoutui palossa Levillä, mökki ja sauna paloivat Enontekiön Peltovuomassa – kummassakin palossa vältyttiin henkilövahingoilta

Hir­si­nen pa­ri­ta­lo tu­hou­tui palossa Le­vil­lä, mökki ja sauna pa­loi­vat Enon­te­kiön Pel­to­vuo­mas­sa – kum­mas­sa­kin palossa väl­tyt­tiin hen­ki­lö­va­hin­goil­ta

20.09.2019 21:01
Lappiin saapuu kymmeniä filippiiniläiskokkeja ruokkimaan talvituristeja – matkailuala on saanut työvoimaa paremmin kuin viime vuonna

Lappiin saapuu kym­me­niä fi­lip­pii­ni­läis­kok­ke­ja ruok­ki­maan tal­vi­tu­ris­te­ja – mat­kai­lu­ala on saanut työ­voi­maa pa­rem­min kuin viime vuonna

18.09.2019 18:30
Tilaajille
Liikennemäärät kasvavat kaivosten ja matkailun takia: Budjettiriihi löysi viimeinkin 7,5 miljonaa Köngäs-Hanhimaan tien remonttiin

Lii­ken­ne­mää­rät kas­va­vat kai­vos­ten ja mat­kai­lun takia: Bud­jet­ti­rii­hi löysi vii­mein­kin 7,5 mil­jo­naa Kön­gäs-Han­hi­maan tien re­mont­tiin

18.09.2019 14:14

Huol­to­ajo­neu­von pa­ko­put­ken päälle valunut polt­to­ai­ne syttyi pa­la­maan Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­ses­sa maan alla – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

18.09.2019 13:07
Kukaan ei ollut kelvollinen: Kunnanhallitus pyytää valtuustoa keskeyttämään Kittilän kunnanjohtajan haun

Kukaan ei ollut kel­vol­li­nen: Kun­nan­hal­li­tus pyytää val­tuus­toa kes­keyt­tä­mään Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jan haun

18.09.2019 10:34
Vanhemmat
Hallintojohtajan esitys: Antti Jämsén Kittilän kunnanjohtaja myös ensi vuonna

Hal­lin­to­joh­ta­jan esitys: Antti Jämsén Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­ja myös ensi vuonna

16.09.2019 11:35
Kittilän luottamusmiehiä koskeva pidättämispäätös pysyy voimassa

Kit­ti­län luot­ta­mus­mie­hiä koskeva pi­dät­tä­mis­pää­tös pysyy voi­mas­sa

13.09.2019 11:14
Apulaisoikeusasiamies: Kittilän kunnan verkkoviestinnässä ja päätösten tiedoksiannossa oli puutteita vuonna 2017

Apu­lai­soi­keu­sa­sia­mies: Kit­ti­län kunnan verk­ko­vies­tin­näs­sä ja pää­tös­ten tie­dok­si­an­nos­sa oli puut­tei­ta vuonna 2017

27.08.2019 14:20
Kittilä valittaa valtiovarainministeriön päätöksestä – vaatii kumoamaan luottamustoimista pidättämisen

Kittilä va­lit­taa val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön pää­tök­ses­tä – vaatii ku­moa­maan luot­ta­mus­toi­mis­ta pi­dät­tä­mi­sen

27.08.2019 12:37
Sähkökaappi kärähti Levillä – ei paloa, urakoitsija soitti sähköyhtiölle

Säh­kö­kaap­pi kärähti Levillä – ei paloa, ura­koit­si­ja soitti säh­kö­yh­tiöl­le

26.08.2019 13:18
Puolustusvoimien vanhat ampumatarvikkeet räjähtävät taivaan tuuliin Kittilän Pokan massaräjäytysleirillä

Puo­lus­tus­voi­mien vanhat am­pu­ma­tar­vik­keet rä­jäh­tä­vät taivaan tuuliin Kit­ti­län Pokan mas­sa­rä­jäy­tys­lei­ril­lä

20.08.2019 09:26

SK: Pro­fes­so­ri Olli Mäen­pään mukaan Kit­ti­lä-kä­rä­jät olisi pitänyt käydä Oulussa tai vielä ete­läm­pä­nä – "Että saa­tai­siin ob­jek­tii­vi­sem­paa nä­kö­kul­maa"

04.07.2019 11:43
Taas uusia syytteitä kahdeksalle kuntapäättäjälle Kittilässä – kaikki kiistävät syytteet

Taas uusia syyt­tei­tä kah­dek­sal­le kun­ta­päät­tä­jäl­le Kit­ti­läs­sä – kaikki kiis­tä­vät syyt­teet

04.07.2019 10:57
Kittiläläiset ovat tyytyväisiä käräjäoikeuden päätökseen: "Aivan mieletöntä alkaa edes syyttää näin menestynyttä kuntaa"

Kit­ti­lä­läi­set ovat tyy­ty­väi­siä kä­rä­jä­oi­keu­den pää­tök­seen: "Aivan mie­le­tön­tä alkaa edes syyttää näin me­nes­ty­nyt­tä kuntaa"

28.06.2019 17:51

Ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­ri Matti Tol­va­nen arvioi, ettei Kit­ti­lä-pää­tök­sen ku­moa­mi­nen hovissa ole help­poa: "Kä­rä­jäoi­keu­den päätös on pun­nit­tu ja hyvin pe­rus­tel­tu"

28.06.2019 17:24