pääkirjoitus: Yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja avasi Suo­mel­le ja Ruot­sil­le ovet Naton jä­se­nyys­neu­vot­te­lui­hin – Turkki sai ha­lua­man­sa, vaikkei mikään muu­tu­kaan

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Mainos: Lapin Kansa Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Kirkko ja uskonnot
Kuukausi
Mitä ja kenen pitää pyytää anteeksi – Ruotsin kirkon rooli on merkittävä Tornionlaakson kansan ruotsalaistamisessa
Kolumni

Mitä ja kenen pitää pyytää an­teek­si – Ruotsin kirkon rooli on mer­kit­tä­vä Tor­nion­laak­son kansan ruot­sa­lais­ta­mi­ses­sa

27.06.2022 13:29
Tilaajille
Uskonnoilla on isostikin väliä nykyelämässä – Liikkeitä tutkinut professori: "Vaikutus ei vähene ja uskontoon liittyvät ilmiöt ovat kärjistyneitä"

Us­kon­noil­la on isos­ti­kin väliä ny­ky­elä­mäs­sä – Liik­kei­tä tut­ki­nut pro­fes­so­ri: "Vai­ku­tus ei vähene ja us­kon­toon liit­ty­vät ilmiöt ovat kär­jis­ty­nei­tä"

18.06.2022 06:30 1
Tilaajille
Muonion seurakunta viettää viikonloppuna kahta juhlaa – piispa Jukka Keskitalo siunaa käyttöön uuden seurakuntakodin

Muonion seu­ra­kun­ta viettää vii­kon­lop­pu­na kahta juhlaa – piispa Jukka Kes­ki­ta­lo siunaa käyt­töön uuden seu­ra­kun­ta­ko­din

16.06.2022 13:54
Tilaajille
Arkkipiispa Tapio Luoma uskoo, että samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen tulee toteutumaan Suomessa

Ark­ki­piis­pa Tapio Luoma uskoo, että samaa su­ku­puol­ta olevien kir­kol­li­nen vih­ki­mi­nen tulee to­teu­tu­maan Suo­mes­sa

14.06.2022 17:05
Tilaajille
Vanhemmat
Kesäterveiset hautausmailta!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ke­sä­ter­vei­set hau­taus­mail­ta!

27.05.2022 12:40
Keminmaan seurakunta alentaa vuoden 2023 kirkollisveroprosenttiaan sote-uudistuksen vuoksi

Ke­min­maan seu­ra­kun­ta alentaa vuoden 2023 kir­kol­lis­ve­ro­pro­sent­tiaan so­te-uu­dis­tuk­sen vuoksi

27.05.2022 08:59
Tilaajille
Tänään vietetään helatorstaita, jolloin "ruohokaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

26.05.2022 06:00 2
Tilaajille
"En halua, että kirkkoherra tai viranhaltijat sanelevat, millaisia tapahtumia ja toimintaa järjestetään" - Kemin seurakunnan 120-vuotisjuhlia vietetään kirkossa ja sen pihalla

"En halua, että kirk­ko­her­ra tai vi­ran­hal­ti­jat sa­ne­le­vat, mil­lai­sia ta­pah­tu­mia ja toi­min­taa jär­jes­te­tään" - Kemin seu­ra­kun­nan 120-vuo­tis­juh­lia vie­te­tään kir­kos­sa ja sen pihalla

27.05.2022 21:54
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirkon kanta avio­liit­toon on rat­kais­tu

23.05.2022 22:14
Tilaajille
"Jumala ei pettänyt, mutta yhteisö petti" – useimmat hengellisistä yhteisöistä irtautuvat jatkavat uskomista omalla tavallaan, kertoo väitöstutkimus

"Jumala ei pet­tä­nyt, mutta yhteisö petti" – useim­mat hen­gel­li­sis­tä yh­tei­söis­tä ir­tau­tu­vat jat­ka­vat us­ko­mis­ta omalla ta­val­laan, kertoo väi­tös­tut­ki­mus

22.05.2022 16:53 2
Tilaajille
Häitä juhlitaan Suomessa vähemmän kuin vuosisataan – vihkijät näkevät muutosta avioliittoasenteissa eivätkä usko koronarajoitusten jälkeiseen ryntäykseen

Häitä juh­li­taan Suo­mes­sa vä­hem­män kuin vuo­si­sa­taan – vih­ki­jät näkevät muu­tos­ta avio­liit­to­asen­teis­sa eivätkä usko ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jäl­kei­seen ryn­täyk­seen

21.05.2022 19:31
Emerituspiispa Eero Huovinen on halunnut puhua Jumalasta ja puolustaa hyvää – Nyt hänellä on kolme lohduttavaa ajatusta sotaa pelkääville ihmisille

Eme­ri­tus­piis­pa Eero Huo­vi­nen on ha­lun­nut puhua Ju­ma­las­ta ja puo­lus­taa hyvää – Nyt hänellä on kolme loh­dut­ta­vaa aja­tus­ta sotaa pel­kää­vil­le ih­mi­sil­le

21.05.2022 06:30
Tilaajille
Analyysi: Tasa-arvoista avioliittoa ajavien nimittäminen kirkon sisälle tunkeneiksi vihreiksi miehiksi ylittää rajan – Keskustelun on jo aika mennä eteenpäin

Ana­lyy­si: Ta­sa-ar­vois­ta avio­liit­toa ajavien ni­mit­tä­mi­nen kirkon sisälle tun­ke­neik­si vih­reik­si mie­hik­si ylittää rajan – Kes­kus­te­lun on jo aika mennä eteen­päin

19.05.2022 21:31 3
Tilaajille
Uskonnot oikeuttamassa valtaa ja väkivaltaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Us­kon­not oi­keut­ta­mas­sa valtaa ja vä­ki­val­taa

09.05.2022 05:00
Tilaajille
Ruotsin kirkon lakko päättyi – haudankaivuu määriteltiin suojatyöksi

Ruotsin kirkon lakko päättyi – hau­dan­kai­vuu mää­ri­tel­tiin suo­ja­työk­si

04.05.2022 18:04
Tilaajille
Hyvä paimen
Mainos Kemin-Keminmaan-ja-Tornion-seurakunnat

Hyvä paimen

11.05.2022 13:54
Tervetuloa Metallimessuun!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ter­ve­tu­loa Me­tal­li­mes­suun!

02.05.2022 06:00
”Pyörittelin pitkään mielessäni haenko virkaa” - Oulun hiippakunnan nuorin kirkkoherra on Simon seurakunnan Laura Kinnunen

”Pyö­rit­te­lin pitkään mie­les­sä­ni haenko virkaa” - Oulun hiip­pa­kun­nan nuorin kirk­ko­her­ra on Simon seu­ra­kun­nan Laura Kin­nu­nen

30.04.2022 09:30 1
Jukka Keskitalo kasvoi karunkilaisesta maalaispojasta puolen Suomen piispaksi – nyt hän paimentaa eripuraista laumaansa kriisien keskellä: "Kiistely vie valtavasti energiaa"

Jukka Kes­ki­ta­lo kasvoi ka­run­ki­lai­ses­ta maa­lais­po­jas­ta puolen Suomen piis­pak­si – nyt hän pai­men­taa eri­pu­rais­ta lau­maan­sa krii­sien kes­kel­lä: "Kiis­te­ly vie val­ta­vas­ti ener­giaa"

15.04.2022 15:47 3
Tilaajille
Suomalainen sensei pudottaa uutispommin: "Kaikki on hyvin" – Maamme ainoa zenbuddhalainen pappi korostaa rauhallisen mielen ja kehon yhteyttä

Suo­ma­lai­nen sensei pu­dot­taa uu­tis­pom­min: "Kaikki on hyvin" – Maamme ainoa zen­bud­dha­lai­nen pappi ko­ros­taa rau­hal­li­sen mielen ja kehon yh­teyt­tä

15.04.2022 06:30
Tilaajille