Kiina
Etlan tutkimus: Kiinan vientikilpailu on vähentänyt suomalaisyritysten kokonaisviennin arvoa – Yritykset ovat laskeneet tuotehintoja, jotta voivat säilyttää markkinaosuutensa

Etlan tut­ki­mus: Kiinan vien­ti­kil­pai­lu on vä­hen­tä­nyt suo­ma­lais­yri­tys­ten ko­ko­nais­vien­nin arvoa – Yri­tyk­set ovat las­ke­neet tuo­te­hin­to­ja, jotta voivat säi­lyt­tää mark­ki­na­osuu­ten­sa

09.01.2020 09:22
Hongkongin nuoria protestoijia ei saa odottaa sama kohtalo kuin mielenosoittajia Tiananmenin aukiolla 30 vuotta sitten
Kolumni Ilkka Timonen

Hong­kon­gin nuoria pro­tes­toi­jia ei saa odottaa sama kohtalo kuin mie­len­osoit­ta­jia Tia­nan­me­nin au­kiol­la 30 vuotta sitten

20.11.2019 06:30
Hongkongin levottomuuksissa kuoli opiskelija – kuolemantapauksen pelätään lisäävän levottomuuksia

Hong­kon­gin le­vot­to­muuk­sis­sa kuoli opis­ke­li­ja – kuo­le­man­ta­pauk­sen pe­lä­tään li­sää­vän le­vot­to­muuk­sia

08.11.2019 10:19
Globaali supervalta on läsnä jo kaikilla mantereilla, merialueilla ja ulkoavaruudessa – Pitääkö Kiinaa pelätä täällä Pohjolassakin?
Kolumni Timo Koivurova

Glo­baa­li su­per­val­ta on läsnä jo kai­kil­la man­te­reil­la, me­ri­alueil­la ja ul­ko­ava­ruu­des­sa – Pitääkö Kiinaa pelätä täällä Poh­jo­las­sa­kin?

26.10.2019 11:11
EK:n Petri Vuorio Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasopimuksesta: "Ensimmäinen positiivinen askel, mutta erimielisyydet ovat yhä merkittäviä"

EK:n Petri Vuorio Yh­dys­val­tain ja Kiinan kaup­pa­so­pi­muk­ses­ta: "En­sim­mäi­nen po­si­tii­vi­nen askel, mutta eri­mie­li­syy­det ovat yhä mer­kit­tä­viä"

12.10.2019 20:02
Kymmenien tuhansien ihmisten protesti Hongkongissa muuttui väkivaltaiseksi Kiinan juhlapäivänä

Kym­me­nien tu­han­sien ih­mis­ten pro­tes­ti Hong­kon­gis­sa muuttui vä­ki­val­tai­sek­si Kiinan juh­la­päi­vä­nä

01.10.2019 14:51
Kiina mainostaa "väkivallatonta" Hongkong-strategiaansa yllättävässä paikassa, suomalaisessa lehdistössä – päätoimittaja perustelee julkaisupäätöstä

Kiina mai­nos­taa "vä­ki­val­la­ton­ta" Hong­kong-stra­te­giaan­sa yl­lät­tä­väs­sä pai­kas­sa, suo­ma­lai­ses­sa leh­dis­tös­sä – pää­toi­mit­ta­ja pe­rus­te­lee jul­kai­su­pää­tös­tä

29.09.2019 16:47
Viedäänkö suomalaista sianlihaa kohta Venäjän läpi junalla Kiinaan? – Vientisopimus sisältää nyt myös jäähdytetyn lihan viennin, ja lisää on tulossa

Vie­dään­kö suo­ma­lais­ta sian­li­haa kohta Venäjän läpi junalla Kii­naan? – Vien­ti­so­pi­mus si­säl­tää nyt myös jääh­dy­te­tyn lihan vien­nin, ja lisää on tulossa

19.09.2019 22:24
Kiinalaiset kullan perässä Lapissa

Kii­na­lai­set kullan perässä Lapissa

14.08.2019 17:07