Kierrätys
Kuukausi
Ekopisteelle kasvoi törkyiset pahvivuoret Rovaniemellä – "Ihmiset eivät aina huomaa painaa puristinta päälle"

Eko­pis­teel­le kasvoi tör­kyi­set pah­vi­vuo­ret Ro­va­nie­mel­lä – "Ih­mi­set eivät aina huomaa painaa pu­ris­tin­ta päälle"

13.01.2020 13:57
Tiesitkö? Muovikuusi onkin me­tal­li­jä­tet­tä – Lahjapaketin kuplamuovin jokainen osaa lajitella oikein, mutta minne saatellaan tähtisadetikut?

Tie­sit­kö? Muo­vi­kuu­si onkin me­tal­li­jä­tet­tä – Lah­ja­pa­ke­tin kup­la­muo­vin jo­kai­nen osaa la­ji­tel­la oikein, mutta minne saa­tel­laan täh­ti­sa­de­ti­kut?

27.12.2019 19:57
Kinkkurasvat on jälleen mahdollista kierrättää uusiutuvaksi dieseliksi – Kinkkutempun piti jäädä vain kolmen vuoden kampanjaksi

Kink­ku­ras­vat on jälleen mah­dol­lis­ta kier­rät­tää uu­siu­tu­vak­si die­se­lik­si – Kink­ku­tem­pun piti jäädä vain kolmen vuoden kam­pan­jak­si

25.12.2019 12:59
Minne kuuluvat konvehtirasian kerroksia erottelevat pehmustelevyt ja rikkoutuneet kuusenkoristeet?

Minne kuu­lu­vat kon­veh­ti­ra­sian ker­rok­sia erot­te­le­vat peh­mus­te­le­vyt ja rik­kou­tu­neet kuu­sen­ko­ris­teet?

24.12.2019 18:21
Kierrätä kinkun tai kalan paistinrasva uusiutuvaksi dieseliksi – rasvaa kerätään Lapissa yhdeksällä paikkakunnalla

Kier­rä­tä kinkun tai kalan pais­tin­ras­va uu­siu­tu­vak­si die­se­lik­si – rasvaa ke­rä­tään Lapissa yh­dek­säl­lä paik­ka­kun­nal­la

23.12.2019 09:40
Vanhemmat
Jätteiden kierrätys kannattaa - matkailijat kiinnittävät kierrätykseen kasvavaa huomiota
Pääkirjoitus

Jät­tei­den kier­rä­tys kan­nat­taa - mat­kai­li­jat kiin­nit­tä­vät kier­rä­tyk­seen kas­va­vaa huo­mio­ta

25.10.2019 16:18
Levi haluaa kannustaa turisteja kierrättämään – jätteiden kuljettaminen mökistä ekopisteelle vaatii matkailijalta viitseliäisyyttä ja lajittelutaitoja

Levi haluaa kan­nus­taa tu­ris­te­ja kier­rät­tä­mään – jät­tei­den kul­jet­ta­mi­nen mökistä eko­pis­teel­le vaatii mat­kai­li­jal­ta viit­se­liäi­syyt­tä ja la­jit­te­lu­tai­to­ja

25.10.2019 09:25
Levin biojäte päätyy poltettavaksi Ouluun ja Kiirunaan – kierrättämistä vaikeuttavat pakkanen, pitkät välimatkat ja alueen sesonkiluonteisuus

Levin biojäte päätyy pol­tet­ta­vak­si Ouluun ja Kii­ru­naan – kier­rät­tä­mis­tä vai­keut­ta­vat pak­ka­nen, pitkät vä­li­mat­kat ja alueen se­son­ki­luon­tei­suus

25.10.2019 07:30
Tilaajille
Kävimme hotelliaamiaisella Rovaniemellä: Liikematkailijalta jää lautaselle vain munankuoria, mutta lomamatkailijat aiheuttavat valtavaa lautashävikkiä, yksi valistuskeino voisi tepsiä

Kävimme ho­tel­li­aa­miai­sel­la Ro­va­nie­mel­lä: Lii­ke­mat­kai­li­jal­ta jää lau­ta­sel­le vain mu­nan­kuo­ria, mutta lo­ma­mat­kai­li­jat ai­heut­ta­vat val­ta­vaa lau­tas­hä­vik­kiä, yksi va­lis­tus­kei­no voisi tepsiä

24.10.2019 07:20
Nyt voi Rovaniemellä kierrättää vanhat posliiniastiatkin – Lautasesta voi tulla tiilijauhetta

Nyt voi Ro­va­nie­mel­lä kier­rät­tää vanhat pos­lii­ni­as­tiat­kin – Lau­ta­ses­ta voi tulla tii­li­jau­het­ta

16.10.2019 13:43

Käy­tet­ty­jä as­tioi­ta ostava ja myyvä palvelu avaa toi­min­nan Ro­va­nie­men Na­pa­pii­ril­lä – rik­ki­näi­set astiat voidaan kier­rät­tää muun muassa ra­ken­nus­teol­li­suu­den ma­te­riaa­lik­si

15.10.2019 10:50
"Monissa maissa muovi- ja lasipulloja on pidetty osana jätettä" – Suomessa pullot palautuvat kauppoihin, mutta muualla tilanne on huonompi

"Mo­nis­sa maissa muovi- ja la­si­pul­lo­ja on pidetty osana jä­tet­tä" – Suo­mes­sa pullot pa­lau­tu­vat kaup­poi­hin, mutta muualla tilanne on huo­nom­pi

13.10.2019 12:01
Lukijalta: Kuinka tehdä ekologisempia vaatevalintoja
Mielipide Mette Kaippio ja Jannina Hedemäki

Lu­ki­jal­ta: Kuinka tehdä eko­lo­gi­sem­pia vaa­te­va­lin­to­ja

11.10.2019 06:30
Ministeriö patistaa kuntia: homekoulut ja muut purkukohteet kierrätettävä nykyistä tehokkaammin materiaalina

Mi­nis­te­riö pa­tis­taa kuntia: ho­me­kou­lut ja muut pur­ku­koh­teet kier­rä­tet­tä­vä ny­kyis­tä te­hok­kaam­min ma­te­riaa­li­na

09.10.2019 06:01
Venäläistä jätehuoltoa: kaikki samaan säkkiin ja säkki metsään – jätteisiin hukkuva maa yrittää luoda kierrätyskulttuuria tyhjästä

Ve­nä­läis­tä jä­te­huol­toa: kaikki samaan säkkiin ja säkki metsään – jät­tei­siin hukkuva maa yrittää luoda kier­rä­tys­kult­tuu­ria tyh­jäs­tä

08.10.2019 06:30
Kuonasulattoa suunnitteleva Outokumpu tutkii myös metallihilseiden sulattamista ja jätesakan jalostamista lannoitteiksi

Kuo­na­su­lat­toa suun­nit­te­le­va Ou­to­kum­pu tutkii myös me­tal­li­hil­sei­den su­lat­ta­mis­ta ja jä­te­sa­kan ja­los­ta­mis­ta lan­noit­teik­si

01.10.2019 17:08
Kolumni Markus Ahonen

Irlanti ih­met­te­lee maan en­sim­mäis­tä "kään­teis­tä lim­sa-au­to­maat­tia"

01.10.2019 09:42
Yhdyskuntajätteen kuljetus keskitetään kunnille, jos ehdotus toteutuu – vanhat riidat repivät yhä rajusti jätekenttää

Yh­dys­kun­ta­jät­teen kul­je­tus kes­ki­te­tään kun­nil­le, jos ehdotus to­teu­tuu – vanhat riidat repivät yhä rajusti jä­te­kent­tää

23.09.2019 19:00
Työryhmä: Biojätteen erilliskeräys pakolliseksi jokaiselle taajamatalolle, pakkauskeräys vähintään viiden asunnon kiinteistöille

Työ­ryh­mä: Bio­jät­teen eril­lis­ke­räys pa­kol­li­sek­si jo­kai­sel­le taa­ja­ma­ta­lol­le, pak­kaus­ke­räys vä­hin­tään viiden asunnon kiin­teis­töil­le

19.09.2019 14:50