Kemin kaupunki
Kuukausi
Pääkirjoitus: Sananvapauden suitsiminen kunta-asioissa ei voi tätä päivää Kemissäkään
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Sa­nan­va­pau­den suit­si­mi­nen kun­ta-asiois­sa ei voi tätä päivää Ke­mis­sä­kään

23.02.2020 06:00
Lääkäripulasta kärsivässä Kemissä puhkesi riita siitä, kuka saa kommentoida asioita julkisuuteen

Lää­kä­ri­pu­las­ta kär­si­väs­sä Kemissä puhkesi riita siitä, kuka saa kom­men­toi­da asioita jul­ki­suu­teen

21.02.2020 06:00
Tilaajille
Kemin kaupungintalon vesisäiliöihin asennettiin ultraviolettivalolla toimiva pöpöntappaja

Kemin kau­pun­gin­ta­lon ve­si­säi­liöi­hin asen­net­tiin ult­ra­vio­let­ti­va­lol­la toimiva pö­pön­tap­pa­ja

18.02.2020 15:40
"Kymmenen vuotta sitten teollisuus olisi noussut takajaloilleen" – EU:n vihreää ohjelmaa puitiin Kemissä

"Kym­me­nen vuotta sitten teol­li­suus olisi noussut ta­ka­ja­loil­leen" – EU:n vihreää oh­jel­maa puitiin Kemissä

11.02.2020 16:20
Kiertotalouskonferenssi tuo tiistaina korkean tason vieraita Kemiin

Kier­to­ta­lous­kon­fe­rens­si tuo tiis­tai­na korkean tason vie­rai­ta Kemiin

10.02.2020 12:10
Mehiläinen: Kemin lääkärimäärä ei ole puolittunut, mutta palveluiden tuotantotapaa on muutettu

Me­hi­läi­nen: Kemin lää­kä­ri­mää­rä ei ole puo­lit­tu­nut, mutta pal­ve­lui­den tuo­tan­to­ta­paa on muu­tet­tu

03.02.2020 12:33
Kemi on ajautunut vakavaan lääkäripulaan Mehiläis-ulkoistuksen seurauksena, varoittaa vastaava lääkäri, kaupunki on vaatinut, että  puutteelliset palvelut korvataan

Kemi on ajau­tu­nut va­ka­vaan lää­kä­ri­pu­laan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen seu­rauk­se­na, va­roit­taa vas­taa­va lää­kä­ri, kau­pun­ki on vaa­ti­nut, että puut­teel­li­set pal­ve­lut kor­va­taan

03.02.2020 09:31
Vanhemmat
Valtuusto päätti: Kemi alkaa selvittää kaupunginorkesterin toiminnan jatkumisen edellytyksiä yhdessä naapurikuntien kanssa

Val­tuus­to päätti: Kemi alkaa sel­vit­tää kau­pun­gin­or­kes­te­rin toi­min­nan jat­ku­mi­sen edel­ly­tyk­siä yhdessä naa­pu­ri­kun­tien kanssa

27.01.2020 20:48
Kemi haluaa pikaisen selvityksen Meri-Lapin musiikkipalveluista naapurikuntien kanssa

Kemi haluaa pi­kai­sen sel­vi­tyk­sen Me­ri-La­pin mu­siik­ki­pal­ve­luis­ta naa­pu­ri­kun­tien kanssa

21.01.2020 10:12
Kemi valmistautuu rakenteelliseen säästökuuriin – vasemmiston vieroksumat ulkoistuksetkin halutaan puida läpi

Kemi val­mis­tau­tuu ra­ken­teel­li­seen sääs­tö­kuu­riin – va­sem­mis­ton vie­rok­su­mat ul­kois­tuk­set­kin ha­lu­taan puida läpi

17.01.2020 16:04
Kuntoaltaan käyttöönotto viivästyy vähintään kahdella viikolla Kemin uimahallissa – allasikkunoissa huomattiin halkeamia

Kun­to­al­taan käyt­töön­ot­to vii­väs­tyy vä­hin­tään kah­del­la vii­kol­la Kemin ui­ma­hal­lis­sa – al­las­ik­ku­nois­sa huo­mat­tiin hal­kea­mia

15.01.2020 16:57
Kemi kaavoittaa uusia tontteja merenrantaan Peurasaaren asuinalueelle – Samalla tutkitaan pistoraiteen siirtämistä pois tieltä

Kemi kaa­voit­taa uusia tont­te­ja me­ren­ran­taan Peu­ra­saa­ren asuin­alueel­le – Samalla tut­ki­taan pis­to­rai­teen siir­tä­mis­tä pois tieltä

20.12.2019 16:24
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: Kemin kaupunki irtisanoi työntekijän laittomasti

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus: Kemin kau­pun­ki ir­ti­sa­noi työn­te­ki­jän lait­to­mas­ti

13.12.2019 16:32
Kemin kaupunginorkesterin kohtalo jäi vieläkin auki – valtuusto hyväksyi tiukan säästöbudjetin

Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin kohtalo jäi vie­lä­kin auki – val­tuus­to hy­väk­syi tiukan sääs­tö­bud­je­tin

09.12.2019 20:03
Kemin kaupunginorkesterin puolustajat yrittävät vielä vedota suoraan kaupunginvaltuustoon

Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin puo­lus­ta­jat yrit­tä­vät vielä vedota suoraan kau­pun­gin­val­tuus­toon

02.12.2019 10:23
Lukijalta: Säästäkää Takitsun pajat
Mielipide Miia Leskinen

Lu­ki­jal­ta: Sääs­tä­kää Ta­kit­sun pajat

26.11.2019 08:59
Mielipide Timo Hietala

Lu­ki­jal­ta: Haas­tam­me kaikki ke­mi­läi­set

21.11.2019 10:48
Mielipide Erkki Lasonpalo

Lu­ki­jal­ta: Ei sääs­te­tä pää­omas­tam­me

20.11.2019 10:53
Pääkirjoitus: Rakennetaanko Lappiin lopulta yhtään kiinalaista sellutehdasta?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Ra­ken­ne­taan­ko Lappiin lopulta yhtään kii­na­lais­ta sel­lu­teh­das­ta?

18.11.2019 14:59
Mielipide Timo Hietala

Lu­ki­jal­ta: Pyö­räi­ly­baa­na väärään paik­kaan

26.10.2019 06:00