Kemijärvi
Viimeisin 4 tuntia
Kemijärveläinen Vuoden yritys on Kodinkoneliike Apaja oy – Palkitut yrittäjät uskovat asiakaspalvelun tärkeyteen

Ke­mi­jär­ve­läi­nen Vuoden yritys on Ko­din­ko­ne­lii­ke Apaja oy – Pal­ki­tut yrit­tä­jät uskovat asia­kas­pal­ve­lun tär­key­teen

20:30
Kuukausi
Mustakurkku-uikku Kemijärven alkutalvessa

Mus­ta­kurk­ku-uik­ku Ke­mi­jär­ven al­ku­tal­ves­sa

12.12.2019 22:27
Kemijärven talouden sopeuttamisohjelma valmis, mutta siitä kerrotaan vasta viiden viikon kuluttua

Ke­mi­jär­ven ta­lou­den so­peut­ta­mis­oh­jel­ma valmis, mutta siitä ker­ro­taan vasta viiden viikon ku­lut­tua

11.12.2019 19:32
Kemijärven kulttuuripalkinto kuvataiteilija Tellervo Välikankaalle

Ke­mi­jär­ven kult­tuu­ri­pal­kin­to ku­va­tai­tei­li­ja Tel­ler­vo Vä­li­kan­kaal­le

06.12.2019 18:00
Kemijärvi käynnistää yt-neuvottelut – 50 työntekijää osa-aikaistetaan tai irtisanotaan

Ke­mi­jär­vi käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut – 50 työn­te­ki­jää osa-ai­kais­te­taan tai ir­ti­sa­no­taan

02.12.2019 19:44
Vapaaehtoisten päivänä voi tutustua A-killan päivätoimintaan – Uudet tilat löytyivät puskaradion avulla Kemijärvelle

Va­paa­eh­tois­ten päivänä voi tu­tus­tua A-kil­lan päi­vä­toi­min­taan – Uudet tilat löy­tyi­vät pus­ka­ra­dion avulla Ke­mi­jär­vel­le

02.12.2019 07:04
Arktos Groupin johtajien seitsemän vuoden piina ohi: syytteitä ei nosteta – Nyt johtajat harkitsevat oikeustoimia ely-keskusta kohtaan

Arktos Groupin joh­ta­jien seit­se­män vuoden piina ohi: syyt­tei­tä ei nosteta – Nyt joh­ta­jat har­kit­se­vat oi­keus­toi­mia ely-kes­kus­ta kohtaan

25.11.2019 19:33
Kemijärvi kokeili huonolla menestyksellä osallistuvaa budjetointia – Yleisö pettyi illan sisältöön, "sillä mitään ei kerrottu, joten mistään ei saanut kiinni"

Ke­mi­jär­vi kokeili huo­nol­la me­nes­tyk­sel­lä osal­lis­tu­vaa bud­je­toin­tia – Yleisö pettyi illan si­säl­töön, "sillä mitään ei ker­rot­tu, joten mistään ei saanut kiinni"

20.11.2019 20:14
Kemijärven palveluiden karsiminen on aloitettava pian –Kemijärven kaupungin sopeuttamistyöryhmän suunnitelmista kerrottiin vihdoin henkilöstölle ja tiedotusvälineille

Ke­mi­jär­ven pal­ve­lui­den kar­si­mi­nen on aloi­tet­ta­va pian –Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin so­peut­ta­mis­työ­ryh­män suun­ni­tel­mis­ta ker­rot­tiin vihdoin hen­ki­lös­töl­le ja tie­do­tus­vä­li­neil­le

17.11.2019 09:59
Vanhemmat
Venäjän Suomen suurlähettiläs Pavel M. Kuznetsov iloitsee yhteistyöstä: "On kehitettävä hankkeita, joihin on intressejä molemmilla puolilla rajaa"

Venäjän Suomen suur­lä­het­ti­läs Pavel M. Kuz­net­sov iloit­see yh­teis­työs­tä: "On ke­hi­tet­tä­vä hank­kei­ta, joihin on int­res­se­jä mo­lem­mil­la puo­lil­la rajaa"

13.11.2019 17:20
Kemijärvelle suunnitellaan musiikkifestareita

Ke­mi­jär­vel­le suun­ni­tel­laan mu­siik­ki­fes­ta­rei­ta

11.11.2019 11:20
Yhteistyötä ja yhteisiä hankkeita Venäjän kanssa kannattaa selvittää

Yh­teis­työ­tä ja yh­tei­siä hank­kei­ta Venäjän kanssa kan­nat­taa sel­vit­tää

08.11.2019 20:27

Hen­ki­lö­au­tot tör­mä­si­vät ris­teyk­ses­sä Ke­mi­jär­vel­lä – kolme ihmistä vietiin tar­kas­tet­ta­vak­si sai­raa­laan

31.10.2019 12:44
Kemijärven kirkon ulkopuolen peruskorjaus loppusuoralla – suurin urakka on ollut 20 metrin korkeuteen nousevat katon ja tornin korjaus

Ke­mi­jär­ven kirkon ul­ko­puo­len pe­rus­kor­jaus lop­pu­suo­ral­la – suurin urakka on ollut 20 metrin kor­keu­teen nou­se­vat katon ja tornin korjaus

31.10.2019 06:30
Kemijärven säästöjen etsimistyö jatkuu, kahden viikon sisällä ehdotuksia esillä

Ke­mi­jär­ven sääs­tö­jen et­si­mis­työ jatkuu, kahden viikon sisällä eh­do­tuk­sia esillä

30.10.2019 15:53

Ke­mi­jär­vi ei nosta veroja, Kau­pun­ki uskoo jou­lu­kuus­sa avau­tu­van sääs­tö­pa­ke­tin tehoon

28.10.2019 22:05
Soklin fosforimalmin kairaukset jatkuvat ensi vuonna – malmin kuljetus on päätetty hoitaa rekoilla ja junalla, mutta Yara ei ole kiinnostunut edistämään rautatien rakentamista Sallasta pohjoiseen

Soklin fos­fo­ri­mal­min kai­rauk­set jat­ku­vat ensi vuonna – malmin kul­je­tus on pää­tet­ty hoitaa re­koil­la ja ju­nal­la, mutta Yara ei ole kiin­nos­tu­nut edis­tä­mään rau­ta­tien ra­ken­ta­mis­ta Sal­las­ta poh­joi­seen

25.10.2019 18:59
Kemijärvi mitoittaa palvelurakenteensa 7 000 asukkaalle

Ke­mi­jär­vi mi­toit­taa pal­ve­lu­ra­ken­teen­sa 7 000 asuk­kaal­le

24.10.2019 21:18
Toimintatorppa houkuttelee pois yksinäisyydestä ja neljän seinän sisältä – Kohtaamispaikka antaa neuvoja ja tarjoaa mahdollisuuden peseytyä ja pyykätä

Toi­min­ta­torp­pa hou­kut­te­lee pois yk­si­näi­syy­des­tä ja neljän seinän sisältä – Koh­taa­mis­paik­ka antaa neuvoja ja tarjoaa mah­dol­li­suu­den pe­sey­tyä ja pyykätä

20.10.2019 18:00
Lapissa voi bongata nyt valtavia laulujoutsenparvia – "Laskin 1 200 yksilöä Kemijärven pitkältä sillalta"

Lapissa voi bongata nyt val­ta­via lau­lu­jout­sen­par­via – "Laskin 1 200 yksilöä Ke­mi­jär­ven pit­käl­tä sil­lal­ta"

18.10.2019 07:30