Kemijärvi
Viikko
Sellun hinta romahti, mutta Lapin biotehdasunelmat eivät – Kemijärven hankkeen vetäjälle Heikki Nivalalle kelpaisivat nykyisetkin dollarit

Sellun hinta ro­mah­ti, mutta Lapin bio­teh­das­unel­mat eivät – Ke­mi­jär­ven hank­keen ve­tä­jäl­le Heikki Ni­va­lal­le kel­pai­si­vat ny­kyi­set­kin dol­la­rit

16.01.2020 18:20
Kemijärven kesäfestivaali julkisti artistikattauksensa – Mari Boinen lisäksi tapahtumassa esiintyy joukko tunnettuja suomalaisnimiä

Ke­mi­jär­ven ke­sä­fes­ti­vaa­li jul­kis­ti ar­tis­ti­kat­tauk­sen­sa – Mari Boinen lisäksi ta­pah­tu­mas­sa esiin­tyy joukko tun­net­tu­ja suo­ma­lais­ni­miä

15.01.2020 06:00

Räi­sä­län jäätie on avattu Ke­mi­jär­vel­lä

13.01.2020 08:29
Poliisi nappasi pahoinpitelijän poliisikoiran avulla Kemijärvellä

Poliisi nappasi pa­hoin­pi­te­li­jän po­lii­si­koi­ran avulla Ke­mi­jär­vel­lä

12.01.2020 10:24
Kuukausi
Kemin ratapihan joutomaat eloon, Rovaniemelle vihdoin matkakeskus? – Valtio jalostaa Lapin päärautatieasemat myyntikuntoon

Kemin ra­ta­pi­han jou­to­maat eloon, Ro­va­nie­mel­le vihdoin mat­ka­kes­kus? – Valtio ja­los­taa Lapin pää­rau­ta­tie­ase­mat myyn­ti­kun­toon

09.01.2020 18:12
Tilaajille
Kemijärvellä viety autoista lisävaloja  – poliisi kaipaa havaintoja

Ke­mi­jär­vel­lä viety au­tois­ta li­sä­va­lo­ja – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja

09.01.2020 13:51

Auto tönäisi miestä Ke­mi­jär­vel­lä – Poliisi kaipaa ha­vain­to­ja on­net­to­muu­des­sa ehkä osal­li­se­na ol­lees­ta vaa­leas­ta hen­ki­lö­au­tos­ta

26.12.2019 13:43
Kemijärvi korottaa maksuja, nostaa omavastuita ja karsii palveluja – sopeuttamisohjelman vaikutukset tiedetään vasta tammikuun lopulla

Ke­mi­jär­vi ko­rot­taa mak­su­ja, nostaa oma­vas­tui­ta ja karsii pal­ve­lu­ja – so­peut­ta­mis­oh­jel­man vai­ku­tuk­set tie­de­tään vasta tam­mi­kuun lopulla

22.12.2019 14:21
Festivo osti Kemijärvellä toimivan Porkka Finlandin tytäryhtiöineen

Festivo osti Ke­mi­jär­vel­lä toi­mi­van Porkka Fin­lan­din ty­tär­yh­tiöi­neen

20.12.2019 13:00
Vanhemmat
Vertailussa neljä Lapin kuntaa: Inari ja Kittilä hallitsevat matkailussa, Sodankylässä kaivoksen tuoma kasvupyrähdys jäi lyhyeksi, Kemijärvellä odotetaan uutta tehdasta

Ver­tai­lus­sa neljä Lapin kuntaa: Inari ja Kittilä hal­lit­se­vat mat­kai­lus­sa, So­dan­ky­läs­sä kai­vok­sen tuoma kas­vu­py­räh­dys jäi ly­hyek­si, Ke­mi­jär­vel­lä odo­te­taan uutta teh­das­ta

19.12.2019 07:30
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi hy­väk­syi ta­lou­sar­vion, mutta muu­tok­sia on luvassa tam­mi­kuus­sa

16.12.2019 19:53
Kemijärveläinen Vuoden yritys on Kodinkoneliike Apaja oy – Palkitut yrittäjät uskovat asiakaspalvelun tärkeyteen

Ke­mi­jär­ve­läi­nen Vuoden yritys on Ko­din­ko­ne­lii­ke Apaja oy – Pal­ki­tut yrit­tä­jät uskovat asia­kas­pal­ve­lun tär­key­teen

14.12.2019 20:30
Mustakurkku-uikku Kemijärven alkutalvessa

Mus­ta­kurk­ku-uik­ku Ke­mi­jär­ven al­ku­tal­ves­sa

12.12.2019 22:27
Kemijärven talouden sopeuttamisohjelma valmis, mutta siitä kerrotaan vasta viiden viikon kuluttua

Ke­mi­jär­ven ta­lou­den so­peut­ta­mis­oh­jel­ma valmis, mutta siitä ker­ro­taan vasta viiden viikon ku­lut­tua

11.12.2019 19:32
Kemijärven kulttuuripalkinto kuvataiteilija Tellervo Välikankaalle

Ke­mi­jär­ven kult­tuu­ri­pal­kin­to ku­va­tai­tei­li­ja Tel­ler­vo Vä­li­kan­kaal­le

06.12.2019 18:00
Kemijärvi käynnistää yt-neuvottelut – 50 työntekijää osa-aikaistetaan tai irtisanotaan

Ke­mi­jär­vi käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut – 50 työn­te­ki­jää osa-ai­kais­te­taan tai ir­ti­sa­no­taan

02.12.2019 19:44
Vapaaehtoisten päivänä voi tutustua A-killan päivätoimintaan – Uudet tilat löytyivät puskaradion avulla Kemijärvelle

Va­paa­eh­tois­ten päivänä voi tu­tus­tua A-kil­lan päi­vä­toi­min­taan – Uudet tilat löy­tyi­vät pus­ka­ra­dion avulla Ke­mi­jär­vel­le

02.12.2019 07:04
Arktos Groupin johtajien seitsemän vuoden piina ohi: syytteitä ei nosteta – Nyt johtajat harkitsevat oikeustoimia ely-keskusta kohtaan

Arktos Groupin joh­ta­jien seit­se­män vuoden piina ohi: syyt­tei­tä ei nosteta – Nyt joh­ta­jat har­kit­se­vat oi­keus­toi­mia ely-kes­kus­ta kohtaan

25.11.2019 19:33
Kemijärvi kokeili huonolla menestyksellä osallistuvaa budjetointia – Yleisö pettyi illan sisältöön, "sillä mitään ei kerrottu, joten mistään ei saanut kiinni"

Ke­mi­jär­vi kokeili huo­nol­la me­nes­tyk­sel­lä osal­lis­tu­vaa bud­je­toin­tia – Yleisö pettyi illan si­säl­töön, "sillä mitään ei ker­rot­tu, joten mistään ei saanut kiinni"

20.11.2019 20:14
Kemijärven palveluiden karsiminen on aloitettava pian –Kemijärven kaupungin sopeuttamistyöryhmän suunnitelmista kerrottiin vihdoin henkilöstölle ja tiedotusvälineille

Ke­mi­jär­ven pal­ve­lui­den kar­si­mi­nen on aloi­tet­ta­va pian –Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin so­peut­ta­mis­työ­ryh­män suun­ni­tel­mis­ta ker­rot­tiin vihdoin hen­ki­lös­töl­le ja tie­do­tus­vä­li­neil­le

17.11.2019 09:59