Kansallispuistot
Kuukausi
Pyhä-Luoston kansallispuistossa rakennetaan koko kesä – "Raha, jonka valtio sijoittaa retkeilyalueisiin, palautuu yhteiskunnalle moninkertaisesti takaisin"

Py­hä-Luos­ton kan­sal­lis­puis­tos­sa ra­ken­ne­taan koko kesä – "Raha, jonka valtio si­joit­taa ret­kei­lya­luei­siin, pa­lau­tuu yh­teis­kun­nal­le mo­nin­ker­tai­ses­ti ta­kai­sin"

26.06.2020 11:46 0
Tilaajille
Pyhä-Luostolla pääsee jälleen tunturille Ukko-Luoston portaita pitkin – Seuraava porrastyömaa on jo alkamassa

Py­hä-Luos­tol­la pääsee jälleen tun­tu­ril­le Uk­ko-Luos­ton por­tai­ta pitkin – Seu­raa­va por­ras­työ­maa on jo al­ka­mas­sa

18.06.2020 13:25 0
Tilaajille
Kansallispuistojen kävijämäärät romahtivat keväällä — kesäksi odotetaan uutta nousua

Kan­sal­lis­puis­to­jen kä­vi­jä­mää­rät ro­mah­ti­vat ke­vääl­lä — kesäksi odo­te­taan uutta nousua

09.06.2020 18:36 0
Tilaajille
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston reittejä ja opasteita kunnostetaan – työllä suojellaan luontoa vilkkaimpien reittien levenemisongelmalta

Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton reit­te­jä ja opas­tei­ta kun­nos­te­taan – työllä suo­jel­laan luontoa vilk­kaim­pien reit­tien le­ve­ne­mis­on­gel­mal­ta

09.06.2020 13:37 0
Tilaajille
Vanhemmat
Löytämättömät helmet odottavat pohjoisen erämaissa – "Vaellus ei vaadi hurjaa kuntoa", vakuuttaa eräammattilainen, joka antaa tärpit vähemmän kolutuille reiteille

Löy­tä­mät­tö­mät helmet odot­ta­vat poh­joi­sen erä­mais­sa – "Vael­lus ei vaadi hurjaa kun­toa", va­kuut­taa eräam­mat­ti­lai­nen, joka antaa tärpit vä­hem­män ko­lu­tuil­le rei­teil­le

20.05.2020 07:00 1
Tilaajille
Talvipyöräily saa säännöt Riisitunturilla – myös lumettoman ajan pyöräilyn laajentaminen mahdollista

Tal­vi­pyö­räi­ly saa säännöt Rii­si­tun­tu­ril­la – myös lu­met­to­man ajan pyö­räi­lyn laa­jen­ta­mi­nen mah­dol­lis­ta

29.04.2020 07:54 0
Tilaajille
Oikeus sen vahvisti – Suomessakin on alettava kerätä ahkerammin ahmankakkaa
Kolumni Risto Pyykkö

Oikeus sen vah­vis­ti – Suo­mes­sa­kin on alet­ta­va kerätä ah­ke­ram­min ah­man­kak­kaa

07.04.2020 08:54 0
Tilaajille
Mahatautinen ilkimys särki erämaan rauhan autiotuvalla – jätti aikamoisen sotkun

Ma­ha­tau­ti­nen ilkimys särki erämaan rauhan au­tio­tu­val­la – jätti ai­ka­moi­sen sotkun

09.03.2020 18:23 0
Tilaajille
Laki turvaa pesimärauhan Kauppatorin röyhkeimmällekin lokille – kansallispuistossa pentujaan hoitava ahma voidaan listiä ilman seurauksia
Kolumni Risto Pyykkö

Laki turvaa pe­si­mä­rau­han Kaup­pa­to­rin röyh­keim­mäl­le­kin lokille – kan­sal­lis­puis­tos­sa pen­tu­jaan hoitava ahma voidaan listiä ilman seu­rauk­sia

12.02.2020 08:45 0
Tilaajille
Urho Kekkosen kansallispuiston Rautulammelle tehtiin väliaikainen sääsuoja – aikaisempi päivätupa tuhoutui tulipalossa

Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­ton Rau­tu­lam­mel­le tehtiin vä­li­ai­kai­nen sää­suo­ja – ai­kai­sem­pi päi­vä­tu­pa tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa

06.02.2020 16:00 0
Lapin kansallispuistojen kesät yhä vilkkaampia – lisärahoitus auttaa varmistamaan retkeilyn turvallisuutta ja kestävyyttä

Lapin kan­sal­lis­puis­to­jen kesät yhä vilk­kaam­pia – li­sä­ra­hoi­tus auttaa var­mis­ta­maan ret­kei­lyn tur­val­li­suut­ta ja kes­tä­vyyt­tä

22.01.2020 12:57 0
Tilaajille
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto uusi eurooppalaisen ympäristösertifikaattinsa – Suomessa vain Syötteen kansallispuistolla on sama tunnus

Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­to uusi eu­roop­pa­lai­sen ym­pä­ris­tö­ser­ti­fi­kaat­tin­sa – Suo­mes­sa vain Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tol­la on sama tunnus

18.11.2019 10:30 0
Tilaajille
Metsähallituksen luontopalveluille tulossa lisää remonttirahaa Lappiin – Retkeilyrakenteiden korjaamiseen on käytettävissä "muutama miljoona euroa" seuraavan kahden vuoden aikana

Met­sä­hal­li­tuk­sen luon­to­pal­ve­luil­le tulossa lisää re­mont­ti­ra­haa Lappiin – Ret­kei­ly­ra­ken­tei­den kor­jaa­mi­seen on käy­tet­tä­vis­sä "muu­ta­ma mil­joo­na euroa" seu­raa­van kahden vuoden aikana

15.11.2019 14:30 0
Tilaajille
Lapissa pohditaan sitä, onko luonnonsuojelu työn tuoja vai viejä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lapissa poh­di­taan sitä, onko luon­non­suo­je­lu työn tuoja vai viejä

10.10.2019 05:00 0
Tilaajille
Sallan kansallispuistoselvitys etenee vauhdilla – selvityksen takana ovat asukkaat, yrittäjät ja poronhoitajat

Sallan kan­sal­lis­puis­to­sel­vi­tys etenee vauh­dil­la – sel­vi­tyk­sen takana ovat asuk­kaat, yrit­tä­jät ja po­ron­hoi­ta­jat

09.10.2019 20:06 0
Tilaajille
Päiväkirja: Ruuhkaretkellä pitää olla oma teltta, sillä autiotuvassa ei tehdä tilaa myöhemmin saapuville
Kolumni Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Ruuh­ka­ret­kel­lä pitää olla oma teltta, sillä au­tio­tu­vas­sa ei tehdä tilaa myö­hem­min saa­pu­vil­le

29.09.2019 19:00 0
Tilaajille
Luonto ei hoida kansallispuistojen korjausvelkaa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Luonto ei hoida kan­sal­lis­puis­to­jen kor­jaus­vel­kaa

26.09.2019 11:09 0
Tilaajille
Maksaisitko kävelystä vaellusreitillä? – Luontomatkailun suosio kasvaa, mutta rahoitus ei pysy perässä

Mak­sai­sit­ko kä­ve­lys­tä vael­lus­rei­til­lä? – Luon­to­mat­kai­lun suosio kasvaa, mutta ra­hoi­tus ei pysy perässä

24.09.2019 07:36 0
Tilaajille
Kivikasojen rakentaminen tuntureiden päälle karkasi käsistä – "Kivikasa on kuin vessakirjoitus, joka kertoo, että minä kävin täällä"

Ki­vi­ka­so­jen ra­ken­ta­mi­nen tun­tu­rei­den päälle karkasi käsistä – "Ki­vi­ka­sa on kuin ves­sa­kir­joi­tus, joka kertoo, että minä kävin täällä"

20.09.2019 18:00 0
Tilaajille
Ruskan hehkua ja tunturin avaruutta Montellilla – pieni autiotupa Pallastuntureilla reittien risteyksessä on suosittu retkikohde

Ruskan hehkua ja tun­tu­rin ava­ruut­ta Mon­tel­lil­la – pieni au­tio­tu­pa Pal­las­tun­tu­reil­la reit­tien ris­teyk­ses­sä on suo­sit­tu ret­ki­koh­de

18.09.2019 08:45 0
Tilaajille