Kaivokset
Kuukausi
Sakatin alue rakennuskieltoon

Sakatin alue ra­ken­nus­kiel­toon

04.12.2019 09:52
Kymmeniätuhansia menossa lakkoon joulukuussa,  lakot vaikuttaisivat Lapin kaivoksiin ja tehtaisiin

Kym­me­niä­tu­han­sia menossa lakkoon jou­lu­kuus­sa, lakot vai­kut­tai­si­vat Lapin kai­vok­siin ja teh­tai­siin

24.11.2019 17:27
Kaivos tuo ailahtelevan potin kotikuntaansa – avautuuko sinulle yhteisöveron kryptinen laskukaava?

Kaivos tuo ai­lah­te­le­van potin ko­ti­kun­taan­sa – avau­tuu­ko sinulle yh­tei­sö­ve­ron kryp­ti­nen las­ku­kaa­va?

22.11.2019 07:30
Kaivosten ympäristövakuudet voivat olla alimitoitettuja – "Niiden kanssa pitää olla hereillä", sanoo lupaviranomainen

Kai­vos­ten ym­pä­ris­tö­va­kuu­det voivat olla ali­mi­toi­tet­tu­ja – "Niiden kanssa pitää olla he­reil­lä", sanoo lu­pa­vi­ran­omai­nen

19.11.2019 06:00
Outokummun uudesta kuonasulatosta tulisi järeä lisä Tornion tehtaille

Ou­to­kum­mun uudesta kuo­na­su­la­tos­ta tulisi järeä lisä Tornion teh­tail­le

18.11.2019 07:30
Vanhemmat
Petsamon nikkelikaivoksen sulatto luvataan sulkea lähivuosina, ilman toivotaan raikastuvan, kun savupilvet hälvenevät

Pet­sa­mon nik­ke­li­kai­vok­sen sulatto lu­va­taan sulkea lä­hi­vuo­si­na, ilman toi­vo­taan rai­kas­tu­van, kun sa­vu­pil­vet häl­ve­ne­vät

08.11.2019 11:47
Sodankylän Sakatin kaivoksen hintalappu on nousemassa miljardiin euroon – jängän alle kannattaa silti pyrkiä, yhtiö arvioi

So­dan­ky­län Sakatin kai­vok­sen hin­ta­lap­pu on nou­se­mas­sa mil­jar­diin euroon – jängän alle kan­nat­taa silti pyrkiä, yhtiö arvioi

31.10.2019 16:46
Sähköautobuumi nosti odotukset akkukeskittymästä, Euroopan ainoassa litiumhankkeessa on nähty, että ala ei ole pelkkää myötämäkeä

Säh­kö­au­to­buu­mi nosti odo­tuk­set ak­ku­kes­kit­ty­mäs­tä, Eu­roo­pan ai­noas­sa li­tium­hank­kees­sa on nähty, että ala ei ole pelkkää myö­tä­mä­keä

31.10.2019 09:24
Onko tässä yksi Lapin korkeimmista rakennuksista? Kittilän kaivostorni nousemassa lähes  sadan metrin korkeuteen

Onko tässä yksi Lapin kor­keim­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta? Kit­ti­län kai­vos­tor­ni nou­se­mas­sa lähes sadan metrin kor­keu­teen

30.10.2019 19:36
Sodankylän kaivossopimus on yhä solmimatta

So­dan­ky­län kai­vos­so­pi­mus on yhä sol­mi­mat­ta

29.10.2019 21:37
Talouselämä: EU:n kiristyvät lannoitteiden puhtausvaatimukset voivat tasoittaa tietä Soklin kaivokselle

Ta­lou­se­lä­mä: EU:n ki­ris­ty­vät lan­noit­tei­den puh­taus­vaa­ti­muk­set voivat ta­soit­taa tietä Soklin kai­vok­sel­le

28.10.2019 08:39
Soklin fosforimalmin kairaukset jatkuvat ensi vuonna – malmin kuljetus on päätetty hoitaa rekoilla ja junalla, mutta Yara ei ole kiinnostunut edistämään rautatien rakentamista Sallasta pohjoiseen

Soklin fos­fo­ri­mal­min kai­rauk­set jat­ku­vat ensi vuonna – malmin kul­je­tus on pää­tet­ty hoitaa re­koil­la ja ju­nal­la, mutta Yara ei ole kiin­nos­tu­nut edis­tä­mään rau­ta­tien ra­ken­ta­mis­ta Sal­las­ta poh­joi­seen

25.10.2019 18:59

Paavo Väy­ry­nen myi entisen Por­ti­mon koulun ra­nua­lais­yrit­tä­jäl­le – uusi omis­ta­ja aikoo ma­joit­taa Su­han­gon kai­vos­pro­jek­tin väkeä

22.10.2019 15:39
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt jätti kolme va­rausil­moi­tus­ta laajoista alueista Pohjois-Suomessa – yh­teen­las­ket­tu pinta-ala 3700 ne­liö­ki­lo­met­riä

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Cobalt jätti kolme va­raus­il­moi­tus­ta laa­jois­ta alueis­ta Poh­jois-Suo­mes­sa – yh­teen­las­ket­tu pin­ta-ala 3700 ne­liö­ki­lo­met­riä

16.10.2019 10:48
Elinkeinoministeri Kulmuni: Hallitus aikoo korottaa kaivostoiminnan haittoja korvaavia vakuusmaksuja

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Kul­mu­ni: Hal­li­tus aikoo ko­rot­taa kai­vos­toi­min­nan hait­to­ja kor­vaa­via va­kuus­mak­su­ja

16.10.2019 08:57
Suhankoa on tutkittu jo yli 100 miljoonalla eurolla – avolouhos Rovaniemen lähettyvillä voisi parantaa kannattavuutta

Su­han­koa on tut­kit­tu jo yli 100 mil­joo­nal­la eurolla – avo­lou­hos Ro­va­nie­men lä­het­ty­vil­lä voisi pa­ran­taa kan­nat­ta­vuut­ta

10.10.2019 17:21
Mielipide Mika Flöjt

Soklin ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuks­ten ar­vioin­nis­sa puut­tei­ta

07.10.2019 07:00
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobaltilta uusi lähes 600 ne­liö­ki­lo­met­rin va­rausil­moi­tus – alueet Lapissa ja Koillismaalla

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Co­bal­til­ta uusi lähes 600 ne­liö­ki­lo­met­rin va­raus­il­moi­tus – alueet Lapissa ja Koil­lis­maal­la

01.10.2019 10:03
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobaltilta uusi varausilmoitus lähes 600 neliökilometrin alueelle – geologisia tutkimuksia tehdään Lapissa ja Koillismaalla

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Co­bal­til­ta uusi va­raus­il­moi­tus lähes 600 ne­liö­ki­lo­met­rin alueel­le – geo­lo­gi­sia tut­ki­muk­sia tehdään Lapissa ja Koil­lis­maal­la

29.09.2019 15:58
Näkökulma: Soklilla ei ole sosiaalista toimilupaa
Mielipide Mika Kavakka

Nä­kö­kul­ma: Sok­lil­la ei ole so­siaa­lis­ta toi­mi­lu­paa

25.09.2019 11:13