Kaivokset
Viimeisin 12 tuntia
Yksi maailman suurimmista kaivosyhtiöistä iski silmänsä Lounais-Lappiin – aikoo sijoittaa miljoonia

Yksi maail­man suu­rim­mis­ta kai­vos­yh­tiöis­tä iski sil­män­sä Lou­nais-Lap­piin – aikoo si­joit­taa mil­joo­nia

12:39
Kuukausi
Norjan Kirkkoniemen rautakaivosta ei avata uudelleen ainakaan tänä vuonna

Norjan Kirk­ko­nie­men rau­ta­kai­vos­ta ei avata uu­del­leen ai­na­kaan tänä vuonna

17.01.2020 10:02
Lapin kansanedustajat: Malminetsintää ei saa vaikeuttaa Ylitorniolla

Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jat: Mal­min­et­sin­tää ei saa vai­keut­taa Yli­tor­niol­la

16.01.2020 14:37
Kobolttikaivoksia suunnitteleva yhtiö vuokrasi Posiolta ison hallin ja tuo sinne 15 täysperävaunullista kairasydämiä

Ko­bolt­ti­kai­vok­sia suun­nit­te­le­va yhtiö vuok­ra­si Po­siol­ta ison hallin ja tuo sinne 15 täys­pe­rä­vau­nul­lis­ta kai­ra­sy­dä­miä

15.01.2020 13:02
Tuore väitöskirja: Keskustelu Lapin kaivostoiminnasta on kärjistynyttä, mutta osapuolia yhdistää pyrkimys hyvän elämän turvaamiseen

Tuore väi­tös­kir­ja: Kes­kus­te­lu Lapin kai­vos­toi­min­nas­ta on kär­jis­ty­nyt­tä, mutta osa­puo­lia yh­dis­tää pyr­ki­mys hyvän elämän tur­vaa­mi­seen

15.01.2020 12:50

Ta­po­jär­vi pit­käl­lä so­pi­muk­sel­la hommiin Sii­lin­jär­ven kai­vok­sel­le

14.01.2020 10:14
Kaunis Ironilta vaaditaan 15 miljoonan ympäristötakuita - kaivosyhtiö hakee kohtuullistamista päätökseen

Kaunis Iro­nil­ta vaa­di­taan 15 mil­joo­nan ym­pä­ris­tö­ta­kui­ta - kai­vos­yh­tiö hakee koh­tuul­lis­ta­mis­ta pää­tök­seen

09.01.2020 17:31
Mielipide Alpo Isomäki

Kai­vosalan kes­kus­te­lu ha­ko­teil­lä

29.12.2019 16:48
Vanhemmat
Kevitsan kaivoksella syttyi kompressori palamaan, kukaan ei loukkaantunut

Ke­vit­san kai­vok­sel­la syttyi komp­res­so­ri pa­la­maan, kukaan ei louk­kaan­tu­nut

21.12.2019 09:21
Sakatin alue rakennuskieltoon

Sakatin alue ra­ken­nus­kiel­toon

04.12.2019 09:52
Kymmeniätuhansia menossa lakkoon joulukuussa,  lakot vaikuttaisivat Lapin kaivoksiin ja tehtaisiin

Kym­me­niä­tu­han­sia menossa lakkoon jou­lu­kuus­sa, lakot vai­kut­tai­si­vat Lapin kai­vok­siin ja teh­tai­siin

24.11.2019 17:27
Kaivos tuo ailahtelevan potin kotikuntaansa – avautuuko sinulle yhteisöveron kryptinen laskukaava?

Kaivos tuo ai­lah­te­le­van potin ko­ti­kun­taan­sa – avau­tuu­ko sinulle yh­tei­sö­ve­ron kryp­ti­nen las­ku­kaa­va?

22.11.2019 07:30
Kaivosten ympäristövakuudet voivat olla alimitoitettuja – "Niiden kanssa pitää olla hereillä", sanoo lupaviranomainen

Kai­vos­ten ym­pä­ris­tö­va­kuu­det voivat olla ali­mi­toi­tet­tu­ja – "Niiden kanssa pitää olla he­reil­lä", sanoo lu­pa­vi­ran­omai­nen

19.11.2019 06:00
Outokummun uudesta kuonasulatosta tulisi järeä lisä Tornion tehtaille

Ou­to­kum­mun uudesta kuo­na­su­la­tos­ta tulisi järeä lisä Tornion teh­tail­le

18.11.2019 07:30
Petsamon nikkelikaivoksen sulatto luvataan sulkea lähivuosina, ilman toivotaan raikastuvan, kun savupilvet hälvenevät

Pet­sa­mon nik­ke­li­kai­vok­sen sulatto lu­va­taan sulkea lä­hi­vuo­si­na, ilman toi­vo­taan rai­kas­tu­van, kun sa­vu­pil­vet häl­ve­ne­vät

08.11.2019 11:47
Sodankylän Sakatin kaivoksen hintalappu on nousemassa miljardiin euroon – jängän alle kannattaa silti pyrkiä, yhtiö arvioi

So­dan­ky­län Sakatin kai­vok­sen hin­ta­lap­pu on nou­se­mas­sa mil­jar­diin euroon – jängän alle kan­nat­taa silti pyrkiä, yhtiö arvioi

31.10.2019 16:46
Sähköautobuumi nosti odotukset akkukeskittymästä, Euroopan ainoassa litiumhankkeessa on nähty, että ala ei ole pelkkää myötämäkeä

Säh­kö­au­to­buu­mi nosti odo­tuk­set ak­ku­kes­kit­ty­mäs­tä, Eu­roo­pan ai­noas­sa li­tium­hank­kees­sa on nähty, että ala ei ole pelkkää myö­tä­mä­keä

31.10.2019 09:24
Onko tässä yksi Lapin korkeimmista rakennuksista? Kittilän kaivostorni nousemassa lähes  sadan metrin korkeuteen

Onko tässä yksi Lapin kor­keim­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta? Kit­ti­län kai­vos­tor­ni nou­se­mas­sa lähes sadan metrin kor­keu­teen

30.10.2019 19:36
Sodankylän kaivossopimus on yhä solmimatta

So­dan­ky­län kai­vos­so­pi­mus on yhä sol­mi­mat­ta

29.10.2019 21:37
Talouselämä: EU:n kiristyvät lannoitteiden puhtausvaatimukset voivat tasoittaa tietä Soklin kaivokselle

Ta­lou­se­lä­mä: EU:n ki­ris­ty­vät lan­noit­tei­den puh­taus­vaa­ti­muk­set voivat ta­soit­taa tietä Soklin kai­vok­sel­le

28.10.2019 08:39