Kaivokset
Viimeisin 4 tuntia
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt jätti kolme va­rausil­moi­tus­ta laajoista alueista Pohjois-Suomessa – yh­teen­las­ket­tu pinta-ala 3700 ne­liö­ki­lo­met­riä

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Cobalt jätti kolme va­raus­il­moi­tus­ta laa­jois­ta alueis­ta Poh­jois-Suo­mes­sa – yh­teen­las­ket­tu pin­ta-ala 3700 ne­liö­ki­lo­met­riä

10:48
Elinkeinoministeri Kulmuni: Hallitus aikoo korottaa kaivostoiminnan haittoja korvaavia vakuusmaksuja

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Kul­mu­ni: Hal­li­tus aikoo ko­rot­taa kai­vos­toi­min­nan hait­to­ja kor­vaa­via va­kuus­mak­su­ja

08:57
Kuukausi
Suhankoa on tutkittu jo yli 100 miljoonalla eurolla – avolouhos Rovaniemen lähettyvillä voisi parantaa kannattavuutta

Su­han­koa on tut­kit­tu jo yli 100 mil­joo­nal­la eurolla – avo­lou­hos Ro­va­nie­men lä­het­ty­vil­lä voisi pa­ran­taa kan­nat­ta­vuut­ta

10.10.2019 17:21
Mielipide Mika Flöjt

Soklin ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuks­ten ar­vioin­nis­sa puut­tei­ta

07.10.2019 07:00
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobaltilta uusi lähes 600 ne­liö­ki­lo­met­rin va­rausil­moi­tus – alueet Lapissa ja Koillismaalla

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Co­bal­til­ta uusi lähes 600 ne­liö­ki­lo­met­rin va­raus­il­moi­tus – alueet Lapissa ja Koil­lis­maal­la

01.10.2019 10:03
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobaltilta uusi varausilmoitus lähes 600 neliökilometrin alueelle – geologisia tutkimuksia tehdään Lapissa ja Koillismaalla

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Co­bal­til­ta uusi va­raus­il­moi­tus lähes 600 ne­liö­ki­lo­met­rin alueel­le – geo­lo­gi­sia tut­ki­muk­sia tehdään Lapissa ja Koil­lis­maal­la

29.09.2019 15:58
Näkökulma: Soklilla ei ole sosiaalista toimilupaa
Mielipide Mika Kavakka

Nä­kö­kul­ma: Sok­lil­la ei ole so­siaa­lis­ta toi­mi­lu­paa

25.09.2019 11:13
Kaivosyhtiö ei tavoittele lupaehtojen heikentämistä
Mielipide Jussi Lähde

Kai­vos­yh­tiö ei ta­voit­te­le lu­pa­eh­to­jen hei­ken­tä­mis­tä

19.09.2019 07:00

Huol­to­ajo­neu­von pa­ko­put­ken päälle valunut polt­to­ai­ne syttyi pa­la­maan Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­ses­sa maan alla – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

18.09.2019 13:07
Strategiaa pukkaa, kestävä kasvu on tavoite
Kolumni Mika Nykänen

Stra­te­giaa pukkaa, kestävä kasvu on tavoite

18.09.2019 08:30
Kolarin kunnanvaltuusto vastaanotti kaivoshanketta vastustavan adressin –  hankkeen kaavoituksesta päätetään myöhemmin

Kolarin kun­nan­val­tuus­to vas­taan­ot­ti kai­vos­han­ket­ta vas­tus­ta­van ad­res­sin –  hank­keen kaa­voi­tuk­ses­ta pää­te­tään myö­hem­min

17.09.2019 19:24
Hannukaisen kaivoshanketta vastustetaan Etelä-Suomea myöten – "Avolouhos ei yksinkertaisesti sovi luontomatkailukeskuksen läheisyyteen"

Han­nu­kai­sen kai­vos­han­ket­ta vas­tus­te­taan Ete­lä-Suo­mea myöten – "A­vo­lou­hos ei yk­sin­ker­tai­ses­ti sovi luon­to­mat­kai­lu­kes­kuk­sen lä­hei­syy­teen"

16.09.2019 18:47
Vanhemmat
Lääkettä kobolttikuumeeseen
Mielipide Jouni Hakola

Lää­ket­tä ko­bolt­ti­kuu­mee­seen

14.09.2019 10:13

Kuu­sa­moon ja Po­siol­le ko­bolt­ti­kai­vos­ta suun­nit­te­le­va yhtiö osti sahan – kai­raus­tut­ki­muk­set alueel­la alkavat tors­tai­na

15.08.2018 12:38

Siniset vaa­ti­vat Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen tielle pe­rus­kor­jaus­ta

15.08.2018 07:48

Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sel­le uusi johtaja

14.08.2018 14:59

Pajalan kai­vok­sen en­sim­mäi­nen mal­mi­ju­na lähtee liik­keel­le

07.08.2018 19:03
Kaivosyhtiö sai kannustusta kolarilaisilta – Ympäristölupa on käsittelyvaiheessa

Kai­vos­yh­tiö sai kan­nus­tus­ta ko­la­ri­lai­sil­ta – Ym­pä­ris­tö­lu­pa on kä­sit­te­ly­vai­hees­sa

07.07.2018 19:59

Pajalan rau­ta­kai­vos käyn­nis­tyy hei­nä­kuun 18. päivänä – työn­te­ki­jöi­den määrä nousee syk­syl­lä jo 300:aan

20.06.2018 15:05

Yara sai ym­pä­ris­tö­lu­van Soklin kai­vok­sen toi­min­taan, yhtiö tu­tus­tuu pää­tök­seen ja sel­vit­tää, onko kai­vok­sen avaa­mi­sel­le edel­ly­tyk­siä

13.06.2018 18:30