Iran
Kuukausi ja vanhemmat
Iranin korkein johtaja puolusti saarnassaan vallankumouskaartia ja kehui Iranin antamaa läimäytystä Yhdysvalloille

Iranin korkein johtaja puo­lus­ti saar­nas­saan val­lan­ku­mous­kaar­tia ja kehui Iranin antamaa läi­mäy­tys­tä Yh­dys­val­loil­le

17.01.2020 15:42
Iran saa roistonsa varmasti vankilaan, mutta on kokonaan eri asia, keitä he ovat
Kolumni Daniel Wallenius

Iran saa rois­ton­sa var­mas­ti van­ki­laan, mutta on ko­ko­naan eri asia, keitä he ovat

15.01.2020 15:41
Tunteet muuttuivat surusta vihaan Iranissa – mielenosoittajat repivät surmatun kenraalin kuvia ja vaativat anteeksipyyntöä

Tunteet muut­tui­vat surusta vihaan Ira­nis­sa – mie­len­osoit­ta­jat repivät sur­ma­tun ken­raa­lin kuvia ja vaa­ti­vat an­teek­si­pyyn­töä

13.01.2020 11:34
Analyysi: Iran tunnusti tuhonneensa vahingossa ohjuksella ukrainalaiskoneen – mitä rikoksesta ja kolmen vuorokauden valehtelusta seuraa?

Ana­lyy­si: Iran tun­nus­ti tu­hon­neen­sa va­hin­gos­sa oh­juk­sel­la uk­rai­na­lais­ko­neen – mitä ri­kok­ses­ta ja kolmen vuo­ro­kau­den va­leh­te­lus­ta seuraa?

11.01.2020 09:28
Iran myöntää ampuneensa koneen ja sen mukana 176 ihmistä alas – sanoo teon olevan vahinko ja inhimillinen virhe

Iran myöntää am­pu­neen­sa koneen ja sen mukana 176 ihmistä alas – sanoo teon olevan vahinko ja in­hi­mil­li­nen virhe

11.01.2020 09:20
Tutkija kyseenalaistaa teorian, jonka mukaan Iran pudotti ukrainalaiskoneen vahingossa: "Ammattimainen ilmatorjunta ei tee vahinkoja"

Tutkija ky­seen­alais­taa teo­rian, jonka mukaan Iran pudotti uk­rai­na­lais­ko­neen va­hin­gos­sa: "Am­mat­ti­mai­nen il­ma­tor­jun­ta ei tee va­hin­ko­ja"

10.01.2020 17:35
Iran ja Venäjä väittävät valheiksi tietoja, joiden mukaan ukrainalaiskone ammuttiin alas – "Psykologista sodankäyntiä Irania vastaan"

Iran ja Venäjä väit­tä­vät val­heik­si tie­to­ja, joiden mukaan uk­rai­na­lais­ko­ne am­mut­tiin alas – "P­sy­ko­lo­gis­ta so­dan­käyn­tiä Irania vas­taan"

10.01.2020 17:33
"Jos hallitus valehtelee, media painaa valheet sellaisenaan" – Iranin turmaviestinnän todenperäisyydestä ei ole mitään takeita

"Jos hal­li­tus va­leh­te­lee, media painaa valheet sel­lai­se­naan" – Iranin tur­ma­vies­tin­nän to­den­pe­räi­syy­des­tä ei ole mitään takeita

10.01.2020 17:31
Kanadan pääministeri vahvistaa tiedustelutiedot: ukrainalaisen matkustajakoneen tuhosi todennäköisesti iranilainen ilmatorjuntaohjus

Kanadan pää­mi­nis­te­ri vah­vis­taa tie­dus­te­lu­tie­dot: uk­rai­na­lai­sen mat­kus­ta­ja­ko­neen tuhosi to­den­nä­köi­ses­ti ira­ni­lai­nen il­ma­tor­jun­ta­oh­jus

10.01.2020 08:17
Iran ei luovuta turmakoneen mustia laatikoita – ainakin Ukraina ja Kanada haluavat mukaan onnettomuuden tutkintaan

Iran ei luovuta tur­ma­ko­neen mustia laa­ti­koi­ta – ainakin Ukraina ja Kanada ha­lua­vat mukaan on­net­to­muu­den tut­kin­taan

09.01.2020 12:18
Iranin lentoturman uhrien joukossa myös ruotsalaisia

Iranin len­to­tur­man uhrien jou­kos­sa myös ruot­sa­lai­sia

08.01.2020 10:38
Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja: Suomella korkean tason valmius tehdä pikaiset päätökset suomalaisten vetämisestä pois Irakista

Puo­lus­tus­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja: Suo­mel­la korkean tason valmius tehdä pi­kai­set pää­tök­set suo­ma­lais­ten ve­tä­mi­ses­tä pois Ira­kis­ta

08.01.2020 10:28

Uk­rai­na­lai­nen mat­kus­ta­ja­ko­ne putosi samana yönä oh­juk­sia am­pu­nees­sa Ira­nis­sa – ainakin 170 mat­kus­ta­jaa kyy­dis­sä, kaikki il­mei­ses­ti kuol­leet

08.01.2020 08:32
Puolustusvoimat: Erbilissä olevat suomalaissotilaat ovat kunnossa

Puo­lus­tus­voi­mat: Er­bi­lis­sä olevat suo­ma­lais­so­ti­laat ovat kun­nos­sa

08.01.2020 08:31
Tämä tiedetään nyt Iranin iskuista amerikkalaistukikohtiin Irakissa: Trumpin mukaan "kaikki on kunnossa"

Tämä tie­de­tään nyt Iranin is­kuis­ta ame­rik­ka­lais­tu­ki­koh­tiin Ira­kis­sa: Trumpin mukaan "kaikki on kun­nos­sa"

08.01.2020 08:29

Suomen ul­ko­po­li­tii­kan johto kes­kus­te­li Irakin, Iranin ja Lä­hi-idän ki­ris­ty­nees­tä ti­lan­tees­ta

07.01.2020 13:53
Nato keskeyttää koulutusoperaatiot Irakissa – Sotilasliitto vaatii Irania pidättäytymään väkivaltaisuuksista jatkossa

Nato kes­keyt­tää kou­lu­tus­ope­raa­tiot Ira­kis­sa – So­ti­las­liit­to vaatii Irania pi­dät­täy­ty­mään vä­ki­val­tai­suuk­sis­ta jat­kos­sa

06.01.2020 20:03
Sadat tuhannet iranilaiset kokoontuivat suremaan ilmaiskussa tapettua Qassim Suleimania – Uhkailu Yhdysvaltojen ja Iranin välillä kiihtyy

Sadat tu­han­net ira­ni­lai­set ko­koon­tui­vat su­re­maan il­ma­is­kus­sa ta­pet­tua Qassim Su­lei­ma­nia – Uhkailu Yh­dys­val­to­jen ja Iranin välillä kiihtyy

06.01.2020 17:05
Tarja Cronberg: "Iranin ydinsopimuksen kaatumisella olisi suuret seuraukset ydinaseriisunnalle – Se johtaa tavalla tai toisella ydinaseiden leviämiseen maailmassa"

Tarja Cron­berg: "Iranin ydin­so­pi­muk­sen kaa­tu­mi­sel­la olisi suuret seu­rauk­set ydin­ase­rii­sun­nal­le – Se johtaa tavalla tai toi­sel­la ydin­asei­den le­viä­mi­seen maail­mas­sa"

06.01.2020 17:00
Irak päätti karkottaa ulkomaiset sotilasjoukot maastaan, Yhdysvallat ja Iran jatkoivat uhkausten latelua

Irak päätti kar­kot­taa ul­ko­mai­set so­ti­las­jou­kot maas­taan, Yh­dys­val­lat ja Iran jat­koi­vat uh­kaus­ten latelua

05.01.2020 21:29