ilmastonmuutos
Pelastetaan talvet: ilmastolakko näkyy perjantaina myös Rovaniemellä

Pe­las­te­taan talvet: il­mas­to­lak­ko näkyy per­jan­tai­na myös Ro­va­nie­mel­lä

10.03.2020 15:35
Kolumni: Talvi, minä rakastan sinua enkä voi elää ilman kylmyyttäsi
Kolumni Juhani Henriksson

Ko­lum­ni: Talvi, minä ra­kas­tan sinua enkä voi elää ilman kyl­myyt­tä­si

04.03.2020 08:00
Pelastavatko mummon neulomat villasukat varpaat, jos vahtii pakkasessa kolme tuntia, etteivät jääkarhut hyökkää kollegoiden kimppuun? -Rovaniemeltä kotoisin oleva jäätutkija Ilkka Matero tietää vastauksen

Pe­las­ta­vat­ko mummon neu­lo­mat vil­la­su­kat var­paat, jos vahtii pak­ka­ses­sa kolme tuntia, ett­ei­vät jää­kar­hut hyökkää kol­le­goi­den kimp­puun? -Ro­va­nie­mel­tä ko­toi­sin oleva jää­tut­ki­ja Ilkka Matero tietää vas­tauk­sen

29.02.2020 08:00
Tilaajille
Linnut näyttävät, miten ihmiselle käy – Suomen linnusto on muuttunut dramaattisesti muutamassa vuosikymmenessä

Linnut näyt­tä­vät, miten ih­mi­sel­le käy – Suomen lin­nus­to on muut­tu­nut dra­maat­ti­ses­ti muu­ta­mas­sa vuo­si­kym­me­nes­sä

28.02.2020 10:00
Tilaajille
Läpi talven jatkuneet vesikelit ovat tehneet Lapin teistä reikäjuustoa, koska päällysteitä ei ole uusittu ajoissa

Läpi talven jat­ku­neet ve­si­ke­lit ovat tehneet Lapin teistä rei­kä­juus­toa, koska pääl­lys­tei­tä ei ole uusittu ajoissa

28.02.2020 06:00
Tilaajille
Marin Merkelille: EU-budjetin kehittämisrahoilla maatalous ilmastokestäväksi, 2030 päästötavoite 55 prosenttiin

Marin Mer­ke­lil­le: EU-bud­je­tin ke­hit­tä­mis­ra­hoil­la maa­ta­lous il­mas­to­kes­tä­väk­si, 2030 pääs­tö­ta­voi­te 55 pro­sent­tiin

19.02.2020 16:04
Yhteiskäyttöautot kiinnostavat taloyhtiöissä – Lapissa käytäntöä kokeillaan Rovaniemen kymppikorttelissa

Yh­teis­käyt­tö­au­tot kiin­nos­ta­vat ta­lo­yh­tiöis­sä – Lapissa käy­tän­töä ko­keil­laan Ro­va­nie­men kymp­pi­kort­te­lis­sa

16.02.2020 19:43
Pääkirjoitus: Puu näyttää korvaavan voimaloissa turpeen riippumatta siitä, mitä hallitus lopulta päättää
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Puu näyttää kor­vaa­van voi­ma­lois­sa turpeen riip­pu­mat­ta siitä, mitä hal­li­tus lopulta päättää

15.02.2020 11:14
Hiilinielukeskustelun poliittisuus ärsyttää Metsähallituksen johtajaa – "Jos Suomessa ei hakata, hakataan siellä, missä metsätalous ei ole vastuullista"

Hii­li­nie­lu­kes­kus­te­lun po­liit­ti­suus är­syt­tää Met­sä­hal­li­tuk­sen joh­ta­jaa – "Jos Suo­mes­sa ei hakata, ha­ka­taan siellä, missä met­sä­ta­lous ei ole vas­tuul­lis­ta"

12.02.2020 19:25
Ilmastonmuutos mullistaa poronhoitoa, kun tunturit pajukoituvat ja jäät ohenevat – lue kooste saamelaisten havainnoista

Il­mas­ton­muu­tos mul­lis­taa po­ron­hoi­toa, kun tun­tu­rit pa­ju­koi­tu­vat ja jäät ohe­ne­vat – lue kooste saa­me­lais­ten ha­vain­nois­ta

12.02.2020 08:55
Ulkoministeri Pekka Haavisto Inarissa: "Ilmastonmuutoksen torjunnan tulisi yhdistää kaikkia"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to Ina­ris­sa: "Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan tulisi yh­dis­tää kaik­kia"

11.02.2020 20:14
Värriöllä tutkitaan maailman puhtainta ilmaa – SMEAR I -mittausaseman lukemia seurataan verkossa ympäri maapalloa

Vär­riöl­lä tut­ki­taan maail­man puh­tain­ta ilmaa – SMEAR I -mit­taus­ase­man lukemia seu­ra­taan ver­kos­sa ympäri maa­pal­loa

11.02.2020 18:09
Eduskunnasta: Kohti tervettä luontosuhdetta
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Kohti ter­vet­tä luon­to­suh­det­ta

11.02.2020 15:14
Turpeen käyttö romahtaa ja hiilidioksidipäästöt pienenevät Rovaniemellä – Hallituksen päätökset eivät tähän vaikuta

Turpeen käyttö ro­mah­taa ja hii­li­di­ok­si­di­pääs­töt pie­ne­ne­vät Ro­va­nie­mel­lä – Hal­li­tuk­sen pää­tök­set eivät tähän vaikuta

11.02.2020 06:30
Tilaajille
Lämmittäminen aiheuttaa Lapin suurimmat päästöt  – katso kuinka paljon kuntasi kasvihuonekaasupäästöt ovat

Läm­mit­tä­mi­nen ai­heut­taa Lapin suu­rim­mat päästöt – katso kuinka paljon kuntasi kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­töt ovat

10.02.2020 16:45
Viisikon ilmastotussahdus –Marinin hallitus kääntää ilmastoviestin irvokkaaksi bisnesfiilistelyksi
Kolumni Pekka Juntti

Vii­si­kon il­mas­to­tus­sah­dus –Ma­ri­nin hal­li­tus kääntää il­mas­to­vies­tin ir­vok­kaak­si bis­nes­fii­lis­te­lyk­si

08.02.2020 07:00
Pääkirjoitus: Arktisessa strategiassa pitää korostaa ilmastonmuutokseen sopeutumista ja arjen sujuvuutta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ark­ti­ses­sa stra­te­gias­sa pitää ko­ros­taa il­mas­ton­muu­tok­seen so­peu­tu­mis­ta ja arjen su­ju­vuut­ta

07.02.2020 21:07
Suomi pyrkii arktiseksi suurmaaksi, huomiota myös ilmastomuutokseen sopeutumiseen

Suomi pyrkii ark­ti­sek­si suur­maak­si, huo­mio­ta myös il­mas­to­muu­tok­seen so­peu­tu­mi­seen

06.02.2020 22:01
Tutkijat varoittavat: Arktiset maa-alueet vihertyvät – lumen varhainen sulaminen saa kasvit lehteen entistä aikaisemmin

Tut­ki­jat va­roit­ta­vat: Ark­ti­set maa-alueet vi­her­ty­vät – lumen var­hai­nen su­la­mi­nen saa kasvit lehteen entistä ai­kai­sem­min

05.02.2020 09:49
Eduskunnasta: Ilmastokeskusteluun toivoa kauhistelun sijaan
Kolumni Katri Kulmuni (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Il­mas­to­kes­kus­te­luun toivoa kau­his­te­lun sijaan

05.02.2020 08:53