Ihmiset
Kuukausi
Riikka Reina saarnasi tyhjässä kirkossa ja piti hautajaiset ilman muistotilaisuutta – Koronavirus mullisti kirkon toimintatavat yhdessä yössä

Riikka Reina saar­na­si tyh­jäs­sä kir­kos­sa ja piti hau­ta­jai­set ilman muis­to­ti­lai­suut­ta – Ko­ro­na­vi­rus mul­lis­ti kirkon toi­min­ta­ta­vat yhdessä yössä

28.03.2020 08:00
Tilaajille
Martti Ritonen kiipesi kilpa-autoon alle 3-vuotiaana eikä enää tyydy "ajelemaan" – Hän voi olla seuraava formulatähti, mutta lajissa kaikki on milleistä kiinni

Martti Ritonen kiipesi kil­pa-au­toon alle 3-vuo­tiaa­na eikä enää tyydy "a­je­le­maan" – Hän voi olla seu­raa­va for­mu­la­täh­ti, mutta lajissa kaikki on mil­leis­tä kiinni

28.03.2020 07:00
Tilaajille
Jääkiekkoilijoilla on nyt aikaa kokata, kun pelit ovat ohi poikkeuskevään vuoksi – Kärppä-valmentaja esittelee suosikkireseptinsä, jossa ei tingitä terveellisyydestä

Jää­kiek­koi­li­joil­la on nyt aikaa kokata, kun pelit ovat ohi poik­keus­ke­vään vuoksi – Kärp­pä-val­men­ta­ja esit­te­lee suo­sik­ki­re­sep­tin­sä, jossa ei tingitä ter­veel­li­syy­des­tä

26.03.2020 07:00
Tilaajille
Monelle lapselle koti ei ole maailman turvallisin paikka – "On lapsia, jotka yksinkertaisesti jäävät nyt liian yksin", Lastensuojelun keskusliiton toiminnanjohtaja sanoo

Monelle lap­sel­le koti ei ole maail­man tur­val­li­sin paikka – "On lapsia, jotka yk­sin­ker­tai­ses­ti jäävät nyt liian yksin", Las­ten­suo­je­lun kes­kus­lii­ton toi­min­nan­joh­ta­ja sanoo

25.03.2020 16:01
Tilaajille
Rovaniemeläinen Raija Juopperi selvisi takaisin Lappiin: "Ajatukset ovat niiden luona, jotka ovat vielä jumissa ulkomailla"

Ro­va­nie­me­läi­nen Raija Juop­pe­ri selvisi ta­kai­sin Lap­piin: "A­ja­tuk­set ovat niiden luona, jotka ovat vielä jumissa ul­ko­mail­la"

21.03.2020 14:44
Tyttö palasi vuosien jälkeen sijaisperheestä äidin luo – Lapsiasiavaltuutettu: Sijaisvanhempien täytyy ymmärtää ristiriitaa, jossa lapsi elää

Tyttö palasi vuosien jälkeen si­jais­per­hees­tä äidin luo – Lap­sia­sia­val­tuu­tet­tu: Si­jais­van­hem­pien täytyy ym­mär­tää ris­ti­rii­taa, jossa lapsi elää

20.03.2020 22:01
Tilaajille
Mikael olisi halunnut ajaa 14 rekikoiraansa perille asti – Norjan koronapäätökset keskeyttivät 1 200 kilometrin valjakkokisan Finnmarkin tuntureilla

Mikael olisi ha­lun­nut ajaa 14 re­ki­koi­raan­sa perille asti – Norjan ko­ro­na­pää­tök­set kes­keyt­ti­vät 1 200 ki­lo­met­rin val­jak­ko­ki­san Finn­mar­kin tun­tu­reil­la

17.03.2020 20:14
Rovaniemeläinen Raija Juopperi toivoo pääsevänsä kotiin Kanariansaarilta: "Pitkä piinaviikko on tulossa"

Ro­va­nie­me­läi­nen Raija Juop­pe­ri toivoo pää­se­vän­sä kotiin Ka­na­rian­saa­ril­ta: "Pitkä pii­na­viik­ko on tu­los­sa"

16.03.2020 21:20
Revi tästä huumoria – Matti Vanhanen yllättää taas kerran talk show'ssaan: "Ei tällainen formaatti taitaisi missään muualla mennä edes läpi"

Revi tästä huu­mo­ria – Matti Van­ha­nen yl­lät­tää taas kerran talk show'ssaan: "Ei täl­lai­nen for­maat­ti tai­tai­si missään muualla mennä edes läpi"

14.03.2020 10:17
Tilaajille
Yhteisöllisessä kerrostalossa vierashuonekin on yhteinen – asuntoon ei tarvita ylimääräistä huonetta vieraille, vaan sen voi vuokrata taloyhtiöstä

Yh­tei­söl­li­ses­sä ker­ros­ta­los­sa vie­ras­huo­ne­kin on yh­tei­nen – asun­toon ei tarvita yli­mää­räis­tä huo­net­ta vie­rail­le, vaan sen voi vuok­ra­ta ta­lo­yh­tiös­tä

14.03.2020 09:45
Tilaajille
Näistä teemoista keskustellaan turhankin kiihkeästi, vaikka kirkkoon suhtaudutaan penseästi – Arkkipiispa Tapio Luoma: "Pitää aika tarkkaan miettiä, miten asioita sanon"

Näistä tee­mois­ta kes­kus­tel­laan tur­han­kin kiih­keäs­ti, vaikka kirk­koon suh­tau­du­taan pen­seäs­ti – Ark­ki­piis­pa Tapio Luoma: "Pitää aika tark­kaan miet­tiä, miten asioita sanon"

14.03.2020 08:35
Tilaajille
Vanhemmat
Entinen sekatavarakauppa ja yhdyspankin konttori hyysää nyt matkailijoita uusien yrittäjien voimin

Entinen se­ka­ta­va­ra­kaup­pa ja yh­dys­pan­kin kont­to­ri hyysää nyt mat­kai­li­joi­ta uusien yrit­tä­jien voimin

26.02.2020 22:01
Upeat lumiveistokset tervehtivät kulkijaa Rovaniemen Etelärinteellä – veistäjä päätyi lajin pariin vahingossa

Upeat lu­mi­veis­tok­set ter­veh­ti­vät kul­ki­jaa Ro­va­nie­men Ete­lä­rin­teel­lä – veis­tä­jä päätyi lajin pariin va­hin­gos­sa

21.02.2020 12:38
Inarinsaamelainen Niilo Ilmari Mattus ja Lapin yliopiston entinen rehtori Mauri Yläkotola vihitään Oulun yliopiston kunniatohtoreiksi

Ina­rin­saa­me­lai­nen Niilo Ilmari Mattus ja Lapin yli­opis­ton entinen rehtori Mauri Ylä­ko­to­la vi­hi­tään Oulun yli­opis­ton kun­nia­toh­to­reik­si

28.01.2020 10:37
Kemiläislähtöinen Marko Karsikko lomailee koronaviruksen pysäyttämässä Shanghaissa: "Paikalliset ovat peloissaan, länsimaalaiset suhtautuvat tilanteeseen rennommin"

Ke­mi­läis­läh­töi­nen Marko Kar­sik­ko lo­mai­lee ko­ro­na­vi­ruk­sen py­säyt­tä­mäs­sä Shang­hais­sa: "Pai­kal­li­set ovat pe­lois­saan, län­si­maa­lai­set suh­tau­tu­vat ti­lan­tee­seen ren­nom­min"

27.01.2020 11:26
Vera Fiorentinolla on ammatti, jota ei ole kenelläkään muulla: turistisosiaalityöntekijä auttaa sairaalaan joutuneita matkailijoita selvittämään hoidon maksajan ja keinot palata kotiin

Vera Fio­ren­ti­nol­la on am­mat­ti, jota ei ole ke­nel­lä­kään muulla: tu­ris­ti­so­siaa­li­työn­te­ki­jä auttaa sai­raa­laan jou­tu­nei­ta mat­kai­li­joi­ta sel­vit­tä­mään hoidon mak­sa­jan ja keinot palata kotiin

22.01.2020 06:30
Tilaajille
Timo Soini presidenttikisaan kansanliikkeen ehdokkaana? – "Tarvittaessa kampanja ponkaistaan vauhdilla pystyyn"

Timo Soini pre­si­dent­ti­ki­saan kan­san­liik­keen eh­dok­kaa­na? – "Tar­vit­taes­sa kam­pan­ja pon­kais­taan vauh­dil­la pys­tyyn"

17.01.2020 06:00
Tilaajille
Olenko oikeasti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tiskikonetta täyt­tää – ­hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli helpotus: "Ei tarvitse enää leikkiä fiksua"

Olenko oi­keas­ti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tis­ki­ko­net­ta täyttää – hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli hel­po­tus: "Ei tar­vit­se enää leikkiä fiksua"

15.01.2020 19:09
Tilaajille
Keittiömestarista tuli Lapin ainoa riistamestari – rovaniemeläinen Janne Orava jätti ravintola-alan ja suoritti koulun, josta on valmistunut vain parikymmentä

Keit­tiö­mes­ta­ris­ta tuli Lapin ainoa riis­ta­mes­ta­ri – ro­va­nie­me­läi­nen Janne Orava jätti ra­vin­to­la-alan ja suo­rit­ti koulun, josta on val­mis­tu­nut vain pa­ri­kym­men­tä

15.01.2020 18:04
Ennen Sierilää – valokuvanäyttely tuo esiin ihmiset ja luonnon suunnitellun vesivoimalan vaikutusalueella

Ennen Sie­ri­lää – va­lo­ku­va­näyt­te­ly tuo esiin ihmiset ja luonnon suun­ni­tel­lun ve­si­voi­ma­lan vai­ku­tus­alueel­la

15.01.2020 07:00