Hyvinvointi
Kuukausi
Kaikkea hyväksi väitettyä ei kannata uskoa – hyvinvointimarkkinoilla kuka tahansa voi julistaa itsensä guruksi
Kolumni Minna Akimo

Kaikkea hyväksi väi­tet­tyä ei kannata uskoa – hy­vin­voin­ti­mark­ki­noil­la kuka tahansa voi ju­lis­taa itsensä guruksi

12.10.2019 20:06
Kouluterveyskysely paljastaa tyttöjen hurjan huolikuorman: uupumusta, yksinäisyyttä ja jopa huolta perheen taloudesta

Kou­lu­ter­veys­ky­se­ly pal­jas­taa tyt­tö­jen hurjan huo­li­kuor­man: uu­pu­mus­ta, yk­si­näi­syyt­tä ja jopa huolta perheen ta­lou­des­ta

09.10.2019 14:00
Päiväkirja: Onko sinulla kiire?
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Onko sinulla kiire?

04.10.2019 07:00
Huoli lapsista ja ikääntyneistä näkyy – tehtävämäärät sosiaalipäivystyksessä Lapissa ovat kasvaneet viime vuodesta

Huoli lap­sis­ta ja ikään­ty­neis­tä näkyy – teh­tä­vä­mää­rät so­siaa­li­päi­vys­tyk­ses­sä Lapissa ovat kas­va­neet viime vuo­des­ta

02.10.2019 07:59
Markus Hemmilä on johtanut Rovaniemellä yli 200 miljoonan euron rahavirtoja: "Nämä rahat voisi käyttää paremminkin"

Markus Hemmilä on joh­ta­nut Ro­va­nie­mel­lä yli 200 mil­joo­nan euron ra­ha­vir­to­ja: "Nämä rahat voisi käyttää pa­rem­min­kin"

30.09.2019 07:30
Miten selättää syksyn synkkyys? Jopa 85 prosenttia suomalaista reagoi valon vähenemiseen

Miten se­lät­tää syksyn synk­kyys? Jopa 85 pro­sent­tia suo­ma­lais­ta reagoi valon vä­he­ne­mi­seen

29.09.2019 12:55
"Raskausviikolla 22 hän heitteli minua liukkaalla lattialla ja pitkin pöytiä" – Suomi yrittää kitkeä naisten kokemaa väkivaltaa

"Ras­kaus­vii­kol­la 22 hän heit­te­li minua liuk­kaal­la lat­tial­la ja pitkin pöytiä" – Suomi yrittää kitkeä naisten kokemaa vä­ki­val­taa

26.09.2019 11:46
Länsi-Pohjan sosiaalipäivystys aiotaan yhdistää muuhun Lappiin työmäärän tuplaannuttua muutamassa vuodessa

Län­si-Poh­jan so­siaa­li­päi­vys­tys aiotaan yh­dis­tää muuhun Lappiin työ­mää­rän tup­laan­nut­tua muu­ta­mas­sa vuo­des­sa

23.09.2019 18:00
Tuhannet saavat kehoa kutkuttavia "tinglejä", kun Markus Patrikainen kuiskailee mikrofoniin – Miksi pintojen naputtelu ja lempeä juttelu rentouttaa monia?

Tu­han­net saavat kehoa kut­kut­ta­via "ting­le­jä", kun Markus Pat­ri­kai­nen kuis­kai­lee mik­ro­fo­niin – Miksi pin­to­jen na­put­te­lu ja lempeä juttelu ren­tout­taa monia?

23.09.2019 07:00
Tilaajille
Uuvuttavatko työkiireet ja synkät säät jo nyt? – Jospa ottaisit pimeästä vuodenajasta ilon irti, sillä syksy on loistavaa aikaa, kun oikein oivaltaa

Uu­vut­ta­vat­ko työ­kii­reet ja synkät säät jo nyt? – Jospa ot­tai­sit pi­meäs­tä vuo­den­ajas­ta ilon irti, sillä syksy on lois­ta­vaa aikaa, kun oikein oi­val­taa

22.09.2019 08:00
Tilaajille
Puhutaanpa ääneen: Mielen asioihin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niistä kehtaisi puhua

Pu­hu­taan­pa ääneen: Mielen asioi­hin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niistä keh­tai­si puhua

21.09.2019 07:30
Tilaajille
Vanhemmat
Kiire ja jaksamisongelmat kiusaavat lapsiperheitä – Kyselyn perusteella palvelut ja niiden tarvitsijat eivät aina löydä toisiaan

Kiire ja jak­sa­mis­on­gel­mat kiu­saa­vat lap­si­per­hei­tä – Kyselyn pe­rus­teel­la pal­ve­lut ja niiden tar­vit­si­jat eivät aina löydä toi­siaan

14.09.2019 10:00
Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen: On yksi ainoa oikea tapa kiittää lasta

Las­ten­psy­kiat­ri Jari Sink­ko­nen: On yksi ainoa oikea tapa kiittää lasta

25.09.2017 15:55

Tut­ki­mus: Li­sä­as­ke­leet hil­lit­se­vät kes­ki-ikäis­ten pai­non­nou­sua

25.09.2017 14:38
Seisominenkin voi jumittaa, muista vaihtaa asentoa usein

Sei­so­mi­nen­kin voi ju­mit­taa, muista vaihtaa asentoa usein

25.09.2017 09:40

Tämä ener­gia­pom­mi kan­nat­taa syödä kor­kein­taan kerran vii­kos­sa

04.07.2017 08:43

Hyvä ky­sy­mys: Hei­ken­tää­kö huono ryhti ta­sa­pai­noa?

20.06.2017 08:50

Liikaa töitä? Pitää paik­kan­sa, jos nämä 8 tun­nus­merk­kiä pätevät sinuun

16.06.2017 09:11

Tut­ki­jat ke­hit­tä­vät "lii­kun­ta­pil­le­riä", joka ko­hot­taa kuntoa soh­val­la lö­höil­les­sä

11.05.2017 10:29

Kuinka nollata stressi työ­päi­vän jäl­keen?

05.05.2017 12:02