Hongkong
Hongkongissa osoitetaan tällä viikolla mieltä lounasaikaan – osa mainosväestä jäi pois töistä ja suunnittelee demokratialiikkeen mainoksia

Hong­kon­gis­sa osoi­te­taan tällä vii­kol­la mieltä lou­nas­ai­kaan – osa mai­nos­väes­tä jäi pois töistä ja suun­nit­te­lee de­mo­kra­tia­liik­keen mai­nok­sia

02.12.2019 13:43
"Kannattaako täällä asua, jos kallis kaupunki ei tuota" – Otto Lilja pyörittää digimarkkinointia Hongkongin kaaoksessa ja punnitsee tulevaisuudennäkymiä

"Kan­nat­taa­ko täällä asua, jos kallis kau­pun­ki ei tuota" – Otto Lilja pyö­rit­tää di­gi­mark­ki­noin­tia Hong­kon­gin kaaok­ses­sa ja pun­nit­see tu­le­vai­suu­den­nä­ky­miä

01.12.2019 10:11
Protestien koetteleman Hongkongin vaalitulos oli "demokraattinen tsunami"

Pro­tes­tien koet­te­le­man Hong­kon­gin vaa­li­tu­los oli "de­mok­raat­ti­nen tsu­na­mi"

25.11.2019 12:59
Hongkongin nuoria protestoijia ei saa odottaa sama kohtalo kuin mielenosoittajia Tiananmenin aukiolla 30 vuotta sitten
Kolumni Ilkka Timonen

Hong­kon­gin nuoria pro­tes­toi­jia ei saa odottaa sama kohtalo kuin mie­len­osoit­ta­jia Tia­nan­me­nin au­kiol­la 30 vuotta sitten

20.11.2019 06:30

Vii­mei­set mie­len­osoit­ta­jat sin­nit­te­le­vät yli­opis­tol­la Hong­kon­gis­sa – Yli 600 ihmistä poistui kam­puk­sel­ta maa­nan­tai­na

19.11.2019 11:02
Hongkongin mielenosoitusten pelätään kärjistyvän veriseksi yhteenotoksi – Poliisi pitää mielenosoittajia loukussa oppilaitoksessa

Hong­kon­gin mie­len­osoi­tus­ten pe­lä­tään kär­jis­ty­vän ve­ri­sek­si yh­teen­otok­si – Poliisi pitää mie­len­osoit­ta­jia lou­kus­sa op­pi­lai­tok­ses­sa

18.11.2019 13:39
Neljä skenaariota, mitä Hongkongissa voi tapahtua seuraavaksi

Neljä ske­naa­rio­ta, mitä Hong­kon­gis­sa voi ta­pah­tua seu­raa­vak­si

18.11.2019 12:25
Väkivalta jatkuu Hongkongissa – poliisi sai mielenosoittajan nuolen jalkaansa ja katuja siivoavat kiinalaiset sotilaat epäilyttävät

Vä­ki­val­ta jatkuu Hong­kon­gis­sa – poliisi sai mie­len­osoit­ta­jan nuolen jal­kaan­sa ja katuja sii­voa­vat kii­na­lai­set so­ti­laat epäi­lyt­tä­vät

17.11.2019 21:29
Koulut keskeyttävät opetuksen Hongkongissa – Pohjoismaiset opiskelijat suuntaavat kotimatkalle levottomuuksien yltyessä

Koulut kes­keyt­tä­vät ope­tuk­sen Hong­kon­gis­sa – Poh­jois­mai­set opis­ke­li­jat suun­taa­vat ko­ti­mat­kal­le le­vot­to­muuk­sien yl­tyes­sä

14.11.2019 12:31
Hongkongin levottomuuksissa kuoli opiskelija – kuolemantapauksen pelätään lisäävän levottomuuksia

Hong­kon­gin le­vot­to­muuk­sis­sa kuoli opis­ke­li­ja – kuo­le­man­ta­pauk­sen pe­lä­tään li­sää­vän le­vot­to­muuk­sia

08.11.2019 10:19
Kiina vaatii kovempia otteita Hongkongissa – Kiina-mielistä poliitikkoa puukotettiin kampanjatilaisuudessa

Kiina vaatii ko­vem­pia otteita Hong­kon­gis­sa – Kii­na-mie­lis­tä po­lii­tik­koa puu­ko­tet­tiin kam­pan­ja­ti­lai­suu­des­sa

06.11.2019 08:48
Hongkongin hallintojohtaja tyttöystävänsä surmanneesta miehestä: "Hän on vapaa mies, jolla on vapaa tahto"

Hong­kon­gin hal­lin­to­joh­ta­ja tyt­tö­ys­tä­vän­sä sur­man­nees­ta mie­hes­tä: "Hän on vapaa mies, jolla on vapaa tahto"

30.10.2019 10:33

Hong­kon­gin hal­lin­to­joh­ta­ja joutui pe­ru­maan pu­heen­sa par­la­men­tis­sa pro­tes­tien takia

16.10.2019 10:56
Kymmenet tuhannet uhmaavat naamiokieltoa ja jatkavat mielenosoituksia Hongkongissa

Kym­me­net tu­han­net uh­maa­vat naa­mio­kiel­toa ja jat­ka­vat mie­len­osoi­tuk­sia Hong­kon­gis­sa

06.10.2019 13:34
Naamiointikielto johti kaaoksen yöhön Honkongissa: poliisi ampui kovilla, tulipaloja sytytettiin, metroliikenne pysähdyksissä

Naa­mioin­ti­kiel­to johti kaaok­sen yöhön Hon­kon­gis­sa: poliisi ampui ko­vil­la, tu­li­pa­lo­ja sy­ty­tet­tiin, met­ro­lii­ken­ne py­säh­dyk­sis­sä

05.10.2019 09:51
Hongkong yrittää suitsia mielenosoituksia kieltämällä kasvomaskit

Hong­kong yrittää suitsia mie­len­osoi­tuk­sia kiel­tä­mäl­lä kas­vo­mas­kit

03.10.2019 15:31
Hongkongissa mielenosoitukset lähtivät uusille kierroksille 18-vuotiaan opiskelijan jouduttua ammutuksi

Hong­kon­gis­sa mie­len­osoi­tuk­set läh­ti­vät uusille kier­rok­sil­le 18-vuo­tiaan opis­ke­li­jan jou­dut­tua am­mu­tuk­si

02.10.2019 15:52
Kymmenien tuhansien ihmisten protesti Hongkongissa muuttui väkivaltaiseksi Kiinan juhlapäivänä

Kym­me­nien tu­han­sien ih­mis­ten pro­tes­ti Hong­kon­gis­sa muuttui vä­ki­val­tai­sek­si Kiinan juh­la­päi­vä­nä

01.10.2019 14:51
Kiina mainostaa "väkivallatonta" Hongkong-strategiaansa yllättävässä paikassa, suomalaisessa lehdistössä – päätoimittaja perustelee julkaisupäätöstä

Kiina mai­nos­taa "vä­ki­val­la­ton­ta" Hong­kong-stra­te­giaan­sa yl­lät­tä­väs­sä pai­kas­sa, suo­ma­lai­ses­sa leh­dis­tös­sä – pää­toi­mit­ta­ja pe­rus­te­lee jul­kai­su­pää­tös­tä

29.09.2019 16:47
Mielenosoitukset muuttivat hongkongilaisten suhteen poliisiin – ennen vallitsi kunnioitus, nyt poliiseja vihataan syvästi

Mie­len­osoi­tuk­set muut­ti­vat hong­kon­gi­lais­ten suhteen po­lii­siin – ennen val­lit­si kun­nioi­tus, nyt po­lii­se­ja vi­ha­taan syvästi

17.09.2019 20:22