Hoivakodit
Kuukausi
Rovaniemi avaa hoitokoteja ja palveluyksiköitä vierailuille, mutta tapaamisille on tiukat ehdot

Ro­va­nie­mi avaa hoi­to­ko­te­ja ja pal­ve­lu­yk­si­köi­tä vie­rai­luil­le, mutta ta­paa­mi­sil­le on tiukat ehdot

22.05.2020 16:09 0
Koronavirus jyllää hoivakodeissa ympäri maailmaa – Kanadassa yli 80 prosenttia koronakuolemista on tapahtunut hoivakodeissa

Ko­ro­na­vi­rus jyllää hoi­va­ko­deis­sa ympäri maail­maa – Ka­na­das­sa yli 80 pro­sent­tia ko­ro­na­kuo­le­mis­ta on ta­pah­tu­nut hoi­va­ko­deis­sa

21.05.2020 20:17 0
Koronasurun pääkaupunki pitää omiensa puolta, vaikka hautakummut ovat vielä tuoreet – kävimme katsomassa Kiuruveden asukkaiden hidasta paluuta elämään

Ko­ro­na­su­run pää­kau­pun­ki pitää omiensa puolta, vaikka hau­ta­kum­mut ovat vielä tuoreet – kävimme kat­so­mas­sa Kiu­ru­ve­den asuk­kai­den hidasta paluuta elämään

17.05.2020 19:00 1
Tilaajille
Apulaisoikeusasiamies puuttui hoivakotien vierailukieltoihin – poikkeusaikanakin rajoitukset pitäisi tehdä mahdollisimman lievinä

Apu­lais­oi­keus­asia­mies puuttui hoi­va­ko­tien vie­rai­lu­kiel­toi­hin – poik­keus­ai­ka­na­kin ra­joi­tuk­set pitäisi tehdä mah­dol­li­sim­man lievinä

14.05.2020 16:58 1
New Yorkin hoivakotien henkilökunnalle aletaan tehdä koronavirustesti kaksi kertaa viikossa

New Yorkin hoi­va­ko­tien hen­ki­lö­kun­nal­le aletaan tehdä ko­ro­na­vi­rus­tes­ti kaksi kertaa vii­kos­sa

11.05.2020 08:44 0
Osa hoivakodeista aikoo avata ovensa vierailijoille, mutta vielä äitienpäiväksi vierailulupa ei ehdi

Osa hoi­va­ko­deis­ta aikoo avata ovensa vie­rai­li­joil­le, mutta vielä äi­tien­päi­väk­si vie­rai­lu­lu­pa ei ehdi

07.05.2020 18:46 0
Hoivakoti halusi vanhuksille mahdollisuuden tavata omaisia, ratkaisuna lasi, mikrofoni ja kaiutin – Useat suomalaiset vanhustentalot harkitsevat "tapaamistuvan" perustamista

Hoi­va­ko­ti halusi van­huk­sil­le mah­dol­li­suu­den tavata omai­sia, rat­kai­su­na lasi, mik­ro­fo­ni ja kaiutin – Useat suo­ma­lai­set van­hus­ten­ta­lot har­kit­se­vat "ta­paa­mis­tu­van" pe­rus­ta­mis­ta

29.04.2020 17:59 0
Koronavirus levisi yhdysvaltalaiseen hoivakotiin – jo lähes 70 veteraania on kuollut ja yli 80 sairastunut

Ko­ro­na­vi­rus levisi yh­dys­val­ta­lai­seen hoi­va­ko­tiin – jo lähes 70 ve­te­raa­nia on kuollut ja yli 80 sai­ras­tu­nut

29.04.2020 08:56 0
Korona pääsi lappilaisiin hoivakoteihin, mutta laajoja testaamisia ei silti tehdä – aville tulee vähemmän ilmoituksia epäkohdista kuin ennen koronaa

Korona pääsi lap­pi­lai­siin hoi­va­ko­tei­hin, mutta laajoja tes­taa­mi­sia ei silti tehdä – aville tulee vä­hem­män il­moi­tuk­sia epä­koh­dis­ta kuin ennen koronaa

29.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Van­hus­ten­hoi­to kriit­ti­nen alue epi­de­mias­sa

28.04.2020 09:43 0
Vanhemmat
Yle: Kontulan seniorikeskuksessa Helsingissä kymmenen koronaan kuollutta, hoivakodin henkilökunta kertoo ala-arvoisista oloista

Yle: Kon­tu­lan se­nio­ri­kes­kuk­ses­sa Hel­sin­gis­sä kym­me­nen ko­ro­naan kuol­lut­ta, hoi­va­ko­din hen­ki­lö­kun­ta kertoo ala-ar­voi­sis­ta oloista

25.04.2020 17:59 0
Lääkäriliiton mukaan eduskunnan hyväksymä hoidon priorisointilista olisi mahdoton toteuttaa: "Suomeen on syntynyt illuusio tehohoidon kaikkivoipaisuudesta"

Lää­kä­ri­lii­ton mukaan edus­kun­nan hy­väk­sy­mä hoidon prio­ri­soin­ti­lis­ta olisi mah­do­ton to­teut­taa: "Suo­meen on syn­ty­nyt il­luu­sio te­ho­hoi­don kaik­ki­voi­pai­suu­des­ta"

24.04.2020 18:02 0

Yle: Es­poo­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa kym­me­nen ko­ro­na­kuo­le­maa

23.04.2020 18:10 0
Hoivakodeissa kymmeniä koronakuolemia – aluehallintovirastot ja Valvira selvittävät mahdolliset laiminlyönnit

Hoi­va­ko­deis­sa kym­me­niä ko­ro­na­kuo­le­mia – alue­hal­lin­to­vi­ras­tot ja Valvira sel­vit­tä­vät mah­dol­li­set lai­min­lyön­nit

23.04.2020 11:15 0
Asiantuntijalta kovaa puhetta hoivakodeissa kuolleiden hoidosta – "Taustalla iäkkäiden ihmisten aliarviointi"

Asian­tun­ti­jal­ta kovaa puhetta hoi­va­ko­deis­sa kuol­lei­den hoi­dos­ta – "Taus­tal­la iäk­käi­den ih­mis­ten aliar­vioin­ti"

22.04.2020 17:25 0
Tilaajille
THL ei ole saanut tietoa hoivakotien koronakuolemista – kehitteillä on sähköinen ilmoitusjärjestelmä, mutta sen tiedot ovat vielä epävarmoja

THL ei ole saanut tietoa hoi­va­ko­tien ko­ro­na­kuo­le­mis­ta – ke­hit­teil­lä on säh­köi­nen il­moi­tus­jär­jes­tel­mä, mutta sen tiedot ovat vielä epä­var­mo­ja

20.04.2020 21:56 0
Meri-Lapissa on todettu koronatartuntoja kahdessa hoivakodissa

Me­ri-La­pis­sa on todettu ko­ro­na­tar­tun­to­ja kah­des­sa hoi­va­ko­dis­sa

15.04.2020 09:59 0
Lukijalta: Koronavirus ei estä asiakkaiden hyvää hoitoa
Mielipide Arja Laitinen

Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na­vi­rus ei estä asiak­kai­den hyvää hoitoa

14.04.2020 20:39 0

Ii­sal­men Sa­no­mat: Itä-Suo­men avi otti val­von­taan­sa At­ten­don hoi­va­ko­din, jossa kah­dek­san van­hus­ta kuoli ko­ro­naan

08.04.2020 18:36 0
Yksityisten hoivakotien varautuminen epidemiatilanteisiin on kunnan vastuulla – "Lainsäädännöllistä varautumista koskevaa velvoitetta ei ole"

Yk­si­tyis­ten hoi­va­ko­tien va­rau­tu­mi­nen epi­de­mia­ti­lan­tei­siin on kunnan vas­tuul­la – "Lain­sää­dän­nöl­lis­tä va­rau­tu­mis­ta kos­ke­vaa vel­voi­tet­ta ei ole"

08.04.2020 14:09 0