Historia
Viimeisin tunti
Äärioikeisto otti pääministerin tähtäimeensä – Kyösti Kallion ja lapuanliikkeen kohtaaminen suviyössä jätti jälkeensä kaksi ruumista

Ää­ri­oi­keis­to otti pää­mi­nis­te­rin täh­täi­meen­sä – Kyösti Kallion ja la­puan­liik­keen koh­taa­mi­nen su­vi­yös­sä jätti jäl­keen­sä kaksi ruu­mis­ta

07:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Röyttän Karhu pudotti sikarin amerikkalaisen suusta – Ville Pörhölä pukkasi kuulakultaa Antwerpenissa vuonna 1920

Röyttän Karhu pudotti sikarin ame­rik­ka­lai­sen suusta – Ville Pörhölä pukkasi kuu­la­kul­taa Ant­wer­pe­nis­sa vuonna 1920

31.05.2020 18:30 0
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Dekkari Kemin kapinasta herkuttelee historian jossittelulla

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Dekkari Kemin ka­pi­nas­ta her­kut­te­lee his­to­rian jos­sit­te­lul­la

25.05.2020 18:52 0
Tilaajille
Kemiläispoika kaiveli Tervaharjulla onkimatoja, kun esiin tuli ikivanha loistoase: säiläkirjailtu ristiretkiaikainen miekka

Ke­mi­läis­poi­ka kaiveli Ter­va­har­jul­la on­ki­ma­to­ja, kun esiin tuli iki­van­ha lois­toa­se: säi­lä­kir­jail­tu ris­ti­ret­ki­ai­kai­nen miekka

16.05.2020 07:10 0
Tilaajille
Varhain aamulla kauppias Kaarakan piika näki naapurissa savua –  kohta keskellä Rovaniemeä raivosi suurpalo, joka vei toistakymmentä taloa pääkadun varrelta

Varhain aamulla kaup­pias Kaa­ra­kan piika näki naa­pu­ris­sa savua – kohta kes­kel­lä Ro­va­nie­meä raivosi suur­pa­lo, joka vei tois­ta­kym­men­tä taloa pää­ka­dun var­rel­ta

16.05.2020 06:30 2
Tilaajille
Rovaniemen teatterin historia pääsee kansien väliin – kirjan sivuilla muistellaan lukuisia hahmoja ja väkeviä roolitöitä

Ro­va­nie­men teat­te­rin his­to­ria pääsee kansien väliin – kirjan si­vuil­la muis­tel­laan lu­kui­sia hahmoja ja väkeviä roo­li­töi­tä

10.05.2020 18:36 0
Tilaajille
Vanhemmat
Vesa Toivanen joutui lapsena sairaalaan 87 kertaa – Kymmeniä vuosia myöhemmin hän viimein uskalsi muistella traumaattisia hoitokertojaan Rovaniemen lastensairaalassa

Vesa Toi­va­nen joutui lapsena sai­raa­laan 87 kertaa – Kym­me­niä vuosia myö­hem­min hän viimein uskalsi muis­tel­la trau­maat­ti­sia hoi­to­ker­to­jaan Ro­va­nie­men las­ten­sai­raa­las­sa

28.02.2020 17:00 0
Tilaajille
Tällaisia ovat olleet suurtulvat eri puolilla Lappia: rikkoutuneita siltoja, jäiden murskaamia omakotitaloja, saarroksiin jääneitä asuinalueita ja melkein hukkunut Arktikum

Täl­lai­sia ovat olleet suur­tul­vat eri puo­lil­la Lappia: rik­kou­tu­nei­ta sil­to­ja, jäiden murs­kaa­mia oma­ko­ti­ta­lo­ja, saar­rok­siin jää­nei­tä asuin­aluei­ta ja melkein huk­ku­nut Ark­ti­kum

25.02.2020 14:35 0
Tilaajille
Kolumni: Lapin mies Hitlerin joukoissa. Uusi kirja avaa  kiinnostavan ja lappilaisen näkökulman sota-aikaan.
Kolumni Pekka Rytkönen

Ko­lum­ni: Lapin mies Hit­le­rin jou­kois­sa. Uusi kirja avaa kiin­nos­ta­van ja lap­pi­lai­sen nä­kö­kul­man so­ta-ai­kaan.

13.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Palvelijalle oma huone, lapsi nukkumaan pöydän alle – suomalainen koti muuttui sadassa vuodessa paljon, ja yksi muutos on erityisen suuri

Pal­ve­li­jal­le oma huone, lapsi nuk­ku­maan pöydän alle – suo­ma­lai­nen koti muuttui sadassa vuo­des­sa paljon, ja yksi muutos on eri­tyi­sen suuri

18.01.2020 08:00 0
Tilaajille
Muinauksia mullan alta - Lapin maakuntamuseo avaa luennoilla mennyttä ja tulevaa

Mui­nauk­sia mullan alta - Lapin maa­kun­ta­mu­seo avaa luen­noil­la men­nyt­tä ja tulevaa

16.01.2020 15:21 0
Kansallisarkisto esittää tutkimusta suomalaisista Venäjällä Stalinin vainojen aikaan – Tietokantaa täydennettäisiin myös kansalaisten tiedoilla

Kan­sal­lis­ar­kis­to esittää tut­ki­mus­ta suo­ma­lai­sis­ta Ve­nä­jäl­lä Sta­li­nin vai­no­jen aikaan – Tie­to­kan­taa täy­den­net­täi­siin myös kan­sa­lais­ten tie­doil­la

15.01.2020 18:09 0
Kun vastuu siirtyy kuulijalle
Kolumni Henripekka Kallio

Kun vastuu siirtyy kuu­li­jal­le

11.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Pienen Perunkajärven lyhyt, mutta värikäs historia painettiin kirjaksi – kyläläisten muistelmia kerättiin yhteen kymmenen vuotta

Pienen Pe­run­ka­jär­ven lyhyt, mutta värikäs his­to­ria pai­net­tiin kir­jak­si – ky­lä­läis­ten muis­tel­mia ke­rät­tiin yhteen kym­me­nen vuotta

10.01.2020 15:28 0
Aikuista katsojaa arvostavaa sisältöä on vähän, totesi Maarit Simoska - ja loi paikallishistoriasta ammentavan Youtube-kanavan yli viisikymppisille

Ai­kuis­ta kat­so­jaa ar­vos­ta­vaa si­säl­töä on vähän, totesi Maarit Simoska - ja loi pai­kal­lis­his­to­rias­ta am­men­ta­van You­tu­be-ka­na­van yli vii­si­kymp­pi­sil­le

09.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Teheranissa ratkesi Suomen itsenäisyys
Mielipide Arto Kämä

Lu­ki­jal­ta: Te­he­ra­nis­sa ratkesi Suomen it­se­näi­syys

31.12.2019 07:26 0
Tilaajille
Näissä oloissa kauppalasta tuli kaupunki: Katso maakuntamuseon upeista kuvista, miltä Rovaniemi näytti 60 vuotta sitten

Näissä oloissa kaup­pa­las­ta tuli kau­pun­ki: Katso maa­kun­ta­mu­seon upeista ku­vis­ta, miltä Ro­va­nie­mi näytti 60 vuotta sitten

20.12.2019 10:12 0

Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Ro­va­nie­men Totto on huo­lis­saan kul­ku­yh­tey­des­tä Pöyliön myl­lyl­le

16.12.2019 21:57 0
Tilaajille
Olitko juhlimassa Rovaniemen kaupungin perustamista 1.1.1960? – Jaa muistosi meille juttua varten

Olitko juh­li­mas­sa Ro­va­nie­men kau­pun­gin pe­rus­ta­mis­ta 1.1.1960? – Jaa muis­to­si meille juttua varten

16.12.2019 10:05 0