Historia
Vesa Toivanen joutui lapsena sairaalaan 87 kertaa – Kymmeniä vuosia myöhemmin hän viimein uskalsi muistella traumaattisia hoitokertojaan Rovaniemen lastensairaalassa

Vesa Toi­va­nen joutui lapsena sai­raa­laan 87 kertaa – Kym­me­niä vuosia myö­hem­min hän viimein uskalsi muis­tel­la trau­maat­ti­sia hoi­to­ker­to­jaan Ro­va­nie­men las­ten­sai­raa­las­sa

28.02.2020 17:00
Tilaajille
Tällaisia ovat olleet suurtulvat eri puolilla Lappia: rikkoutuneita siltoja, jäiden murskaamia omakotitaloja, saarroksiin jääneitä asuinalueita ja melkein hukkunut Arktikum

Täl­lai­sia ovat olleet suur­tul­vat eri puo­lil­la Lappia: rik­kou­tu­nei­ta sil­to­ja, jäiden murs­kaa­mia oma­ko­ti­ta­lo­ja, saar­rok­siin jää­nei­tä asuin­aluei­ta ja melkein huk­ku­nut Ark­ti­kum

25.02.2020 14:35
Tilaajille
Kolumni: Lapin mies Hitlerin joukoissa. Uusi kirja avaa  kiinnostavan ja lappilaisen näkökulman sota-aikaan.
Kolumni Pekka Rytkönen

Ko­lum­ni: Lapin mies Hit­le­rin jou­kois­sa. Uusi kirja avaa kiin­nos­ta­van ja lap­pi­lai­sen nä­kö­kul­man so­ta-ai­kaan.

13.02.2020 06:00
Palvelijalle oma huone, lapsi nukkumaan pöydän alle – suomalainen koti muuttui sadassa vuodessa paljon, ja yksi muutos on erityisen suuri

Pal­ve­li­jal­le oma huone, lapsi nuk­ku­maan pöydän alle – suo­ma­lai­nen koti muuttui sadassa vuo­des­sa paljon, ja yksi muutos on eri­tyi­sen suuri

18.01.2020 08:00
Tilaajille
Muinauksia mullan alta - Lapin maakuntamuseo avaa luennoilla mennyttä ja tulevaa

Mui­nauk­sia mullan alta - Lapin maa­kun­ta­mu­seo avaa luen­noil­la men­nyt­tä ja tulevaa

16.01.2020 15:21
Kansallisarkisto esittää tutkimusta suomalaisista Venäjällä Stalinin vainojen aikaan – Tietokantaa täydennettäisiin myös kansalaisten tiedoilla

Kan­sal­lis­ar­kis­to esittää tut­ki­mus­ta suo­ma­lai­sis­ta Ve­nä­jäl­lä Sta­li­nin vai­no­jen aikaan – Tie­to­kan­taa täy­den­net­täi­siin myös kan­sa­lais­ten tie­doil­la

15.01.2020 18:09
Kun vastuu siirtyy kuulijalle
Kolumni Henripekka Kallio

Kun vastuu siirtyy kuu­li­jal­le

11.01.2020 06:00
Pienen Perunkajärven lyhyt, mutta värikäs historia painettiin kirjaksi – kyläläisten muistelmia kerättiin yhteen kymmenen vuotta

Pienen Pe­run­ka­jär­ven lyhyt, mutta värikäs his­to­ria pai­net­tiin kir­jak­si – ky­lä­läis­ten muis­tel­mia ke­rät­tiin yhteen kym­me­nen vuotta

10.01.2020 15:28
Aikuista katsojaa arvostavaa sisältöä on vähän, totesi Maarit Simoska - ja loi paikallishistoriasta ammentavan Youtube-kanavan yli viisikymppisille

Ai­kuis­ta kat­so­jaa ar­vos­ta­vaa si­säl­töä on vähän, totesi Maarit Simoska - ja loi pai­kal­lis­his­to­rias­ta am­men­ta­van You­tu­be-ka­na­van yli vii­si­kymp­pi­sil­le

09.01.2020 07:00
Lukijalta: Teheranissa ratkesi Suomen itsenäisyys
Mielipide Arto Kämä

Lu­ki­jal­ta: Te­he­ra­nis­sa ratkesi Suomen it­se­näi­syys

31.12.2019 07:26
Näissä oloissa kauppalasta tuli kaupunki: Katso maakuntamuseon upeista kuvista, miltä Rovaniemi näytti 60 vuotta sitten

Näissä oloissa kaup­pa­las­ta tuli kau­pun­ki: Katso maa­kun­ta­mu­seon upeista ku­vis­ta, miltä Ro­va­nie­mi näytti 60 vuotta sitten

20.12.2019 10:12

Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Ro­va­nie­men Totto on huo­lis­saan kul­ku­yh­tey­des­tä Pöyliön myl­lyl­le

16.12.2019 21:57
Olitko juhlimassa Rovaniemen kaupungin perustamista 1.1.1960? – Jaa muistosi meille juttua varten

Olitko juh­li­mas­sa Ro­va­nie­men kau­pun­gin pe­rus­ta­mis­ta 1.1.1960? – Jaa muis­to­si meille juttua varten

16.12.2019 10:05
1900-luvulla psykopatia oli tarttuva diagnoosi – jopa evakkomatkalla tarpeeseen näpistänyt äiti leimattiin hysteeriseksi psykopaatiksi

1900-lu­vul­la psy­ko­pa­tia oli tart­tu­va diag­noo­si – jopa evak­ko­mat­kal­la tar­pee­seen nä­pis­tä­nyt äiti lei­mat­tiin hys­tee­ri­sek­si psy­ko­paa­tik­si

14.12.2019 08:00
Tilaajille
Kolumni: Mehtämökörön paluu
Kolumni Reino Hämeenniemi

Ko­lum­ni: Meh­tä­mö­kö­rön paluu

09.12.2019 08:00
Tuoreen selvityksen mukaan lohiregaalin purku haittaisi Torniojoen kalastusmatkailua ja  siirtäisi  koskitilojen kalastusoikeuden Fortumille - "Vessapaperia koko selvitys", jokiseurasta kommentoidaan

Tuoreen sel­vi­tyk­sen mukaan lo­hi­re­gaa­lin purku hait­tai­si Tor­nio­joen ka­las­tus­mat­kai­lua ja siir­täi­si kos­ki­ti­lo­jen ka­las­tus­oi­keu­den For­tu­mil­le - "Ves­sa­pa­pe­ria koko sel­vi­tys", jo­ki­seu­ras­ta kom­men­toi­daan

24.11.2019 20:28
19-vuotias Sanni Viskari joi aamukahviaan, kun yhtäkkiä räjähti: Talvisota syttyi varoittamatta ja kylä jäi vihollisen puolelle vangiksi – keväällä Suomen rajalla pääsi itku

19-vuo­tias Sanni Viskari joi aa­mu­kah­viaan, kun yht­äk­kiä rä­jäh­ti: Tal­vi­so­ta syttyi va­roit­ta­mat­ta ja kylä jäi vi­hol­li­sen puo­lel­le van­gik­si – ke­vääl­lä Suomen rajalla pääsi itku

23.11.2019 07:00
Tilaajille
Rajojemme vartijoista uusia tarinoita neljän kirjan verran

Ra­jo­jem­me var­ti­jois­ta uusia ta­ri­noi­ta neljän kirjan verran

21.11.2019 10:11
Snowcrossin historiassa kuskit olivat aluksi kovempia kuin kelkat

Snowc­ros­sin his­to­rias­sa kuskit olivat aluksi ko­vem­pia kuin kelkat

19.11.2019 11:13

Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion pe­rus­ta­mi­nen on ete­ne­mäs­sä ni­meä­mis­pro­ses­siin – hal­li­tus kä­sit­te­li man­daat­tia il­ta­kou­lus­sa

13.11.2019 19:19