Hävittäjähankinnat
Viimeisin 24 tuntia
Suomi ostaa kymmenen miljardin euron palovakuutuksen, jonka pitää olla voimassa pitkälle 2060-luvulle – nämä ovat hävittäjäehdokkaiden näkymät

Suomi ostaa kym­me­nen mil­jar­din euron pa­lo­va­kuu­tuk­sen, jonka pitää olla voi­mas­sa pit­käl­le 2060-lu­vul­le – nämä ovat hä­vit­tä­jä­eh­dok­kai­den näkymät

22.02.2020 07:00
Vanhemmat
Päätös Suomen uudesta hävittäjästä tehdään ensi vuonna – puolustusvoimat sai vastaukset tarkennettuun tarjouspyyntöön Hornetien korvaajista

Päätös Suomen uudesta hä­vit­tä­jäs­tä tehdään ensi vuonna – puo­lus­tus­voi­mat sai vas­tauk­set tar­ken­net­tuun tar­jous­pyyn­töön Hor­ne­tien kor­vaa­jis­ta

31.01.2020 17:53
Jos Gripen ei lennä tarpeeksi testejä, hävittäjän suoritusarvoja arvioidaan ilmoitettua pessimistisemmin – Saabin tarjous on houkutteleva, mutta itse hävittäjä on vielä arvoitus

Jos Gripen ei lennä tar­peek­si tes­te­jä, hä­vit­tä­jän suo­ri­tus­ar­vo­ja ar­vioi­daan il­moi­tet­tua pes­si­mis­ti­sem­min – Saabin tarjous on hou­kut­te­le­va, mutta itse hä­vit­tä­jä on vielä ar­voi­tus

30.01.2020 17:35
Ruotsalaisen Saabin uuden hävittäjän testiviikko alkaa Pirkkalassa – Gripen E lentää ensimmäisestä kertaa Ruotsin rajojen ulkopuolella

Ruot­sa­lai­sen Saabin uuden hä­vit­tä­jän tes­ti­viik­ko alkaa Pirk­ka­las­sa – Gripen E lentää en­sim­mäi­ses­tä kertaa Ruotsin rajojen ul­ko­puo­lel­la

30.01.2020 08:00
Ranskalainen Rafale saapui Pirkkalaan Puolustusvoimien testeihin – Hävittäjää on käytetty sotaoperaatioissa esimerkiksi Afganistanissa

Rans­ka­lai­nen Rafale saapui Pirk­ka­laan Puo­lus­tus­voi­mien tes­tei­hin – Hä­vit­tä­jää on käy­tet­ty so­ta­ope­raa­tiois­sa esi­mer­kik­si Af­ga­nis­ta­nis­sa

21.01.2020 18:29
Lukijalta: Ei hävittäjiä vastuuttomilta valtioilta
Mielipide Rony Ojajärvi

Lu­ki­jal­ta: Ei hä­vit­tä­jiä vas­tuut­to­mil­ta val­tioil­ta

16.01.2020 05:30
Eurofighter lupaa itsenäisen hävittäjäjärjestelmän, jossa kaikki valta ja tieto ovat Suomella

Eu­ro­figh­ter lupaa it­se­näi­sen hä­vit­tä­jä­jär­jes­tel­män, jossa kaikki valta ja tieto ovat Suo­mel­la

10.01.2020 20:24
Suomalaiset koelentäjät pääsevät useimpien hävittäjien ohjaimiin taivaalla Pirkkalan testeissä – Lentoon nousi perjantaina kaksi Hornetia perässään kaksi testattavaa Eurofighteria

Suo­ma­lai­set koe­len­tä­jät pää­se­vät useim­pien hä­vit­tä­jien oh­jai­miin tai­vaal­la Pirk­ka­lan tes­teis­sä – Lentoon nousi per­jan­tai­na kaksi Hor­ne­tia pe­räs­sään kaksi tes­tat­ta­vaa Eu­ro­figh­te­ria

10.01.2020 17:58
Suomi ei enää hae tasan 64:ää hävittäjää – Lukumäärä ei ratkaise valintaa, vaan kokonaissuorituskyky, linjaa hankkeen ohjelmajohtaja Puranen blogissaan

Suomi ei enää hae tasan 64:ää hä­vit­tä­jää – Lu­ku­mää­rä ei rat­kai­se va­lin­taa, vaan ko­ko­nais­suo­ri­tus­ky­ky, linjaa hank­keen oh­jel­ma­joh­ta­ja Puranen blo­gis­saan

08.01.2020 14:49
Suomen tulevan hävittäjän maaliosastona lentävät nykyiset Hornetit ja Hawkit, kun hävittäjiä testataan ensi viikosta alkaen Pirkkalassa

Suomen tulevan hä­vit­tä­jän maa­li­osas­to­na len­tä­vät ny­kyi­set Hor­ne­tit ja Hawkit, kun hä­vit­tä­jiä tes­ta­taan ensi vii­kos­ta alkaen Pirk­ka­las­sa

02.01.2020 11:52
Mielipide Antero Peltonen

Lu­ki­jal­ta: Kuka ky­seen­alais­tai­si so­ta­ka­lus­ton oston?

23.12.2019 06:48
Puolustusvoimat lähetti tarkennetun tarjouspyynnön Hornetien korvaajista – lopullinen valinta tulevasta hävittäjämallista tehdään vuonna 2021

Puo­lus­tus­voi­mat lähetti tar­ken­ne­tun tar­jous­pyyn­nön Hor­ne­tien kor­vaa­jis­ta – lo­pul­li­nen valinta tu­le­vas­ta hä­vit­tä­jä­mal­lis­ta tehdään vuonna 2021

01.11.2019 10:49
Kestävätkö hävittäjäkandidaatit Suomen talven? – Puolustusvoimien testitapahtuma alkaa tammi-helmikuussa Pirkkalassa ja lentoja tehdään myös yöllä

Kes­tä­vät­kö hä­vit­tä­jä­kan­di­daa­tit Suomen talven? – Puo­lus­tus­voi­mien tes­ti­ta­pah­tu­ma alkaa tam­mi-hel­mi­kuus­sa Pirk­ka­las­sa ja lentoja tehdään myös yöllä

01.11.2019 10:49