Finnair
Viimeisin 24 tuntia
Professori: Maakuntalentojen valtiontuki ja kilpailutus vaativat komission hyväksynnän – poikkeusolot parantavat hyväksynnän mahdollisuutta

Pro­fes­so­ri: Maa­kun­ta­len­to­jen val­tion­tu­ki ja kil­pai­lu­tus vaa­ti­vat ko­mis­sion hy­väk­syn­nän – poik­keus­olot pa­ran­ta­vat hy­väk­syn­nän mah­dol­li­suut­ta

06:00 0
Viikko
Finnair alkanut perua jo myytyjä matkoja maakuntakentille – "Pettymystä noussut, mutta keskustelumme maakuntien edustajien kanssa jatkuvat"

Finnair alkanut perua jo myytyjä matkoja maa­kun­ta­ken­til­le – "Pet­ty­mys­tä nous­sut, mutta kes­kus­te­lum­me maa­kun­tien edus­ta­jien kanssa jat­ku­vat"

26.05.2020 15:11 0
Kokoomuksen malli ostopalvelulennoista lytättiin poliittiseksi koukuksi – eduskunnalla raivokas debatti Finnairin maakuntien lentojen tulevaisuudesta

Ko­koo­muk­sen malli os­to­pal­ve­lu­len­nois­ta ly­tät­tiin po­liit­ti­sek­si kou­kuk­si – edus­kun­nal­la rai­vo­kas debatti Finn­ai­rin maa­kun­tien len­to­jen tu­le­vai­suu­des­ta

25.05.2020 16:59 0
Kokoomus: Maakuntalennot valtion ostopalveluna koronakriisistä toipumisen ajaksi – "Kyse on siitä, mikä on keskustan kantti"

Ko­koo­mus: Maa­kun­ta­len­not valtion os­to­pal­ve­lu­na ko­ro­na­krii­sis­tä toi­pu­mi­sen ajaksi – "Kyse on siitä, mikä on kes­kus­tan kantti"

24.05.2020 12:23 4
Kolumni: Metelissä lentokentistä on kaikua kyläkouluista – Oulun lentoasemalta voisi olla bussikuljetus Kemiin, Kokkolaan pääsee Helsingistä junallakin kohtuuajassa
Kolumni Marjo Oikarinen

Ko­lum­ni: Me­te­lis­sä len­to­ken­tis­tä on kaikua ky­lä­kou­luis­ta – Oulun len­to­ase­mal­ta voisi olla bus­si­kul­je­tus Kemiin, Kok­ko­laan pääsee Hel­sin­gis­tä ju­nal­la­kin koh­tuu­ajas­sa

23.05.2020 08:00 1
Finnairille Aasia on kultakimpale koronaepidemian jälkeenkin – mutta avataanko reittejä kotimaan yhteyksien kustannuksella?

Finn­ai­ril­le Aasia on kul­ta­kim­pa­le ko­ro­na­epi­de­mian jäl­keen­kin – mutta ava­taan­ko reit­te­jä ko­ti­maan yh­teyk­sien kus­tan­nuk­sel­la?

22.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Valtionyhtiöt kiristävät vyötä – Finnair jatkaa lomautuksia, Posti harventaa jakelua ja lomauttaa

Val­tion­yh­tiöt ki­ris­tä­vät vyötä – Finnair jatkaa lo­mau­tuk­sia, Posti har­ven­taa jakelua ja lo­maut­taa

20.05.2020 09:58 0
Yle: Eduskunta ei kytke Finnairin tukea maakuntalentoihin

Yle: Edus­kun­ta ei kytke Finn­ai­rin tukea maa­kun­ta­len­toi­hin

19.05.2020 20:51 0
Vihreiden Ohisalo: Finnair tekee itse päätökset paikkakunnista, joille lentää

Vih­rei­den Ohi­sa­lo: Finnair tekee itse pää­tök­set paik­ka­kun­nis­ta, joille lentää

19.05.2020 10:39 0

Ko­lum­ni: Kauas lennot kar­kaa­vat – maa­kun­nis­sa heräsi huoli len­toyh­teyk­sis­tä, mutta onko valtion tehtävä tukea tap­piol­li­sia len­to­reit­te­jä?

18.05.2020 23:13 0
Kansanedustajat tukevat maakuntalentoja – Rahoituksen professori: "Jos halutaan lentää kannattamattomiin kohteisiin, valtio voi tehdä sen ostopalveluna"

Kan­san­edus­ta­jat tukevat maa­kun­ta­len­to­ja – Ra­hoi­tuk­sen pro­fes­so­ri: "Jos ha­lu­taan lentää kan­nat­ta­mat­to­miin koh­tei­siin, valtio voi tehdä sen os­to­pal­ve­lu­na"

18.05.2020 18:45 0
Meri-Lappi vaatii Finnairia palauttamaan lennot heti syyskuussa – huolena miljardien tehdasinvestoinnit

Me­ri-Lap­pi vaatii Finn­ai­ria pa­laut­ta­maan lennot heti syys­kuus­sa – huolena mil­jar­dien teh­das­in­ves­toin­nit

18.05.2020 17:55 0
Tilaajille
Ilman Finnairin lentoja kesäksi jäävät kaupungit eivät aio lähteä rahoittamaan lentoja itse – Kemissä ja Kajaanissa ei innostuta Porin aikeista laittaa miljoonia omaa rahaa lentoihin

Ilman Finn­ai­rin lentoja kesäksi jäävät kau­pun­git eivät aio lähteä ra­hoit­ta­maan lentoja itse – Kemissä ja Ka­jaa­nis­sa ei in­nos­tu­ta Porin ai­keis­ta laittaa mil­joo­nia omaa rahaa len­toi­hin

18.05.2020 17:36 1
Pääkirjoitus: Suomi ei nouse poikkeusajasta lentoyhteyksiä heikentämällä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Suomi ei nouse poik­keus­ajas­ta len­to­yh­teyk­siä hei­ken­tä­mäl­lä

18.05.2020 15:22 1
Meri-Lapin poliittiset järjestöt vaativat Kemi-Tornion lentoliikenteen jatkamista

Me­ri-La­pin po­liit­ti­set jär­jes­töt vaa­ti­vat Ke­mi-Tor­nion len­to­lii­ken­teen jat­ka­mis­ta

18.05.2020 12:24 0
Sekä Autto että Kärnä peräävät hallitukselta toimia Finnairin suunnitelmien estämiseksi, myös Enontekiön kentän toiminta turvattava

Sekä Autto että Kärnä pe­rää­vät hal­li­tuk­sel­ta toimia Finn­ai­rin suun­ni­tel­mien es­tä­mi­sek­si, myös Enon­te­kiön kentän toi­min­ta tur­vat­ta­va

17.05.2020 17:16 0
Keskusta muistuttaa Finnairia: "Eduskunta ei ole vielä hyväksynyt 700 miljoonan euron pääomitusta"

Kes­kus­ta muis­tut­taa Fin­nai­ria: "E­dus­kun­ta ei ole vielä hy­väk­sy­nyt 700 mil­joo­nan euron pääo­mi­tus­ta"

17.05.2020 15:39 3
Kokkolassa ja Kajaanissa suuri huoli Finnairin lentojen vähennyksistä – Finnair ei lennä kesällä viidelle maakuntakentälle

Kok­ko­las­sa ja Ka­jaa­nis­sa suuri huoli Finn­ai­rin len­to­jen vä­hen­nyk­sis­tä – Finnair ei lennä kesällä vii­del­le maa­kun­ta­ken­täl­le

17.05.2020 12:30 0
Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen Finnairin suunnitelmista lopettaa Kemi-Tornion lennot: "Karsea ajatuskin, että samalla pyydetään valtiolta 600 miljoonan euron pääomituspakettia"

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja Tero Nis­si­nen Finn­ai­rin suun­ni­tel­mis­ta lo­pet­taa Ke­mi-Tor­nion lennot: "Karsea aja­tus­kin, että samalla pyy­de­tään val­tiol­ta 600 mil­joo­nan euron pääo­mi­tus­pa­ket­tia"

17.05.2020 11:43 0
Lentosuunnitelmat vuotivat julkisuuteen aikaisemmin: Finnair suunnittelee lopettavansa reittilennot Kemiin – valtiovarainministeri Kulmuni tuomitsee ajatukset

Len­to­suun­ni­tel­mat vuo­ti­vat jul­ki­suu­teen ai­kai­sem­min: Finnair suun­nit­te­lee lo­pet­ta­van­sa reit­ti­len­not Kemiin – val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Kulmuni tuo­mit­see aja­tuk­set

17.05.2020 10:22 1