Euroopan Unioni
Viimeisin 4 tuntia
"Laaja kielitaito lisää ymmärrystä" – Pekka Hakala johtaa Euroopan parlamentissa osastoa, jossa työskentelee väkeä 16 eri maasta

"Laaja kie­li­tai­to lisää ym­mär­rys­tä" – Pekka Hakala johtaa Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa osas­toa, jossa työs­ken­te­lee väkeä 16 eri maasta

13:03
Viikko
Suomi ajautui Unkarin kanssa törmäyskurssille oikeusvaltioperiaatteesta – "Ennenkuulumatonta käyttäytymissääntöjen rikkomista", kuvaa ministeri Tytti Tuppurainen

Suomi ajautui Unkarin kanssa tör­mäys­kurs­sil­le oi­keus­val­tio­pe­ri­aat­tees­ta – "En­nen­kuu­lu­ma­ton­ta käyt­täy­ty­mis­sään­tö­jen rik­ko­mis­ta", kuvaa mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen

14.12.2019 06:00
Hiilellä lämmittävää Puolaa ei saatu ainakaan vielä EU:n ilmastoruotuun

Hii­lel­lä läm­mit­tä­vää Puolaa ei saatu ai­na­kaan vielä EU:n il­mas­to­ruo­tuun

13.12.2019 08:43
Norjasta ei jatkossa saa tuoda edes yhtä marjaa tai omenaa Suomeen ilman kasvinterveystodistusta – lainsäädäntö kiristyy jo lauantaina

Nor­jas­ta ei jat­kos­sa saa tuoda edes yhtä marjaa tai omenaa Suomeen ilman kas­vin­ter­veys­to­dis­tus­ta – lain­sää­dän­tö ki­ris­tyy jo lauan­tai­na

12.12.2019 18:30
Tilaajille

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Ma­ri­nil­le helppo si­tou­tua hal­li­tuk­sen "va­sem­mis­to­pai­not­tei­seen" EU-po­li­tiik­kaan, arvioi Eu­roop­pa-pro­fes­so­ri

12.12.2019 07:00
Eduskunnasta: EU:n palautettava päätösvaltaa kansallisvaltioille
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: EU:n pa­lau­tet­ta­va pää­tös­val­taa kan­sal­lis­val­tioil­le

11.12.2019 08:00

Unkarin oi­keus­val­tio­kuu­le­mi­nen kuu­men­si Brys­se­lis­sä – "Olimme kaikki pet­ty­nei­tä, että näin voi ta­pah­tua", kuvasi ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tytti Tup­pu­rai­nen.

10.12.2019 21:53
Analyysi: Lapset, lampaat, elonkirjo ja punahilkka – Susikeskustelu on EU-tasolla kuin suoraan Suomesta

Ana­lyy­si: Lapset, lam­paat, elon­kir­jo ja pu­na­hilk­ka – Su­si­kes­kus­te­lu on EU-ta­sol­la kuin suoraan Suo­mes­ta

09.12.2019 16:50
Kuukausi
Suomi esittää EU:n rahoituskehykseksi 1087 miljardia euroa – Eurooppaministeri Tuppurainen: "Monessa maassa tulee helpotuksen huokauksia"

Suomi esittää EU:n ra­hoi­tus­ke­hyk­sek­si 1087 mil­jar­dia euroa – Eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen: "Mo­nes­sa maassa tulee hel­po­tuk­sen huo­kauk­sia"

02.12.2019 12:28
Macronin kummastellun Nato-puheen tarkoitus paljastui – Ranska haluaa Putinin neuvottelemaan Euroopan turvallisuudesta

Mac­ro­nin kum­mas­tel­lun Na­to-pu­heen tar­koi­tus pal­jas­tui – Ranska haluaa Putinin neu­vot­te­le­maan Eu­roo­pan tur­val­li­suu­des­ta

28.11.2019 14:57
Päätösehdotus europarlamentille: Ydinvoima ei ole turvallista ja se on ajettava alas

Pää­tös­eh­do­tus eu­ro­par­la­men­til­le: Ydin­voi­ma ei ole tur­val­lis­ta ja se on ajet­ta­va alas

26.11.2019 15:30
Kansalaisuus ja oleskelulupa myynnissä? – Euroopassa on maita, joista voi saada viisumin riittävän suurella rahatukulla

Kan­sa­lai­suus ja oles­ke­lu­lu­pa myyn­nis­sä? – Eu­roo­pas­sa on maita, joista voi saada vii­su­min riit­tä­vän suu­rel­la ra­ha­tu­kul­la

24.11.2019 11:31
Vanhemmat
Eväsleipä voi kantaa afrikkalaista sikaruttoa – Maa- ja metsätalousministeriö: "Tilanne on vaikea"

Eväs­lei­pä voi kantaa af­rik­ka­lais­ta si­ka­rut­toa – Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö: "Ti­lan­ne on vaikea"

06.11.2019 20:00
Jo 25 vuotta Euroopan parlamentissa ollut britti pitää brexitiä typeränä päätöksenä – "Britannia on aina ollut hankala asiakas EU:ssa"

Jo 25 vuotta Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa ollut britti pitää bre­xi­tiä ty­pe­rä­nä pää­tök­se­nä – "B­ri­tan­nia on aina ollut hankala asiakas EU:ssa"

05.11.2019 15:52
Jatkuuko Supercell-miljonäärien putki Suomen tulokärjessä, nouseeko esiin uusia yllätysnimiä? – Vuoden 2018 verotiedot julkaistaan tänään

Jat­kuu­ko Su­per­cell-mil­jo­nää­rien putki Suomen tu­lo­kär­jes­sä, nou­see­ko esiin uusia yl­lä­tys­ni­miä? – Vuoden 2018 ve­ro­tie­dot jul­kais­taan tänään

04.11.2019 06:00
Kaikki rakastavat ranskalaista rautarouvaa – Jyrki Kataisen mielestä Euroopan keskuspankin uusi pääjohtaja on valtavan karismaattinen

Kaikki ra­kas­ta­vat rans­ka­lais­ta rau­ta­rou­vaa – Jyrki Ka­tai­sen mie­les­tä Eu­roo­pan kes­kus­pan­kin uusi pää­joh­ta­ja on val­ta­van ka­ris­maat­ti­nen

01.11.2019 07:00
Päiväkirja: Miten käy kannabiksen?
Kolumni Pekka Rytkönen

Päi­vä­kir­ja: Miten käy kan­na­bik­sen?

31.10.2019 08:05
Sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi palaa EU:n komissioon – Uusi virka on katastrofivalmiuden ja ehkäisyn johtaja

Si­sä­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­lik­kö Ilkka Salmi palaa EU:n ko­mis­sioon – Uusi virka on ka­tast­ro­fi­val­miu­den ja eh­käi­syn johtaja

30.10.2019 18:37
Lukijalta: EU eriytyy sisäisesti
Mielipide Mauri Pekkarinen

Lu­ki­jal­ta: EU eriytyy si­säi­ses­ti

30.10.2019 08:08
Britannia sai EU:lta hyväksynnän brexit-lykkäykselle – uusi takaraja ensi tammikuussa

Bri­tan­nia sai EU:lta hy­väk­syn­nän bre­xit-lyk­käyk­sel­le – uusi ta­ka­ra­ja ensi tam­mi­kuus­sa

28.10.2019 15:14