Euroopan Unioni
Viimeisin tunti
EU:n rahoituskehysneuvottelut alkoivat – Emmanuel Macron: "Tämä voi viedä useita tunteja, useita öitä ja useita päiviä"

EU:n ra­hoi­tus­ke­hys­neu­vot­te­lut al­koi­vat – Em­ma­nuel Macron: "Tämä voi viedä useita tun­te­ja, useita öitä ja useita päiviä"

18:28
Viimeisin 4 tuntia
Löytyykö tänään sopu siihen, mihin EU tulevaisuudessa käyttää rahaa? – Europarlamentti on jo ilmoittanut vastustavansa uusinta esitystä tulevista budjeteista

Löy­tyy­kö tänään sopu siihen, mihin EU tu­le­vai­suu­des­sa käyttää rahaa? – Eu­ro­par­la­ment­ti on jo il­moit­ta­nut vas­tus­ta­van­sa uusinta esi­tys­tä tu­le­vis­ta bud­je­teis­ta

15:29
Kuukausi
Analyysi: Sanna Marin loistaa Saksan mediassa – Fortumin uusi hiilivoimalahanke voi tuoda pääministerille myös kritiikkiä

Ana­lyy­si: Sanna Marin loistaa Saksan me­dias­sa – For­tu­min uusi hii­li­voi­ma­la­han­ke voi tuoda pää­mi­nis­te­ril­le myös kri­tiik­kiä

19.02.2020 18:59
Marin Merkelille: EU-budjetin kehittämisrahoilla maatalous ilmastokestäväksi, 2030 päästötavoite 55 prosenttiin

Marin Mer­ke­lil­le: EU-bud­je­tin ke­hit­tä­mis­ra­hoil­la maa­ta­lous il­mas­to­kes­tä­väk­si, 2030 pääs­tö­ta­voi­te 55 pro­sent­tiin

19.02.2020 16:04
Analyysi: EU-maat ratkovat jälleen tulevien vuosien budjettia – erimielisten jäsenten pitäisi löytää myös parlamenttia miellyttävä lopputulos

Ana­lyy­si: EU-maat rat­ko­vat jälleen tu­le­vien vuosien bud­jet­tia – eri­mie­lis­ten jä­sen­ten pitäisi löytää myös par­la­ment­tia miel­lyt­tä­vä lop­pu­tu­los

18.02.2020 20:51
Analyysi: Ratkaisivatko maahanmuutto ja rasismi Britannian lähdön omille teilleen?
Kolumni Ilari Tapio

Ana­lyy­si: Rat­kai­si­vat­ko maa­han­muut­to ja rasismi Bri­tan­nian lähdön omille teil­leen?

07.02.2020 07:00

Kemi kutsuu Eu­roo­pan vir­kan­mie­het koolle kier­to­ta­lous­kon­fe­rens­siin ensi vii­kol­la

05.02.2020 14:13
Pääkirjoitus: Iso-Britannian EU-erossa on edelleen paljon kysymyksiä, joihin ei löydy vastauksia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Iso-Bri­tan­nian EU-eros­sa on edel­leen paljon ky­sy­myk­siä, joihin ei löydy vas­tauk­sia

30.01.2020 08:12
Vanhemmat
Nyt odotetaan, tekeekö USA myös EU-sovun? – USA:n kauppasopu Kiinan kanssa voi viedä EU-maiden yrityksiltä tilauksia

Nyt odo­te­taan, tekeekö USA myös EU-so­vun? – USA:n kaup­pa­so­pu Kiinan kanssa voi viedä EU-mai­den yri­tyk­sil­tä ti­lauk­sia

17.01.2020 07:00
Keskustelu Euroopan Unionin laajuisesta minimipalkasta käynnistyi – Suomi suhtautuu ehdotukseen varauksella
Kolumni Visa Noronen

Kes­kus­te­lu Eu­roo­pan Unionin laa­jui­ses­ta mi­ni­mi­pal­kas­ta käyn­nis­tyi – Suomi suh­tau­tuu eh­do­tuk­seen va­rauk­sel­la

14.01.2020 21:20
Edustajainhuoneelta päätöslauselma, että Yhdysvaltojen joukkoja ei voi käyttää enää ilman kongressin lupaa – Ei sido Trumpin hallintoa

Edus­ta­jain­huo­neel­ta pää­tös­lau­sel­ma, että Yh­dys­val­to­jen jouk­ko­ja ei voi käyttää enää ilman kong­res­sin lupaa – Ei sido Trumpin hal­lin­toa

10.01.2020 08:40
Kolmas kausi EU-puheenjohtajana päättyy huomenna: Suomi pärjäsi ainakin valmistelijana

Kolmas kausi EU-pu­heen­joh­ta­ja­na päättyy huo­men­na: Suomi pärjäsi ainakin val­mis­te­li­ja­na

30.12.2019 19:00
Ketkä käyttävät valtaa meihin Euroopassa? Valitsimme tämän hetken viisi kovinta europäättäjää – eikä lista ole entisellään

Ketkä käyt­tä­vät valtaa meihin Eu­roo­pas­sa? Va­lit­sim­me tämän hetken viisi kovinta eu­ro­päät­tä­jää – eikä lista ole en­ti­sel­lään

28.12.2019 18:00
Madridin floppi ei sotke Suomen omaa ilmastopolitiikkaa – EU:ssa päästötavoitteet on hoidettava pääosin itse

Mad­ri­din floppi ei sotke Suomen omaa il­mas­to­po­li­tiik­kaa – EU:ssa pääs­tö­ta­voit­teet on hoi­det­ta­va pääosin itse

16.12.2019 20:54
"Laaja kielitaito lisää ymmärrystä" – Pekka Hakala johtaa Euroopan parlamentissa osastoa, jossa työskentelee väkeä 16 eri maasta

"Laaja kie­li­tai­to lisää ym­mär­rys­tä" – Pekka Hakala johtaa Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa osas­toa, jossa työs­ken­te­lee väkeä 16 eri maasta

16.12.2019 13:03
Suomi ajautui Unkarin kanssa törmäyskurssille oikeusvaltioperiaatteesta – "Ennenkuulumatonta käyttäytymissääntöjen rikkomista", kuvaa ministeri Tytti Tuppurainen

Suomi ajautui Unkarin kanssa tör­mäys­kurs­sil­le oi­keus­val­tio­pe­ri­aat­tees­ta – "En­nen­kuu­lu­ma­ton­ta käyt­täy­ty­mis­sään­tö­jen rik­ko­mis­ta", kuvaa mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen

14.12.2019 06:00
Hiilellä lämmittävää Puolaa ei saatu ainakaan vielä EU:n ilmastoruotuun

Hii­lel­lä läm­mit­tä­vää Puolaa ei saatu ai­na­kaan vielä EU:n il­mas­to­ruo­tuun

13.12.2019 08:43
Norjasta ei jatkossa saa tuoda edes yhtä marjaa tai omenaa Suomeen ilman kasvinterveystodistusta – lainsäädäntö kiristyy jo lauantaina

Nor­jas­ta ei jat­kos­sa saa tuoda edes yhtä marjaa tai omenaa Suomeen ilman kas­vin­ter­veys­to­dis­tus­ta – lain­sää­dän­tö ki­ris­tyy jo lauan­tai­na

12.12.2019 18:30
Tilaajille

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Ma­ri­nil­le helppo si­tou­tua hal­li­tuk­sen "va­sem­mis­to­pai­not­tei­seen" EU-po­li­tiik­kaan, arvioi Eu­roop­pa-pro­fes­so­ri

12.12.2019 07:00
Eduskunnasta: EU:n palautettava päätösvaltaa kansallisvaltioille
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: EU:n pa­lau­tet­ta­va pää­tös­val­taa kan­sal­lis­val­tioil­le

11.12.2019 08:00