Euroopan Unioni
Kuukausi
Marin välitti Merkelille Suomen kannan EU:n kokoukseen: "Suomi ja Saksa ymmärtävät nyt entistä paremmin toistensa näkemyksiä"

Marin välitti Mer­ke­lil­le Suomen kannan EU:n ko­kouk­seen: "Suomi ja Saksa ym­mär­tä­vät nyt entistä pa­rem­min tois­ten­sa nä­ke­myk­siä"

30.06.2020 17:41 0
Ilkka Salmi johtaa satojen miljoonien eurojen koronantorjuntaa – EU:lle halutaan mahdollisuus hankkia suojavälineitä myös itse

Ilkka Salmi johtaa satojen mil­joo­nien eurojen ko­ro­nan­tor­jun­taa – EU:lle ha­lu­taan mah­dol­li­suus hankkia suo­ja­vä­li­nei­tä myös itse

29.06.2020 06:00 0
EU-maiden johtajien kokouksessa ei sopua elvytyspaketista – Marin: "Michelillä on kova työ edessään"

EU-mai­den joh­ta­jien ko­kouk­ses­sa ei sopua el­vy­tys­pa­ke­tis­ta – Marin: "Mic­he­lil­lä on kova työ edes­sään"

19.06.2020 19:49 0
Aluekehitysrahoista ei päästy sopuun maakuntien välisissä neuvotteluissa, ministeri saa päättää

Alue­ke­hi­tys­ra­hois­ta ei päästy sopuun maa­kun­tien vä­li­sis­sä neu­vot­te­luis­sa, mi­nis­te­ri saa päättää

08.06.2020 15:15 0
Tilaajille
Vanhemmat
Euroopan komissio: EU:n sisärajat auki kesäkuun loppuun mennessä

Eu­roo­pan ko­mis­sio: EU:n si­sä­ra­jat auki ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

05.06.2020 09:56 0
Suomen kantaa EU:n elvytysrahastoon ei saatu vielä sorvattua – Tuppurainen:  Rahanjaon pitää edistää jäsenmaiden vastuullista taloudenpitoa

Suomen kantaa EU:n el­vy­tys­ra­has­toon ei saatu vielä sor­vat­tua – Tup­pu­rai­nen: Ra­han­jaon pitää edistää jä­sen­mai­den vas­tuul­lis­ta ta­lou­den­pi­toa

03.06.2020 14:34 0
Perussuomalaiset ja muu oppositio hiillostivat hallitusta EU:n elpymisrahastosta – "Ei yhteisvastuullista velkaa eikä tulonsiirtounionia"

Pe­rus­suo­ma­lai­set ja muu op­po­si­tio hiil­los­ti­vat hal­li­tus­ta EU:n el­py­mis­ra­has­tos­ta – "Ei yh­teis­vas­tuul­lis­ta velkaa eikä tu­lon­siir­tou­nio­nia"

28.05.2020 17:57 0
EU:n jättimäinen elvytyspaketti koettelee hallituksen kestokykyä – "On mahdollista, ettei lainoja makseta koskaan takasin"

EU:n jät­ti­mäi­nen el­vy­tys­pa­ket­ti koet­te­lee hal­li­tuk­sen kes­to­ky­kyä – "On mah­dol­lis­ta, ettei lainoja makseta koskaan ta­ka­sin"

28.05.2020 17:17 1
Yrittäjiltä ruusuja ja risuja elpymisrahastolle: EU:n jättipaketissa lainojen ja tukien suhde epätasapainossa

Yrit­tä­jil­tä ruusuja ja risuja el­py­mis­ra­has­tol­le: EU:n jät­ti­pa­ke­tis­sa lai­no­jen ja tukien suhde epä­ta­sa­pai­nos­sa

27.05.2020 16:23 0
Yhteinen velkavankeus odottaa unionia, katsoo perussuomalaisten Tavio - "EU panee muut maat maksamaan Italian ja Espanjan heikosta taloudenpidosta"

Yh­tei­nen vel­ka­van­keus odottaa unio­nia, katsoo pe­rus­suo­ma­lais­ten Tavio - "EU panee muut maat mak­sa­maan Italian ja Es­pan­jan hei­kos­ta ta­lou­den­pi­dos­ta"

27.05.2020 16:17 0
EU-rahojen jaosta ei ole vieläkään löytynyt sopua maakuntien välisissä neuvotteluissa. Etelä vaatii lisää, Lappi vastustaa.

EU-ra­ho­jen jaosta ei ole vie­lä­kään löy­ty­nyt sopua maa­kun­tien vä­li­sis­sä neu­vot­te­luis­sa. Etelä vaatii lisää, Lappi vas­tus­taa.

27.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Näkökulma: Koronakriisi vaikeutti EU:n ennestäänkin hankalia budjettineuvotteluita – tänään tulossa uusi kompromissiesitys

Nä­kö­kul­ma: Ko­ro­na­krii­si vai­keut­ti EU:n en­nes­tään­kin han­ka­lia bud­jet­ti­neu­vot­te­lui­ta – tänään tulossa uusi komp­ro­mis­si­esi­tys

27.05.2020 06:00 0
EU-komission esitys jättimäisestä elpymisrahastosta tulossa keskiviikkona – Tuppurainen: "Hallituksessa yhteinen näkemys"

EU-ko­mis­sion esitys jät­ti­mäi­ses­tä el­py­mis­ra­has­tos­ta tulossa kes­ki­viik­ko­na – Tup­pu­rai­nen: "Hal­li­tuk­ses­sa yh­tei­nen nä­ke­mys"

26.05.2020 17:25 0
EK: Vahvat EU:n yhteistoimet ovat väistämättömiä, jotta Suomi nousee

EK: Vahvat EU:n yh­teis­toi­met ovat väis­tä­mät­tö­miä, jotta Suomi nousee

26.05.2020 15:09 0
Analyysi: EU:n vanhentunut kanta kaasuautoilun päästöihin voi suunnata valmistusta sähköautoihin – Suomen tavoitteelta lisätä biokaasun liikennekäyttöä putoaisi pohja

Ana­lyy­si: EU:n van­hen­tu­nut kanta kaa­su­au­toi­lun pääs­töi­hin voi suun­na­ta val­mis­tus­ta säh­kö­au­toi­hin – Suomen ta­voit­teel­ta lisätä bio­kaa­sun lii­ken­ne­käyt­töä pu­toai­si pohja

23.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Korona muuttaa matkailua
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Korona muuttaa mat­kai­lua

19.05.2020 15:56 1
Tilaajille
Niinistö Ulkopolitistille: Presidenttikauden tavoitteina Suomen turvallisuus, EU:n vahvistaminen ja asevalvonta – kiittää suomalaisia mallikkaasta koronaviruksen torjunnasta

Nii­nis­tö Ul­ko­po­li­tis­til­le: Pre­si­dent­ti­kau­den ta­voit­tei­na Suomen tur­val­li­suus, EU:n vah­vis­ta­mi­nen ja ase­val­von­ta – kiittää suo­ma­lai­sia mal­lik­kaas­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­ta

16.05.2020 10:00 0
Koronavirus on kuin röntgensäde, joka läpivalaisee yhteiskuntien vahvuudet ja heikkoudet, sanoo komissaari Urpilainen – korona-avun antaminen Afrikkaan hyödyttää myös EU:ta

Ko­ro­na­vi­rus on kuin rönt­gen­sä­de, joka lä­pi­va­lai­see yh­teis­kun­tien vah­vuu­det ja heik­kou­det, sanoo ko­mis­saa­ri Ur­pi­lai­nen – ko­ro­na-avun an­ta­mi­nen Af­rik­kaan hyö­dyt­tää myös EU:ta

09.05.2020 08:00 1
Tilaajille
Eduskunnan mukaan EU:n uudet taloustukivälineet koronakriisistä kärsiville maille ja yrityksille ovat tarpeellisia – Maiden vastuun talouspolitiikastaan pitää kuitenkin säilyä

Edus­kun­nan mukaan EU:n uudet ta­lous­tu­ki­vä­li­neet ko­ro­na­krii­sis­tä kär­si­vil­le maille ja yri­tyk­sil­le ovat tar­peel­li­sia – Maiden vastuun ta­lous­po­li­tii­kas­taan pitää kui­ten­kin säilyä

08.05.2020 20:53 0
Facebookin EU-asioiden johtajaksi nimitetty Aura Salla: "Kenen rooli on sanoa, mikä on väärää tietoa?"

Fa­ce­boo­kin EU-asioi­den joh­ta­jak­si ni­mi­tet­ty Aura Salla: "Kenen rooli on sanoa, mikä on väärää tie­toa?"

06.05.2020 18:37 0