Etäopetus
Kuukausi
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Etä­ope­tus­ta voisi hyö­dyn­tää lä­hi­ope­tuk­ses­sa

17.05.2020 19:31 0
Opetushallitus täsmensi ohjeistustaan – oikeus etäopetukseen myös oppilaille, joiden perheenjäsen kuuluu riskiryhmään

Ope­tus­hal­li­tus täs­men­si oh­jeis­tus­taan – oikeus etä­ope­tuk­seen myös op­pi­lail­le, joiden per­heen­jä­sen kuuluu ris­ki­ryh­mään

15.05.2020 18:16 0
Turvallinen oppimisympäristö kivijalkana – Muutama yksittäinen oppilas jää Kaakamon koulusta kotiin

Tur­val­li­nen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö ki­vi­jal­ka­na – Muutama yk­sit­täi­nen oppilas jää Kaa­ka­mon kou­lus­ta kotiin

13.05.2020 16:11 0
Toimittajalta: Korona kilkattaa ruokakaupan kassalla
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Korona kil­kat­taa ruo­ka­kau­pan kas­sal­la

13.05.2020 14:49 0
Pääkirjoitus: Lähiopetukseen palaaminen on askel kohti normaalimpaa kouluarkea
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Lä­hi­ope­tuk­seen pa­laa­mi­nen on askel kohti nor­maa­lim­paa kou­lu­ar­kea

13.05.2020 06:30 0
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ta­sa-ar­voi­nen kou­lu­ruo­kai­lu ei on­nis­tu­nut

12.05.2020 13:59 0
Lähiopetukseen ei enää palata toisen asteen ja korkeakoulujen yksiköissä – toimitiloissa voidaan järjestää yksittäisiä näyttöjä valmistuville

Lä­hi­ope­tuk­seen ei enää palata toisen asteen ja kor­kea­kou­lu­jen yk­si­köis­sä – toi­mi­ti­lois­sa voidaan jär­jes­tää yk­sit­täi­siä näyt­tö­jä val­mis­tu­vil­le

07.05.2020 06:30 0
Mielipide

Kou­lu­lai­sil­ta: Etä­ope­tuk­sen hyödyt

06.05.2020 05:17 0
Mielipide

Kou­lu­lai­sil­ta: Etä­opis­ke­lu val­mis­taa jat­ko-opin­toi­hin

06.05.2020 05:03 0
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Rauhaa opis­ke­luun, kiitos!

05.05.2020 05:30 0
OAJ Lappi: Opettajilla hyvin erilaiset mahdollisuudet työskennellä poikkeusoloissa

OAJ Lappi: Opet­ta­jil­la hyvin eri­lai­set mah­dol­li­suu­det työs­ken­nel­lä poik­keus­olois­sa

04.05.2020 20:51 0
Pääkirjoitus: Koulujen avaaminen on tärkeä askel kohti normaalimpaa arkea
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kou­lu­jen avaa­mi­nen on tärkeä askel kohti nor­maa­lim­paa arkea

01.05.2020 07:00 0
Pääkirjoitus: Lukuvuoden loppuun tarvitaan ryhtiä – päätös koulujen avaamisesta tulee tehdä lasten etu edellä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Lu­ku­vuo­den loppuun tar­vi­taan ryhtiä – päätös kou­lu­jen avaa­mi­ses­ta tulee tehdä lasten etu edellä

29.04.2020 06:00 0
”Kannattaako kahden viikon vuoksi enää avata?" – Lapin Kansan lukijoista suurin osa pitäisi koulut kiinni lukukauden loppuun, opettajat samoilla linjoilla

”Kan­nat­taa­ko kahden viikon vuoksi enää avata?" – Lapin Kansan lu­ki­jois­ta suurin osa pitäisi koulut kiinni lu­ku­kau­den lop­puun, opet­ta­jat sa­moil­la lin­joil­la

28.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Kittilän yläkoulussa otettiin lumi hyötykäyttöön etäopetuksessa  "On niin paljon lunta, sitä ei vain aina tule hyödynnettyä"

Kit­ti­län ylä­kou­lus­sa otet­tiin lumi hyö­ty­käyt­töön etä­ope­tuk­ses­sa  "On niin paljon lunta, sitä ei vain aina tule hyö­dyn­net­tyä"

27.04.2020 11:33 0
Vanhemmat
Pääkirjoitus: Koulujen avaamista on vakavasti harkittava, koska sen edut ovat riskejä suuremmat
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kou­lu­jen avaa­mis­ta on va­ka­vas­ti har­kit­ta­va, koska sen edut ovat riskejä suu­rem­mat

25.04.2020 06:00 0
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Mihin katosi kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jien tarve?

24.04.2020 15:21 0
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kodin ja koulun yh­teis­työ entistä tär­keäm­pää

24.04.2020 15:20 0
Noin 1600 etäkoululaista hakee päivittäin kouluruoka-annoksen Rovaniemellä – kaupungille on ollut haasteellista kohdentaa ruoka-apu vähävaraisille

Noin 1600 etä­kou­lu­lais­ta hakee päi­vit­täin kou­lu­ruo­ka-an­nok­sen Ro­va­nie­mel­lä – kau­pun­gil­le on ollut haas­teel­lis­ta koh­den­taa ruo­ka-apu vä­hä­va­rai­sil­le

22.04.2020 07:00 0
Mielipide Tiina Outila

Lu­ki­jal­ta: Pal­ve­lui­ta tar­vi­taan krii­sis­sä­kin

21.04.2020 21:51 0