Energiantuotanto
Turpeen käyttö romahtaa ja hiilidioksidipäästöt pienenevät Rovaniemellä – Hallituksen päätökset eivät tähän vaikuta

Turpeen käyttö ro­mah­taa ja hii­li­di­ok­si­di­pääs­töt pie­ne­ne­vät Ro­va­nie­mel­lä – Hal­li­tuk­sen pää­tök­set eivät tähän vaikuta

11.02.2020 06:30
Tilaajille
Vanhoja joulukuusia kerättiin Rovaniemellä lähes 16 000 kiloa – puut hyödynnetään energiantuotannossa

Vanhoja jou­lu­kuu­sia ke­rät­tiin Ro­va­nie­mel­lä lähes 16 000 kiloa – puut hyö­dyn­ne­tään ener­gian­tuo­tan­nos­sa

27.01.2020 13:45
Lukijalta: Isoille tuulivoimaloille tarvitaan ympäristöluvat
Mielipide Kalevi Nikula, Sari Murto

Lu­ki­jal­ta: Isoille tuu­li­voi­ma­loil­le tar­vi­taan ym­pä­ris­tö­lu­vat

22.01.2020 12:13
Kuihtuva turveala voi saada samaa tukea kuin kivihiilikaivos – "Turvetuottajasta ei yritetä tehdä digi-insinööriä, ellei hän halua"

Kuih­tu­va tur­ve­ala voi saada samaa tukea kuin ki­vi­hii­li­kai­vos – "Tur­ve­tuot­ta­jas­ta ei yritetä tehdä di­gi-in­si­nöö­riä, ellei hän halua"

15.01.2020 18:10
Riianlahden merituulivoimahanke etenee: tavoitteena ydinvoimalan verran sähkötehoa vuonna 2030

Riian­lah­den me­ri­tuu­li­voi­ma­han­ke etenee: ta­voit­tee­na ydin­voi­ma­lan verran säh­kö­te­hoa vuonna 2030

06.01.2020 17:53
Mielipide Erkki Raudaskoski

Lu­ki­jal­ta: Pidä Suomi tuot­ta­vas­sa kun­nos­sa

21.12.2019 06:14
Hyvä paha ydinvoima – EU:ssa sen rooli on yhä ristiriitainen, ja parlamentissa vastustus voi jopa kasvaa

Hyvä paha ydin­voi­ma – EU:ssa sen rooli on yhä ris­ti­rii­tai­nen, ja par­la­men­tis­sa vas­tus­tus voi jopa kasvaa

15.12.2019 08:00
Biokaasun tuotantoon tarvitaan yli sata lehmää – tuotannon voisi aloittaa monilla Lapinkin tiloilla

Bio­kaa­sun tuo­tan­toon tar­vi­taan yli sata lehmää – tuo­tan­non voisi aloit­taa monilla La­pin­kin ti­loil­la

13.12.2019 16:03
YK:n ympäristöohjelma: Jo ilmoitettu fossiilienergian tuotanto vie yli +2 asteen maailmaan – suurimpana tekijänä hiilivoima

YK:n ym­pä­ris­töoh­jel­ma: Jo il­moi­tet­tu fos­sii­li­ener­gian tuo­tan­to vie yli +2 asteen maail­maan – suu­rim­pa­na te­ki­jä­nä hii­li­voi­ma

20.11.2019 08:29
Kiina kohtaa valtavan ilmastoremontin ja hakee yhteistyötä suomalaisten kanssa – akkuvalmistaja CATL:n liiketoimintajohtaja: "Haluaisin itse nähdä tehtaan täällä"

Kiina kohtaa val­ta­van il­mas­to­re­mon­tin ja hakee yh­teis­työ­tä suo­ma­lais­ten kanssa – ak­ku­val­mis­ta­ja CATL:n lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja: "Ha­luai­sin itse nähdä tehtaan täällä"

07.11.2019 18:02
Neste hankkii tuntuvan siivun jalostamoidensa käyttämästä sähköstä jatkossa Fortumilta tuulivoimana

Neste hankkii tun­tu­van siivun ja­los­ta­moi­den­sa käyt­tä­mäs­tä säh­kös­tä jat­kos­sa For­tu­mil­ta tuu­li­voi­ma­na

22.10.2019 10:16
Ilmatieteenlaitos: Tuulivoimaa kannattaisi rakentaa Pohjois-Lappiin tuotantovarmuuden parantamiseksi

Il­ma­tie­teen­lai­tos: Tuu­li­voi­maa kan­nat­tai­si ra­ken­taa Poh­jois-Lap­piin tuo­tan­to­var­muu­den pa­ran­ta­mi­sek­si

10.10.2019 14:56
Maailman suurimpaan tuulipuistoon Perämeren länsirannikolle julkistettiin 0,5–1 miljardin investointi

Maail­man suu­rim­paan tuu­li­puis­toon Pe­rä­me­ren län­si­ran­ni­kol­le jul­kis­tet­tiin 0,5–1 mil­jar­din in­ves­toin­ti

09.10.2019 16:29
Sähkön tuotanto kasvaa pohjoisessa, kulutus etelässä – kantaverkon 300-kilometrinen metsälinja auttaa, mutta ei vielä riitä

Sähkön tuo­tan­to kasvaa poh­joi­ses­sa, kulutus ete­läs­sä – kan­ta­ver­kon 300-ki­lo­met­ri­nen met­sä­lin­ja auttaa, mutta ei vielä riitä

05.10.2019 19:00
Lukijalta: Puuvoima on edelleen vahvinta energiaa
Mielipide Veli Pohjonen

Lu­ki­jal­ta: Puu­voi­ma on edel­leen vah­vin­ta ener­giaa

18.09.2019 08:27