Donald Trump
Viimeisin tunti
Trump aikoo allekirjoittaa tänään asetuksen sosiaalisen median yhtiöistä

Trump aikoo al­le­kir­joit­taa tänään ase­tuk­sen so­siaa­li­sen median yh­tiöis­tä

08:23 0
Viimeisin 24 tuntia
Trump uhkasi jopa sulkea sosiaalisen median yhtiöitä Twitterin kehotettua lukijoita tarkistamaan tämän esittämät faktat

Trump uhkasi jopa sulkea so­siaa­li­sen median yh­tiöi­tä Twit­te­rin ke­ho­tet­tua lu­ki­joi­ta tar­kis­ta­maan tämän esit­tä­mät faktat

27.05.2020 15:27 0
Kuukausi
Huippukokous muuttui Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen riidan näyttämöksi – Trump kutsuu WHO:ta Kiinan sätkynukeksi

Huip­pu­ko­kous muuttui Yh­dys­val­to­jen ja Kiinan välisen riidan näyt­tä­mök­si – Trump kutsuu WHO:ta Kiinan sät­ky­nu­kek­si

19.05.2020 16:06 0
Trump uhkaa lopettaa WHO:n rahoituksen kokonaan ja vihjailee Yhdysvaltojen ehkä eroavan järjestöstä

Trump uhkaa lo­pet­taa WHO:n ra­hoi­tuk­sen ko­ko­naan ja vih­jai­lee Yh­dys­val­to­jen ehkä eroavan jär­jes­tös­tä

19.05.2020 09:43 0
Trump uhkaa lakkauttaa WHO:n rahoituksen pysyvästi

Trump uhkaa lak­kaut­taa WHO:n ra­hoi­tuk­sen py­sy­väs­ti

19.05.2020 07:54 0
Trump paljastaa käyttävänsä malarialääkettä koronavirustartunnan ennalta ehkäisyyn – asiantuntijat varoittavat lääkkeestä

Trump pal­jas­taa käyt­tä­vän­sä ma­la­ria­lää­ket­tä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan ennalta eh­käi­syyn – asian­tun­ti­jat va­roit­ta­vat lääk­kees­tä

19.05.2020 07:53 0
Trump ja terveysasiantuntijat vastakkain: Lähtöpasseja ja kauhistuttavia lausuntoja

Trump ja ter­veys­asian­tun­ti­jat vas­tak­kain: Läh­tö­pas­se­ja ja kau­his­tut­ta­via lau­sun­to­ja

16.05.2020 19:48 0
Trumpin vastaisku koronaviruskriisin syövereissä Obaman syytöksiin: Obamagate

Trumpin vas­ta­is­ku ko­ro­na­vi­rus­krii­sin syö­ve­reis­sä Obaman syy­tök­siin: Oba­ma­ga­te

13.05.2020 16:12 0
Trump ei ottanut vastuuta suosituksestaan ottaa desinfektioainetta covid-19:ään

Trump ei ottanut vas­tuu­ta suo­si­tuk­ses­taan ottaa de­sin­fek­tioai­net­ta co­vid-19:ään

28.04.2020 08:45 0
Vanhemmat
Trump: Koronatiedotustilaisuudet eivät ole ajan ja vaivan arvoisia

Trump: Ko­ro­na­tie­do­tus­ti­lai­suu­det eivät ole ajan ja vaivan ar­voi­sia

26.04.2020 10:49 0
Trump allekirjoittaa maahanmuuttoa rajoittavat määräykset tänään – käytännössä rajoitusten merkitys on pieni

Trump al­le­kir­joit­taa maa­han­muut­toa ra­joit­ta­vat mää­räyk­set tänään – käy­tän­nös­sä ra­joi­tus­ten mer­ki­tys on pieni

22.04.2020 16:05 0
Trump keskeyttää maahanmuuton Yhdysvaltoihin kahdeksi kuukaudeksi

Trump kes­keyt­tää maa­han­muu­ton Yh­dys­val­toi­hin kah­dek­si kuu­kau­dek­si

22.04.2020 07:59 0
Trump arvosteli taas Kiinan koronatoimia – "Jos he olivat tietoisesti vastuussa, siitä pitää tulla seurauksia"

Trump ar­vos­te­li taas Kiinan ko­ro­na­toi­mia – "Jos he olivat tie­toi­ses­ti vas­tuus­sa, siitä pitää tulla seu­rauk­sia"

19.04.2020 10:02 0
Donald Trump julkisti kolmivaiheisen suunnitelman maan avaamiseksi – "Emme avaa kaikkea kerrallaan, vaan yksi varovainen askel kerrallaan"

Donald Trump jul­kis­ti kol­mi­vai­hei­sen suun­ni­tel­man maan avaa­mi­sek­si – "Emme avaa kaikkea ker­ral­laan, vaan yksi va­ro­vai­nen askel ker­ral­laan"

17.04.2020 08:50 0
Trump ilmoitti katkaisevansa Maailman terveysjärjestön WHO:n rahoituksen, koska on tyytymätön koronaviruspandemian hoitoon

Trump il­moit­ti kat­kai­se­van­sa Maail­man ter­veys­jär­jes­tön WHO:n ra­hoi­tuk­sen, koska on tyy­ty­mä­tön ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian hoitoon

15.04.2020 09:48 0
Trump ilmoitti Yhdysvaltojen keskeyttävän Maailman terveysjärjestö WHO:n rahoituksen

Trump il­moit­ti Yh­dys­val­to­jen kes­keyt­tä­vän Maail­man ter­veys­jär­jes­tö WHO:n ra­hoi­tuk­sen

15.04.2020 08:06 0
Koronakriisi on kasvattanut Trumpin kannatusta ja jättänyt varjoon demokraattien todennäköisen vastaehdokkaan Bidenin

Ko­ro­na­krii­si on kas­vat­ta­nut Trumpin kan­na­tus­ta ja jät­tä­nyt varjoon de­mo­kraat­tien to­den­nä­köi­sen vas­ta­eh­dok­kaan Bidenin

05.04.2020 08:00 0
Maapallon valtakeskukset ovat koronaviruksen armoilla – pandemia sammuttaa valot EU:sta ja syrjäyttää Trumpin, selviääkö Kiina voittajana?

Maa­pal­lon val­ta­kes­kuk­set ovat ko­ro­na­vi­ruk­sen ar­moil­la – pan­de­mia sam­mut­taa valot EU:sta ja syr­jäyt­tää Trum­pin, sel­viää­kö Kiina voit­ta­ja­na?

01.04.2020 06:30 0
Trump käänsi kelkkansa ja siirsi koronarajoitusten takarajaa huhtikuun loppuun

Trump käänsi kelk­kan­sa ja siirsi ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ta­ka­ra­jaa huh­ti­kuun loppuun

30.03.2020 08:24 0
Yhdysvaltojen senaatti hyväksyi suurimman tukipaketin koskaan – Trump sanoi hyväksyvänsä sen heti, kun saa sen pöydälleen

Yh­dys­val­to­jen se­naat­ti hy­väk­syi suu­rim­man tu­ki­pa­ke­tin koskaan – Trump sanoi hy­väk­sy­vän­sä sen heti, kun saa sen pöy­däl­leen

26.03.2020 09:30 0