Brillet
Työhyvinvoinnin takana yksilöllisesti valitut silmälasit - "Persoona saa näkyä myös laseissa"
Mainos Brillet

Työ­hy­vin­voin­nin takana yk­si­löl­li­ses­ti valitut sil­mä­la­sit - "Per­soo­na saa näkyä myös la­seis­sa"

05.12.2019 08:00
Kuivista silmistä kärsiville tarkoitetun Blephex -hoidon tulokset puhuvat puolestaan – ”Silmät eivät arista, kutise tai tunnu yhtään niin kuivilta enää”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Kui­vis­ta sil­mis­tä kär­si­vil­le tar­koi­te­tun Blephex -hoidon tu­lok­set puhuvat puo­les­taan – ”Silmät eivät arista, kutise tai tunnu yhtään niin kui­vil­ta enää”

20.11.2019 06:00
Brilletin kehysten takana pienet perheyritykset - ”Valitsemme kehyksiä, kuin valitsisimme niitä asiakkaillemme"
Mainos Brillet

Bril­le­tin ke­hys­ten takana pienet per­he­yri­tyk­set - ”Va­lit­sem­me ke­hyk­siä, kuin va­lit­si­sim­me niitä asiak­kail­lem­me"

11.11.2019 06:00
Tuulahdus Havaijia Lapissa - Maui Jimin aurinkolasit ihastuttavat laadukkaalla linssiteknologiallaan
Mainos Brillet

Tuu­lah­dus Ha­vai­jia Lapissa - Maui Jimin au­rin­ko­la­sit ihas­tut­ta­vat laa­duk­kaal­la lins­si­tek­no­lo­gial­laan

10.04.2019 07:00
Kuivien silmien takana voi olla monta syytä - näin tunnistat oireet
Mainos Brillet

Kuivien silmien takana voi olla monta syytä - näin tun­nis­tat oireet

26.12.2018 08:00
Brillet juhlii syntymäpäiviään lauantaina 13.10. - merkkipäivän messuilla on esillä satoja kehysuutuuksia maailmalta
Mainos Brillet

Brillet juhlii syn­ty­mä­päi­viään lauan­tai­na 13.10. - merk­ki­päi­vän mes­suil­la on esillä satoja ke­hys­uu­tuuk­sia maail­mal­ta

09.10.2018 06:00
”Nää lasit edustaa tällä hetkellä just sitä mitä mie olen” – Maailma John Lennonin kehysten läpi
Mainos Brillet

”Nää lasit edustaa tällä het­kel­lä just sitä mitä mie olen” – Maailma John Len­no­nin ke­hys­ten läpi

06.09.2018 08:00
Värianalyysilla oikeaa väriä elämään. Katso, kuinka Tuija löysi oikean värivuodenajan
Mainos Brillet

Vä­ri­ana­lyy­sil­la oikeaa väriä elä­mään. Katso, kuinka Tuija löysi oikean vä­ri­vuo­den­ajan

18.04.2018 05:00
Millaiset aurinkolasit sopivat keväthangille? Katso rovaniemeläisen alppihiihtäjän Hillan valinnat
Mainos Brillet

Mil­lai­set au­rin­ko­la­sit sopivat ke­vät­han­gil­le? Katso ro­va­nie­me­läi­sen alp­pi­hiih­tä­jän Hillan va­lin­nat

22.02.2018 08:30
Ari teki yllättävän vaihdon ja näkee nyt paremmin kuin koskaan
Mainos Brillet

Ari teki yl­lät­tä­vän vaihdon ja näkee nyt pa­rem­min kuin koskaan

30.01.2018 05:00
Mainos Brillet

Op­tik­ko­lii­ke Bril­le­til­lä jo neljä vuotta mit­ta­ris­sa – ”Voimme olla on­nel­li­sia ja kii­tol­li­sia”

09.10.2017 07:35
Mainos Brillet

Kou­lu­jen si­sä­il­ma­on­gel­mat kiu­saa­vat lasten silmiä

13.09.2017 15:39
Näköongelmilla tutkittu vaikutus koulumenestykseen – miten varmistat, ettei lapsen näkö haittaa opintoja?
Mainos Brillet

Nä­kö­on­gel­mil­la tut­kit­tu vai­ku­tus kou­lu­me­nes­tyk­seen – miten var­mis­tat, ettei lapsen näkö haittaa opin­to­ja?

06.08.2017 06:00
Eroon niskakivuista – optikon avulla
Mainos Brillet

Eroon nis­ka­ki­vuis­ta – optikon avulla

13.04.2017 12:17
Aidosti perusteellisessa optikon näöntutkimuksessa selvitetään myös silmäsairausriski
Mainos Brillet

Aidosti pe­rus­teel­li­ses­sa optikon näön­tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­te­tään myös sil­mä­sai­raus­ris­ki

30.03.2017 16:02
Mainos Brillet

Onko lap­sel­la­si kes­kit­ty­mis- tai op­pi­mis­vai­keuk­sia?

30.03.2017 15:57
Tarkkaa vai sameaa?
Mainos Brillet

Tarkkaa vai sameaa?

30.03.2017 15:55
Mainos Brillet

Jak­sa­vat­ko lap­sem­me ny­ky­me­noa?

30.03.2017 15:50
Mainos Brillet

Nä­köa­sian­tun­ti­ja-op­ti­kot lah­joit­ta­vat 400 sil­mä­la­si­pa­ria yh­teis­työs­sä SPR:n kanssa

30.03.2017 15:48
Brillet nostaa persoonan pääosaan
Mainos Brillet

Brillet nostaa per­soo­nan pää­osaan

30.03.2017 15:45