Autot
Viimeisin 12 tuntia
Analyysi: EU:n vanhentunut kanta kaasuautoilun päästöihin voi suunnata valmistusta sähköautoihin – Suomen tavoitteelta lisätä biokaasun liikennekäyttöä putoaisi pohja

Ana­lyy­si: EU:n van­hen­tu­nut kanta kaa­su­au­toi­lun pääs­töi­hin voi suun­na­ta val­mis­tus­ta säh­kö­au­toi­hin – Suomen ta­voit­teel­ta lisätä bio­kaa­sun lii­ken­ne­käyt­töä pu­toai­si pohja

07:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Venäläismiesten mielenmaisema kuvastuu vanhoissa autotalleissa kaupungin laidalla – niissä voi jupista elämän vääryyksistä suojassa vaimoilta ja maailmalta

Ve­nä­läis­mies­ten mie­len­mai­se­ma ku­vas­tuu van­hois­sa au­to­tal­leis­sa kau­pun­gin lai­dal­la – niissä voi jupista elämän vää­ryyk­sis­tä suo­jas­sa vai­moil­ta ja maail­mal­ta

16.05.2020 08:29 0
Tilaajille
Näin vanha bensa-Porsche muuttuu lähes ekoautoksi kotimaisella teknologialla – muutossarja sopii melkein kaikkiin autoihin

Näin vanha ben­sa-Por­sche muuttuu lähes eko­au­tok­si ko­ti­mai­sel­la tek­no­lo­gial­la – muu­tos­sar­ja sopii melkein kaik­kiin au­toi­hin

16.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Arvio: Kevythybridiauto liikkuu aina polttomoottorilla ja sähkömoottori vain avustaa – Puman keulalle kevythybridi tuo potkua ja säästöä

Arvio: Ke­vyt­hyb­ri­diau­to liikkuu aina polt­to­moot­to­ril­la ja säh­kö­moot­to­ri vain avustaa – Puman keu­lal­le ke­vyt­hyb­ri­di tuo potkua ja säästöä

01.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Riskiryhmään kuuluva saa äänimerkillä palvelua ulos – Rengasliikkeissä minimoidaan koronavirusriskiä

Ris­ki­ryh­mään kuuluva saa ää­ni­mer­kil­lä pal­ve­lua ulos – Ren­gas­liik­keis­sä mi­ni­moi­daan ko­ro­na­vi­rus­ris­kiä

20.04.2020 07:00 0

Hen­ki­lö­au­tol­le tehtiin il­ki­val­taa ja kuor­ma-au­tos­ta puh­kot­tiin renkaat Muo­nios­sa

20.03.2020 17:45 0
Mikä ihme on Dornier-auto? Arvoitus Oulusta on esimerkki autonvalmistuksen historiasta, joka on täynnä kadonneita pikkumerkkejä

Mikä ihme on Dor­nier-au­to? Ar­voi­tus Oulusta on esi­merk­ki au­ton­val­mis­tuk­sen his­to­rias­ta, joka on täynnä ka­don­nei­ta pik­ku­merk­ke­jä

14.03.2020 08:43 0
Tilaajille

Roi­kas­sa ollut auto syttyi pa­la­maan tal­lis­sa Pel­los­sa – yksi henkilö al­tis­tui savulle

26.02.2020 15:26 0
Käytettyjä autoja myyvä Kamux laajentaa Tornioon

Käy­tet­ty­jä autoja myyvä Kamux laa­jen­taa Tor­nioon

16.02.2020 16:15 0
Suomen teillä kurvailee tuhansia alaikäisiä autoilijoita – 12 000 alle 18-vuotiasta sai viime vuonna poikkeusluvan, ja tuhansia hakemuksia on jonossa

Suomen teillä kur­vai­lee tu­han­sia ala­ikäi­siä au­toi­li­joi­ta – 12 000 alle 18-vuo­tias­ta sai viime vuonna poik­keus­lu­van, ja tu­han­sia ha­ke­muk­sia on jonossa

16.02.2020 06:00 0
Tutkimuksessa selvitettiin: Statusautojen omistajissa on keskivertoa enemmän itsekkäitä kuskeja

Tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­tet­tiin: Sta­tus­au­to­jen omis­ta­jis­sa on kes­ki­ver­toa enemmän it­sek­käi­tä kuskeja

29.01.2020 11:49 0
Markka-ajan menopeli nielee yhä kilometrejä – Uudella Rovaniemellä on ollut sama auto puolet historiastaan

Mark­ka-ajan me­no­pe­li nielee yhä ki­lo­met­re­jä – Uudella Ro­va­nie­mel­lä on ollut sama auto puolet his­to­rias­taan

29.01.2020 11:06 0
Sama kori ja kolme voimalinjaa - Peugeot 208:n ulkomuotoon on rakennettu näyttävyyttä

Sama kori ja kolme voi­ma­lin­jaa - Peugeot 208:n ul­ko­muo­toon on ra­ken­net­tu näyt­tä­vyyt­tä

17.01.2020 11:22 0
Bensiini kasvaa yhä Lapin autojen käyttävoimana, vaikka hybridit lisääntyvät, dieselin suosio laskussa jo kaksi vuotta – autokauppias uskoo autojen mahtiin Lapissa tulevaisuudessakin

Ben­sii­ni kasvaa yhä Lapin autojen käyt­tä­voi­ma­na, vaikka hyb­ri­dit li­sään­ty­vät, die­se­lin suosio las­kus­sa jo kaksi vuotta – au­to­kaup­pias uskoo autojen mahtiin Lapissa tu­le­vai­suu­des­sa­kin

14.01.2020 06:30 0
Tilaajille
Uusi epäilty syytteessä jakohihnojen katkeamisista: jäätävä kosteus – lentokonemekaanikko uskoo selvittäneensä Oulun alueen poikkeavan jakohihnaongelman keskeisen syyn

Uusi epäilty syyt­tees­sä ja­ko­hih­no­jen kat­kea­mi­sis­ta: jäätävä kosteus – len­to­ko­ne­me­kaa­nik­ko uskoo sel­vit­tä­neen­sä Oulun alueen poik­kea­van ja­ko­hih­na­on­gel­man kes­kei­sen syyn

14.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Auto tunnistaa kohta katseesi ja värisyttää penkkiä ahterisi alla – älylaitteilla toimivat autot voivat olla koeajossa jo ensi vuonna

Auto tun­nis­taa kohta kat­see­si ja vä­ri­syt­tää penkkiä ah­te­ri­si alla – äly­lait­teil­la toi­mi­vat autot voivat olla koe­ajos­sa jo ensi vuonna

30.11.2019 07:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Huoltamolla autostani löytyi tuhannen euron edestä vikoja, mutta katsastaja sanoi sen olevan kunnossa – miten tässä näin kävi?

Päi­vä­kir­ja: Huol­ta­mol­la au­tos­ta­ni löytyi tu­han­nen euron edestä vikoja, mutta kat­sas­ta­ja sanoi sen olevan kun­nos­sa – miten tässä näin kävi?

25.11.2019 07:00 0
Jussi Pihlava saavutti selviä säästöjä polttoainelaskussa hybridiautolla ja jakaa nyt vinkkinsä muillekin

Jussi Pihlava saa­vut­ti selviä sääs­tö­jä polt­to­ai­ne­las­kus­sa hyb­ri­di­au­tol­la ja jakaa nyt vink­kin­sä muil­le­kin

23.11.2019 08:00 0
Tilaajille
Kojelautakamera voi auttaa onnettomuuden selvittämisessä – laadukas kamera yhä useammassa autossa

Ko­je­lau­ta­ka­me­ra voi auttaa on­net­to­muu­den sel­vit­tä­mi­ses­sä – laa­du­kas kamera yhä useam­mas­sa autossa

14.11.2019 07:30 0
Tilaajille
Lastu tuo moottoriin lisää tehoja ja omistajalle vastuita – Näin virität autosi laillisesti

Lastu tuo moot­to­riin lisää tehoja ja omis­ta­jal­le vas­tui­ta – Näin virität autosi lail­li­ses­ti

02.11.2019 08:00 0
Tilaajille