Arktinen keskus
Tutkijat varoittavat: Arktiset maa-alueet vihertyvät – lumen varhainen sulaminen saa kasvit lehteen entistä aikaisemmin

Tut­ki­jat va­roit­ta­vat: Ark­ti­set maa-alueet vi­her­ty­vät – lumen var­hai­nen su­la­mi­nen saa kasvit lehteen entistä ai­kai­sem­min

05.02.2020 09:49
Arktikumissa riitti viime vuonna väkeä tungokseen asti – Lasiputkessa vieraili 128 000 kävijää ja näyttelyissä oli ajoittain ruuhkaa

Ark­ti­ku­mis­sa riitti viime vuonna väkeä tun­gok­seen asti – La­si­put­kes­sa vie­rai­li 128 000 kävijää ja näyt­te­lyis­sä oli ajoit­tain ruuhkaa

16.01.2020 10:22
Tiedekeskus Arktikum etsii yrityskumppaneita näyttelyn uudistamiseen – Paikallisilta matkailuyrityksiltä kaivataan näkemystä mielenkiintoisista sisällöistä, kansainvälisiltä firmoilta sponsorirahaa

Tie­de­kes­kus Ark­ti­kum etsii yri­tys­kump­pa­nei­ta näyt­te­lyn uu­dis­ta­mi­seen – Pai­kal­li­sil­ta mat­kai­lu­yri­tyk­sil­tä kai­va­taan nä­ke­mys­tä mie­len­kiin­toi­sis­ta si­säl­löis­tä, kan­sain­vä­li­sil­tä fir­moil­ta spon­so­ri­ra­haa

14.01.2020 20:57
Yleisöluento herätti kiinnostuksen ja monta tarinaa – Tutkija pyytää asukkailta muistoja Sahanperästä

Ylei­sö­luen­to herätti kiin­nos­tuk­sen ja monta tarinaa – Tutkija pyytää asuk­kail­ta muis­to­ja Sa­han­pe­räs­tä

27.11.2019 13:06
Millaisia muistoja Sahanperän maisema kantaa? – Monica Tennberg esittelee ikuistamiaan kuvia yleisölle maanantaina

Mil­lai­sia muis­to­ja Sa­han­pe­rän maisema kantaa? – Monica Tenn­berg esit­te­lee ikuis­ta­miaan kuvia ylei­söl­le maa­nan­tai­na

22.11.2019 10:44
Luento kaupunginkirjastolla: Melkein itsenäinen Grönlanti

Luento kau­pun­gin­kir­jas­tol­la: Melkein it­se­näi­nen Grön­lan­ti

15.11.2019 12:25
Nuoret käsittelevät ilmastonmuutosta pahimmillaan erittäin tuhoisalla tavalla – Psykologi kertoo, miten ilmastoahdistus voi lannistamisen sijaan vahvistaa yksilöä

Nuoret kä­sit­te­le­vät il­mas­ton­muu­tos­ta pa­him­mil­laan erit­täin tu­hoi­sal­la tavalla – Psy­ko­lo­gi kertoo, miten il­mas­to­ah­dis­tus voi lan­nis­ta­mi­sen sijaan vah­vis­taa yksilöä

12.11.2019 18:58
Tilaajille
Tutkijan katse pilvilinnojen taakse – Arktisessa keskuksessa juhlitaan tasavuosia, johtaja Timo Koivurova uskoo talousahdingon olevan ohi

Tut­ki­jan katse pil­vi­lin­no­jen taakse – Ark­ti­ses­sa kes­kuk­ses­sa juh­li­taan ta­sa­vuo­sia, johtaja Timo Koi­vu­ro­va uskoo ta­lous­ah­din­gon olevan ohi

11.11.2019 07:30
Lauantaivieras: Arktinen konferenssi kuuntelee nuoria
Kolumni Anne Raja-Hanhela

Lauan­tai­vie­ras: Ark­ti­nen kon­fe­rens­si kuun­te­lee nuoria

09.11.2019 10:47
Ilmastopalvelu kertoo, koska on kannattavin aika tehdä tykkilunta

Il­mas­to­pal­ve­lu kertoo, koska on kan­nat­ta­vin aika tehdä tyk­ki­lun­ta

29.10.2019 21:38
Näkökulma: Suomen arktisuutta hyvä vahvistaa edelleen
Mielipide Timo Koivurova

Nä­kö­kul­ma: Suomen ark­ti­suut­ta hyvä vah­vis­taa edel­leen

21.09.2019 08:00
Onko rooli hukassa?
Pääkirjoitus

Onko rooli hu­kas­sa?

20.09.2019 06:00
Jari Vilén toppuuttelee EU:n arktisen toimiston perustamispuheita – "Asiasta ei ole käyty keskusteluja"

Jari Vilén top­puut­te­lee EU:n ark­ti­sen toi­mis­ton pe­rus­ta­mis­pu­hei­ta – "A­sias­ta ei ole käyty kes­kus­te­lu­ja"

18.09.2019 07:00
Rovaniemeläistynyt ilmastotutkija John Moore: näin maailman rannikkokaupungit voisivat saada jopa satoja vuosia lisäaikaa

Ro­va­nie­me­läis­ty­nyt il­mas­to­tut­ki­ja John Moore: näin maail­man ran­nik­ko­kau­pun­git voi­si­vat saada jopa satoja vuosia li­sä­ai­kaa

17.08.2019 18:15