al-Holin leirin suomalaiset
Pekka Haavisto kommentoi esitutkintapyyntöä –aikoo jatkaa ulkoministerinä rikosepäilyistä huolimatta

Pekka Haa­vis­to kom­men­toi esi­tut­kin­ta­pyyn­töä –aikoo jatkaa ul­ko­mi­nis­te­ri­nä ri­kos­epäi­lyis­tä huo­li­mat­ta

19.02.2020 15:20
Valtio-opin professori: Poikkeuksellinen ratkaisu – valiokunta ei halunnut antaa kuvaa, että Haaviston asia olisi painettu villaisella

Val­tio-opin pro­fes­so­ri: Poik­keuk­sel­li­nen rat­kai­su – va­lio­kun­ta ei ha­lun­nut antaa kuvaa, että Haa­vis­ton asia olisi pai­net­tu vil­lai­sel­la

19.02.2020 13:16
Ulkoministeri poliisikuulusteluihin: Pekka Haaviston toimista konsulipäällikön siirtämiseksi pois tehtävistä suoritetaan esitutkinta

Ul­ko­mi­nis­te­ri po­lii­si­kuu­lus­te­lui­hin: Pekka Haa­vis­ton toi­mis­ta kon­su­li­pääl­li­kön siir­tä­mi­sek­si pois teh­tä­vis­tä suo­ri­te­taan esi­tut­kin­ta

19.02.2020 12:40
Al-Holin leirin suomalaisten tilanteeseen uutta selvyyttä? – Koillis-Syyrian itsehallintoalueen "ulkoministerin" Suomen-vierailu alkaa

Al-Ho­lin leirin suo­ma­lais­ten ti­lan­tee­seen uutta sel­vyyt­tä? – Koil­lis-Syy­rian it­se­hal­lin­to­alueen "ul­ko­mi­nis­te­rin" Suo­men-vie­rai­lu alkaa

29.01.2020 07:00
Haaviston ja konsulipäällikön kertomuksissa ristiriitoja –perustuslakivaliokunta pyytää lisäselvityksiä ulkoministeriöstä

Haa­vis­ton ja kon­su­li­pääl­li­kön ker­to­muk­sis­sa ris­ti­rii­to­ja –pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta pyytää li­sä­sel­vi­tyk­siä ul­ko­mi­nis­te­riös­tä

14.01.2020 11:42
Al Hol-jupakan käsittely alkoi – Haavisto meni perustuslakivaliokunnan kuultavaksi sanomatta sanaakaan

Al Hol-ju­pa­kan kä­sit­te­ly alkoi – Haa­vis­to meni pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan kuul­ta­vak­si sa­no­mat­ta sa­naa­kaan

14.01.2020 09:46
Perustuslakivaliokunta saattaa jo tiistaina päättää, joutuuko Haavisto poliisitutkintaan al Holin -leirin suomalaisten kotiutusjupakassa

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta saattaa jo tiis­tai­na päät­tää, jou­tuu­ko Haa­vis­to po­lii­si­tut­kin­taan al Holin -leirin suo­ma­lais­ten ko­tiu­tus­ju­pa­kas­sa

13.01.2020 07:11
Vaikeuskerroin al-Holin leirillä olevien kotiuttamisessa kasvoi – iranilaiskenraalin surma kuumensi tilanteen koko Lähi-idässä
Kolumni Jussi Orell

Vai­keus­ker­roin al-Ho­lin lei­ril­lä olevien ko­tiut­ta­mi­ses­sa kasvoi – ira­ni­lais­ken­raa­lin surma kuu­men­si ti­lan­teen koko Lä­hi-idäs­sä

07.01.2020 19:46
Nämä asiat voivat nousta esiin Niinistön uudenvuodenpuheessa – "Tapana opastaa tukkanuottasilla olevia isällisesti, että soo soo"

Nämä asiat voivat nousta esiin Nii­nis­tön uu­den­vuo­den­pu­hees­sa – "Tapana opastaa tuk­ka­nuot­ta­sil­la olevia isäl­li­ses­ti, että soo soo"

31.12.2019 08:00
Al-Holin pakolaisleiriltä pelastettujen orpolasten jahti synnytti Silakat-liikkeen sosiaaliseen mediaan – Jouluna perustettu liike vastustaa rasismia ja vihaa lietsovaa politiikkaa

Al-Ho­lin pa­ko­lais­lei­ril­tä pe­las­tet­tu­jen or­po­las­ten jahti syn­nyt­ti Si­la­kat-liik­keen so­siaa­li­seen mediaan – Jouluna pe­rus­tet­tu liike vas­tus­taa ra­sis­mia ja vihaa liet­so­vaa po­li­tiik­kaa

29.12.2019 18:57
Lukijalta: Epämääräisiä lausuntoja presidentiltä
Mielipide Kari Kannala

Lu­ki­jal­ta: Epä­mää­räi­siä lau­sun­to­ja pre­si­den­til­tä

27.12.2019 06:00
Poliisi: Al-Holista Suomeen saapuneet lapset ovat sosiaali- ja terveysviranomaisten hallussa, operaatio ohi

Po­lii­si: Al-Ho­lis­ta Suomeen saa­pu­neet lapset ovat so­siaa­li- ja ter­veys­vi­ran­omais­ten hal­lus­sa, ope­raa­tio ohi

22.12.2019 10:28
Kaksi al-Holin leirin suomalaisorpoa on nyt Suomen viranomaisten hoivissa – ulkoministeriö vaitonainen kotiutuksen yksityiskohdista

Kaksi al-Ho­lin leirin suo­ma­lais­or­poa on nyt Suomen vi­ran­omais­ten hoi­vis­sa – ul­ko­mi­nis­te­riö vai­to­nai­nen ko­tiu­tuk­sen yk­si­tyis­koh­dis­ta

21.12.2019 17:58
Perustuslakivaliokunta kuulee sekä ministeri Haavistoa että hänen osittain hyllyttämäänsä konsulipäällikköä

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta kuulee sekä mi­nis­te­ri Haa­vis­toa että hänen osit­tain hyl­lyt­tä­mään­sä kon­su­li­pääl­lik­köä

20.12.2019 12:04
Tämä al-Holin leiriltä palaavia odottaa Suomessa – Asiantuntija: Pelkkä epäilys ei ole peruste äidin ja lapsen erottamiseksi

Tämä al-Ho­lin lei­ril­tä pa­laa­via odottaa Suo­mes­sa – Asian­tun­ti­ja: Pelkkä epäilys ei ole peruste äidin ja lapsen erot­ta­mi­sek­si

19.12.2019 20:17

Si­sä­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­lik­kö al-Ho­lis­ta pa­laa­vien so­peut­ta­mi­ses­ta: "Toi­men­pi­teet jat­ku­vat yk­sit­täis­ten ih­mis­ten osalta jopa useita vuosia"

19.12.2019 19:10
Haavisto: Suomalaisilla orpolapsilla ei ole hätää, ovat vielä kurdiviranomaisten hallussa

Haa­vis­to: Suo­ma­lai­sil­la or­po­lap­sil­la ei ole hätää, ovat vielä kur­di­vi­ran­omais­ten hal­lus­sa

19.12.2019 18:45
Ulkoministeriö: Kahden al-Holin leirin suomalaisen lapsen kotiuttamista valmistellaan – yksityiskohtia palauttamisesta ei kerrota

Ul­ko­mi­nis­te­riö: Kahden al-Ho­lin leirin suo­ma­lai­sen lapsen ko­tiut­ta­mis­ta val­mis­tel­laan – yk­si­tyis­koh­tia pa­laut­ta­mi­ses­ta ei kerrota

19.12.2019 16:48
Ulkoministeri Haaviston toiminnan lainmukaisuus perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi – Valiokunta valmistautuu kokoontumaan perjantaina aamulla

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­ton toi­min­nan lain­mu­kai­suus pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan tut­kit­ta­vak­si – Va­lio­kun­ta val­mis­tau­tuu ko­koon­tu­maan per­jan­tai­na aamulla

19.12.2019 13:57
Suomalainen ex-uusnatsi  al-Holin suomalaisäitien vieroittamisesta: Ajatusten "aivopesu" on hankalaa

Suo­ma­lai­nen ex-uus­nat­si al-Ho­lin suo­ma­lais­äi­tien vie­roit­ta­mi­ses­ta: Aja­tus­ten "ai­vo­pe­su" on han­ka­laa

19.12.2019 07:00
Tilaajille