al-Holin leiri
Kymmenen ranskalaislasta kotiutuu Syyriasta – suomalaislasten kotiinpääsy al-Holin leiriltä on jäissä, sillä "keskusteluyhteys on poikki"

Kym­me­nen rans­ka­lais­las­ta ko­tiu­tuu Syy­rias­ta – suo­ma­lais­las­ten ko­tiin­pää­sy al-Ho­lin lei­ril­tä on jäissä, sillä "kes­kus­te­luyh­teys on poikki"

22.06.2020 21:42 0
Analyysi: Yltääkö Suomen lain koura Syyriaan asti? Terroristijärjestöä vastaan todistavia tuskin jonoksi asti

Ana­lyy­si: Yltääkö Suomen lain koura Syy­riaan asti? Ter­ro­ris­ti­jär­jes­töä vastaan to­dis­ta­via tuskin jonoksi asti

08.06.2020 07:00 0
Halla-aho hyökkäsi rajusti vihreiden ja hallituksen kimppuun – Biaudet: "Perussuomalaiset käyttävät lapsia oman vallanhalunsa pönkittämiseen"

Hal­la-aho hyök­kä­si rajusti vih­rei­den ja hal­li­tuk­sen kimp­puun – Biau­det: "Pe­rus­suo­ma­lai­set käyt­tä­vät lapsia oman val­lan­ha­lun­sa pön­kit­tä­mi­seen"

01.06.2020 18:32 1
Esiselvitykset aloittava keskusrikospoliisi: al-Hol -palaajat eivät ole yhteismitallisia – "Jokainen on yksilö tässä tutkinnassa"

Esi­sel­vi­tyk­set aloit­ta­va kes­kus­ri­kos­po­lii­si: al-Hol -pa­laa­jat eivät ole yh­teis­mi­tal­li­sia – "Jo­kai­nen on yksilö tässä tut­kin­nas­sa"

01.06.2020 16:54 0
Al-Holista tulevien vastaanottamiseen on varauduttu pitkään

Al-Ho­lis­ta tu­le­vien vas­taan­ot­ta­mi­seen on va­rau­dut­tu pitkään

31.05.2020 18:28 0
Ulkoministeriö al-Holista saapuneista suomalaisista: "Ovat olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa"

Ul­ko­mi­nis­te­riö al-Ho­lis­ta saa­pu­neis­ta suo­ma­lai­sis­ta: "Ovat olo­suh­tei­siin nähden hyvässä kun­nos­sa"

31.05.2020 16:36 0
Ulkoministeriö vahvistaa: Al-Holin leirillä olleita saapumassa Suomeen – ministeriö tiedottaa lisää myöhemmin tänään

Ul­ko­mi­nis­te­riö vah­vis­taa: Al-Ho­lin lei­ril­lä olleita saa­pu­mas­sa Suomeen – mi­nis­te­riö tie­dot­taa lisää myö­hem­min tänään

31.05.2020 15:44 0
Ulkoministeri Haavisto: Al-Holin leirille rakennetaan karanteenikylä koronan varalle – suomalaiset hoidettaisiin paikan päällä kenttäsairaalassa

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to: Al-Ho­lin lei­ril­le ra­ken­ne­taan ka­ran­tee­ni­ky­lä koronan varalle – suo­ma­lai­set hoi­det­tai­siin paikan päällä kent­tä­sai­raa­las­sa

08.05.2020 06:00 2
Koronavirus jäädytti suomalaislasten kotiutukset al-Holin leiriltä – "Tällä hetkellä on vain odotettava"

Ko­ro­na­vi­rus jää­dyt­ti suo­ma­lais­las­ten ko­tiu­tuk­set al-Ho­lin lei­ril­tä – "Tällä het­kel­lä on vain odo­tet­ta­va"

26.03.2020 06:00 0

Ensi vii­kol­la voi jo rat­ke­ta, jou­tuu­ko ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to po­lii­si­kuu­lus­te­lui­hin me­net­te­lys­tään al-Hol -ju­pa­kas­sa

13.02.2020 14:25 0
Al-Holin leirin suomalaisten tilanteeseen uutta selvyyttä? – Koillis-Syyrian itsehallintoalueen "ulkoministerin" Suomen-vierailu alkaa

Al-Ho­lin leirin suo­ma­lais­ten ti­lan­tee­seen uutta sel­vyyt­tä? – Koil­lis-Syy­rian it­se­hal­lin­to­alueen "ul­ko­mi­nis­te­rin" Suo­men-vie­rai­lu alkaa

29.01.2020 07:00 0
Vaikeuskerroin al-Holin leirillä olevien kotiuttamisessa kasvoi – iranilaiskenraalin surma kuumensi tilanteen koko Lähi-idässä
Kolumni Jussi Orell

Vai­keus­ker­roin al-Ho­lin lei­ril­lä olevien ko­tiut­ta­mi­ses­sa kasvoi – ira­ni­lais­ken­raa­lin surma kuu­men­si ti­lan­teen koko Lä­hi-idäs­sä

07.01.2020 19:46 0
Tilaajille
Al-Holin pakolaisleiriltä pelastettujen orpolasten jahti synnytti Silakat-liikkeen sosiaaliseen mediaan – Jouluna perustettu liike vastustaa rasismia ja vihaa lietsovaa politiikkaa

Al-Ho­lin pa­ko­lais­lei­ril­tä pe­las­tet­tu­jen or­po­las­ten jahti syn­nyt­ti Si­la­kat-liik­keen so­siaa­li­seen mediaan – Jouluna pe­rus­tet­tu liike vas­tus­taa ra­sis­mia ja vihaa liet­so­vaa po­li­tiik­kaa

29.12.2019 18:57 0
Tämä al-Holin leiriltä palaavia odottaa Suomessa – Asiantuntija: Pelkkä epäilys ei ole peruste äidin ja lapsen erottamiseksi

Tämä al-Ho­lin lei­ril­tä pa­laa­via odottaa Suo­mes­sa – Asian­tun­ti­ja: Pelkkä epäilys ei ole peruste äidin ja lapsen erot­ta­mi­sek­si

19.12.2019 20:17 0

Si­sä­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­lik­kö al-Ho­lis­ta pa­laa­vien so­peut­ta­mi­ses­ta: "Toi­men­pi­teet jat­ku­vat yk­sit­täis­ten ih­mis­ten osalta jopa useita vuosia"

19.12.2019 19:10 0
Haavisto: Suomalaisilla orpolapsilla ei ole hätää, ovat vielä kurdiviranomaisten hallussa

Haa­vis­to: Suo­ma­lai­sil­la or­po­lap­sil­la ei ole hätää, ovat vielä kur­di­vi­ran­omais­ten hal­lus­sa

19.12.2019 18:45 0
Ulkoministeriö: Kahden al-Holin leirin suomalaisen lapsen kotiuttamista valmistellaan – yksityiskohtia palauttamisesta ei kerrota

Ul­ko­mi­nis­te­riö: Kahden al-Ho­lin leirin suo­ma­lai­sen lapsen ko­tiut­ta­mis­ta val­mis­tel­laan – yk­si­tyis­koh­tia pa­laut­ta­mi­ses­ta ei kerrota

19.12.2019 16:48 0
Ulkoministeri Haaviston toiminnan lainmukaisuus perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi – Valiokunta valmistautuu kokoontumaan perjantaina aamulla

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­ton toi­min­nan lain­mu­kai­suus pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan tut­kit­ta­vak­si – Va­lio­kun­ta val­mis­tau­tuu ko­koon­tu­maan per­jan­tai­na aamulla

19.12.2019 13:57 0
Suomalainen ex-uusnatsi  al-Holin suomalaisäitien vieroittamisesta: Ajatusten "aivopesu" on hankalaa

Suo­ma­lai­nen ex-uus­nat­si al-Ho­lin suo­ma­lais­äi­tien vie­roit­ta­mi­ses­ta: Aja­tus­ten "ai­vo­pe­su" on han­ka­laa

19.12.2019 07:00 0
Tilaajille
Haavisto Ylellä: Lasten evakuointioperaatio al-Holin leiriltä käynnissä – ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.): "Huomenna heitä ei lennetä Suomeen"

Haa­vis­to Ylellä: Lasten eva­kuoin­ti­ope­raa­tio al-Ho­lin lei­ril­tä käyn­nis­sä – ul­ko­asian­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mika Niikko (ps.): "Huo­men­na heitä ei lennetä Suo­meen"

18.12.2019 20:46 0