al-Holin leiri
Koronavirus jäädytti suomalaislasten kotiutukset al-Holin leiriltä – "Tällä hetkellä on vain odotettava"

Ko­ro­na­vi­rus jää­dyt­ti suo­ma­lais­las­ten ko­tiu­tuk­set al-Ho­lin lei­ril­tä – "Tällä het­kel­lä on vain odo­tet­ta­va"

26.03.2020 06:00

Ensi vii­kol­la voi jo rat­ke­ta, jou­tuu­ko ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to po­lii­si­kuu­lus­te­lui­hin me­net­te­lys­tään al-Hol -ju­pa­kas­sa

13.02.2020 14:25
Al-Holin leirin suomalaisten tilanteeseen uutta selvyyttä? – Koillis-Syyrian itsehallintoalueen "ulkoministerin" Suomen-vierailu alkaa

Al-Ho­lin leirin suo­ma­lais­ten ti­lan­tee­seen uutta sel­vyyt­tä? – Koil­lis-Syy­rian it­se­hal­lin­to­alueen "ul­ko­mi­nis­te­rin" Suo­men-vie­rai­lu alkaa

29.01.2020 07:00
Vaikeuskerroin al-Holin leirillä olevien kotiuttamisessa kasvoi – iranilaiskenraalin surma kuumensi tilanteen koko Lähi-idässä
Kolumni Jussi Orell

Vai­keus­ker­roin al-Ho­lin lei­ril­lä olevien ko­tiut­ta­mi­ses­sa kasvoi – ira­ni­lais­ken­raa­lin surma kuu­men­si ti­lan­teen koko Lä­hi-idäs­sä

07.01.2020 19:46
Al-Holin pakolaisleiriltä pelastettujen orpolasten jahti synnytti Silakat-liikkeen sosiaaliseen mediaan – Jouluna perustettu liike vastustaa rasismia ja vihaa lietsovaa politiikkaa

Al-Ho­lin pa­ko­lais­lei­ril­tä pe­las­tet­tu­jen or­po­las­ten jahti syn­nyt­ti Si­la­kat-liik­keen so­siaa­li­seen mediaan – Jouluna pe­rus­tet­tu liike vas­tus­taa ra­sis­mia ja vihaa liet­so­vaa po­li­tiik­kaa

29.12.2019 18:57
Tämä al-Holin leiriltä palaavia odottaa Suomessa – Asiantuntija: Pelkkä epäilys ei ole peruste äidin ja lapsen erottamiseksi

Tämä al-Ho­lin lei­ril­tä pa­laa­via odottaa Suo­mes­sa – Asian­tun­ti­ja: Pelkkä epäilys ei ole peruste äidin ja lapsen erot­ta­mi­sek­si

19.12.2019 20:17

Si­sä­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­lik­kö al-Ho­lis­ta pa­laa­vien so­peut­ta­mi­ses­ta: "Toi­men­pi­teet jat­ku­vat yk­sit­täis­ten ih­mis­ten osalta jopa useita vuosia"

19.12.2019 19:10
Haavisto: Suomalaisilla orpolapsilla ei ole hätää, ovat vielä kurdiviranomaisten hallussa

Haa­vis­to: Suo­ma­lai­sil­la or­po­lap­sil­la ei ole hätää, ovat vielä kur­di­vi­ran­omais­ten hal­lus­sa

19.12.2019 18:45
Ulkoministeriö: Kahden al-Holin leirin suomalaisen lapsen kotiuttamista valmistellaan – yksityiskohtia palauttamisesta ei kerrota

Ul­ko­mi­nis­te­riö: Kahden al-Ho­lin leirin suo­ma­lai­sen lapsen ko­tiut­ta­mis­ta val­mis­tel­laan – yk­si­tyis­koh­tia pa­laut­ta­mi­ses­ta ei kerrota

19.12.2019 16:48
Ulkoministeri Haaviston toiminnan lainmukaisuus perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi – Valiokunta valmistautuu kokoontumaan perjantaina aamulla

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­ton toi­min­nan lain­mu­kai­suus pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan tut­kit­ta­vak­si – Va­lio­kun­ta val­mis­tau­tuu ko­koon­tu­maan per­jan­tai­na aamulla

19.12.2019 13:57
Suomalainen ex-uusnatsi  al-Holin suomalaisäitien vieroittamisesta: Ajatusten "aivopesu" on hankalaa

Suo­ma­lai­nen ex-uus­nat­si al-Ho­lin suo­ma­lais­äi­tien vie­roit­ta­mi­ses­ta: Aja­tus­ten "ai­vo­pe­su" on han­ka­laa

19.12.2019 07:00
Tilaajille
Haavisto Ylellä: Lasten evakuointioperaatio al-Holin leiriltä käynnissä – ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.): "Huomenna heitä ei lennetä Suomeen"

Haa­vis­to Ylellä: Lasten eva­kuoin­ti­ope­raa­tio al-Ho­lin lei­ril­tä käyn­nis­sä – ul­ko­asian­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mika Niikko (ps.): "Huo­men­na heitä ei lennetä Suo­meen"

18.12.2019 20:46
Hallituslähde Lännen Medialle: Al-Holiin ei välttämättä löydy yhteistä linjaa – Palautusten selvittelyä saatetaan jatkaa virkamiestyönä

Hal­li­tus­läh­de Lännen Me­dial­le: Al-Ho­liin ei vält­tä­mät­tä löydy yh­teis­tä linjaa – Pa­lau­tus­ten sel­vit­te­lyä saa­te­taan jatkaa vir­ka­mies­työ­nä

16.12.2019 08:04
Pesuveden mukana menee 30 lasta
Kolumni Henripekka Kallio

Pe­su­ve­den mukana menee 30 lasta

14.12.2019 05:00
Asiantuntija hallituksen epämääräisistä linjauksista Isis-lapsiasiassa – "Olisi ollut selväpiirteisempää tehdä päätökset valtioneuvoston yleisistunnossa"

Asian­tun­ti­ja hal­li­tuk­sen epä­mää­räi­sis­tä lin­jauk­sis­ta Isis-lap­sia­sias­sa – "Olisi ollut sel­vä­piir­tei­sem­pää tehdä pää­tök­set val­tio­neu­vos­ton ylei­sis­tun­nos­sa"

12.12.2019 14:45
Poliitikot sysäsivät Isis-lapsiongelman virkamiehille – Hiljainen hyväksyntä ei riitä selkänojaksi
Kolumni Jussi Orell

Po­lii­ti­kot sy­sä­si­vät Isis-lap­sion­gel­man vir­ka­mie­hil­le – Hil­jai­nen hy­väk­syn­tä ei riitä sel­kä­no­jak­si

11.12.2019 18:31
Helsinki on varautunut al-Holilta palaavien lasten auttamiseen – "Meillä on valmiudet järjestää vaadittavat palvelut"

Hel­sin­ki on va­rau­tu­nut al-Ho­lil­ta pa­laa­vien lasten aut­ta­mi­seen – "Meillä on val­miu­det jär­jes­tää vaa­dit­ta­vat pal­ve­lut"

11.12.2019 18:24
Katri Kulmuni: Keskusta ei hyväksy kaikkien al-Holin suomalaisten kotiuttamista – Paine ulkoministeri Haaviston ympärillä kasvaa

Katri Kul­mu­ni: Kes­kus­ta ei hyväksy kaik­kien al-Ho­lin suo­ma­lais­ten ko­tiut­ta­mis­ta – Paine ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­ton ym­pä­ril­lä kasvaa

11.12.2019 18:22
Al-Holin leirillä olevien suomalaisnaisten rikoksista vaikea saada luotettavaa näyttöä – muut maat saman ongelman edessä

Al-Ho­lin lei­ril­lä olevien suo­ma­lais­nais­ten ri­kok­sis­ta vaikea saada luo­tet­ta­vaa näyttöä – muut maat saman on­gel­man edessä

11.12.2019 18:21
Pääkirjoitus: Hallitus ei voi enää väistellä vastuutaan al-Holin tapauksessa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tus ei voi enää väis­tel­lä vas­tuu­taan al-Ho­lin ta­pauk­ses­sa

11.12.2019 16:44