Kolme tuntia auton ratissa joka päivä – lähes 13 000 lappilaista työskentelee muualla kuin asuinkunnassaan
Tilaajille

Kolme tuntia auton ratissa joka päivä – lähes 13 000 lap­pi­lais­ta työs­ken­te­lee muualla kuin asuin­kun­nas­saan

18:36
Omakohtainen suru kypsytti kirjailijan – Kukkolankosken lapsuusmaisemat saivat Akseli Heikkilän esikoisteoksessa synkemmät sävyt

Oma­koh­tai­nen suru kyp­syt­ti kir­jai­li­jan – Kuk­ko­lan­kos­ken lap­suus­mai­se­mat saivat Akseli Heik­ki­län esi­kois­teok­ses­sa syn­kem­mät sävyt

18:00
Kari Kalliolla pronssiset kotikisat – MM-finaalipaikka oli mikrometreistä kiinni

Kari Kal­liol­la prons­si­set ko­ti­ki­sat – MM-fi­naa­li­paik­ka oli mik­ro­met­reis­tä kiinni

19:12
Vaeltajien määrä UK-puiston Itäkairassa on kasvussa – alue saa uuden sillan ensi vuonna, sillä nykyinen Nuorttijoen Kolsankosken silta on huonokuntoinen

Vael­ta­jien määrä UK-puis­ton Itä­kai­ras­sa on kas­vus­sa – alue saa uuden sillan ensi vuonna, sillä ny­kyi­nen Nuort­ti­joen Kol­san­kos­ken silta on huo­no­kun­toi­nen

17:12
Kasvuhaluisten pk-yritysten kannattaa hakea Innovaatioseteliä: ”Lapissa toimivien yrittäjien täytyy oikeasti aktivoitua, jotta heille ja heidän toiminnalleen ilmainen raha ei valu muihin maakuntiin.”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kas­vu­ha­luis­ten pk-yri­tys­ten kan­nat­taa hakea In­no­vaa­tio­se­te­liä: ”La­pis­sa toi­mi­vien yrit­tä­jien täytyy oi­keas­ti ak­ti­voi­tua, jotta heille ja heidän toi­min­nal­leen il­mai­nen raha ei valu muihin maa­kun­tiin.”

19.09.2019 06:00
Pohjoissuomalaismiehelle sanottiin, ettei hän kävele enää koskaan – Useat potilasvahinkoilmoitukset eivät johtaneet toivottuun tulokseen
Tilaajille

Poh­jois­suo­ma­lais­mie­hel­le sa­not­tiin, ettei hän kävele enää koskaan – Useat po­ti­las­va­hin­ko­il­moi­tuk­set eivät joh­ta­neet toi­vot­tuun tu­lok­seen

14:08
Aaro Tolsa oli jätkien pappi, joka vihasi viinaa ja kortinpeluuta – Lapin Kansakin sai kuulla kunniansa Rovalan tulisieluiselta perustajalta

Aaro Tolsa oli jätkien pappi, joka vihasi viinaa ja kor­tin­pe­luu­ta – Lapin Kan­sa­kin sai kuulla kun­nian­sa Rovalan tu­li­sie­lui­sel­ta pe­rus­ta­jal­ta

06:00
Kaikki hävittäjäehdokkaat lentävät Suomen talvessa – Valinnan ratkaisee lopulta menestyminen sotapeleissä

Kaikki hä­vit­tä­jä­eh­dok­kaat len­tä­vät Suomen tal­ves­sa – Va­lin­nan rat­kai­see lopulta me­nes­ty­mi­nen so­ta­pe­leis­sä

18:00
Toimitus suosittelee
New Yorkissa tanssiva Elina Miettinen on 32-vuotiaana jo konkari – Ballerina tasapainottelee hyvin kurinalaisen elämän ja kutsujen glamourin ristipaineessa

New Yor­kis­sa tans­si­va Elina Miet­ti­nen on 32-vuo­tiaa­na jo konkari – Bal­le­ri­na ta­sa­pai­not­te­lee hyvin ku­rin­alai­sen elämän ja kut­su­jen gla­mou­rin ris­ti­pai­nees­sa

08:00
Tilaajille
Aaro Tolsa oli jätkien pappi, joka vihasi viinaa ja kortinpeluuta – Lapin Kansakin sai kuulla kunniansa Rovalan tulisieluiselta perustajalta

Aaro Tolsa oli jätkien pappi, joka vihasi viinaa ja kor­tin­pe­luu­ta – Lapin Kan­sa­kin sai kuulla kun­nian­sa Rovalan tu­li­sie­lui­sel­ta pe­rus­ta­jal­ta

06:00
Auttikönkään törmällä on yksinäinen hauta, jonka ristissä loistaa punainen tähti – Jorma Autti kuuli oven raosta isänsä kertovan, mitä uittopirtillä tapahtui syyskesän yönä

Aut­ti­kön­kään tör­mäl­lä on yk­si­näi­nen hauta, jonka ris­tis­sä loistaa pu­nai­nen tähti – Jorma Autti kuuli oven raosta isänsä ker­to­van, mitä uit­to­pir­til­lä ta­pah­tui syys­ke­sän yönä

21.09.2019 07:30
Tilaajille
Puhutaanpa ääneen: Mielen asioihin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niistä kehtaisi puhua

Pu­hu­taan­pa ääneen: Mielen asioi­hin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niistä keh­tai­si puhua

21.09.2019 07:30
Tilaajille
Suomalainen Hanna Jauhiainen halusi vastustaa ilmaston lämpenemistä – Päätyi slovakialaiseen vankilaan ja paikallisiin uutisiin

Suo­ma­lai­nen Hanna Jau­hiai­nen halusi vas­tus­taa il­mas­ton läm­pe­ne­mis­tä – Päätyi slo­va­kia­lai­seen van­ki­laan ja pai­kal­li­siin uu­ti­siin

21.09.2019 07:00
Jari saalisti naisia netissä, ravintoloissa ja kaduilla, ja päätyi heidän kanssaan sänkyyn – "Halusin seksiä koko ajan ja aina vain kovempia juttuja"

Jari saa­lis­ti naisia ne­tis­sä, ra­vin­to­lois­sa ja ka­duil­la, ja päätyi heidän kans­saan sänkyyn – "Ha­lu­sin seksiä koko ajan ja aina vain ko­vem­pia jut­tu­ja"

21.09.2019 06:00
Tilaajille
Tojo-Autosta sai uuden Toyotan ensimmäisten joukossa Suomessa - palvelevaa autokauppaa takana jo 50 vuotta
Mainos Tojo-Auto

To­jo-Au­tos­ta sai uuden Toyotan en­sim­mäis­ten jou­kos­sa Suo­mes­sa - pal­ve­le­vaa au­to­kaup­paa takana jo 50 vuotta

18.09.2019 06:00
Naapurien riita päättyi toisen sairaalareissuun Ylitorniolla – poliisi joutui kuskaamaan useamman henkilön paikalta putkaan rauhoittumaan

Naa­pu­rien riita päättyi toisen sai­raa­la­reis­suun Yli­tor­niol­la – poliisi joutui kus­kaa­maan useam­man hen­ki­lön pai­kal­ta putkaan rau­hoit­tu­maan

16:08
Kun paljetit palavat tuhkaksi –Vapauden viimeisistä vuosista otetaan kaikki irti Rovaniemen teatterin upeassa suurmusikaalissa

Kun pal­je­tit palavat tuh­kak­si –Va­pau­den vii­mei­sis­tä vuo­sis­ta otetaan kaikki irti Ro­va­nie­men teat­te­rin upeassa suur­mu­si­kaa­lis­sa

14:50
Murtautuja sammui asunnon terassille anastamiensa tavaroiden kanssa – poliisi otti paikalta kiinni myös toisen miehen

Mur­tau­tu­ja sammui asunnon te­ras­sil­le anas­ta­mien­sa ta­va­roi­den kanssa – poliisi otti pai­kal­ta kiinni myös toisen miehen

15:54
Aasinmaitoa, kiehuvaa vettä tai mehupaastoa syövän hoitoon – Vastuuttomat uskomushoitovideot leviävät Youtubessa

Aa­sin­mai­toa, kie­hu­vaa vettä tai me­hu­paas­toa syövän hoitoon – Vas­tuut­to­mat us­ko­mus­hoi­to­vi­deot le­viä­vät You­tu­bes­sa

10:06
Tehokas, nopea ja turvallinen uutuus ”BIOCIRCUIT™ kiertoharjoittelu rantautui LadyLinelle
Mainos LadyLine Rovaniemi

Te­ho­kas, nopea ja tur­val­li­nen uutuus ”BIO­CIR­CUIT™ kier­to­har­joit­te­lu ran­tau­tui La­dy­Li­nel­le

17.09.2019 10:20
Ehdotus minimipalkoista jää vaille kannatusta – työelämäprofessori: "Tutkimustulokset minimipalkan toimivuudesta ristiriitaisia"

Ehdotus mi­ni­mi­pal­kois­ta jää vaille kan­na­tus­ta – työe­lä­mäp­ro­fes­so­ri: "Tut­ki­mus­tu­lok­set mi­ni­mi­pal­kan toi­mi­vuu­des­ta ris­ti­rii­tai­sia"

13:00
Opiskelija teki purkutalosta kodin – Sunnuntaina hän järjestää yhden talon asuntomessut

Opis­ke­li­ja teki pur­ku­ta­los­ta kodin – Sun­nun­tai­na hän jär­jes­tää yhden talon asun­to­mes­sut

20.09.2019 14:26
Anni Vuohijoki kokeili SE-rautoja Pattayan MM-kisoissa - osteopaatti pelasti lavalle

Anni Vuo­hi­jo­ki kokeili SE-rau­to­ja Pat­tayan MM-ki­sois­sa - os­teo­paat­ti pelasti lavalle

11:35
Ärsyttävätkö uskovaiset mielipiteillään ja julistuksellaan? – BB-talon Ville on mustavalkoinen hahmo, joka sopii nykyiseen vastakkainasetteluun

Är­syt­tä­vät­kö us­ko­vai­set mie­li­pi­teil­lään ja ju­lis­tuk­sel­laan? – BB-ta­lon Ville on mus­ta­val­koi­nen hahmo, joka sopii ny­kyi­seen vas­tak­kain­aset­te­luun

21.09.2019 19:00
Göteborgissa voimakas räjähdys – asukkaat heräsivät voimakkaaseen ääneen

Gö­te­bor­gis­sa voi­ma­kas rä­jäh­dys – asuk­kaat he­rä­si­vät voi­mak­kaa­seen ääneen

10:04
Auttikönkään törmällä on yksinäinen hauta, jonka ristissä loistaa punainen tähti – Jorma Autti kuuli oven raosta isänsä kertovan, mitä uittopirtillä tapahtui syyskesän yönä
Tilaajille

Aut­ti­kön­kään tör­mäl­lä on yk­si­näi­nen hauta, jonka ris­tis­sä loistaa pu­nai­nen tähti – Jorma Autti kuuli oven raosta isänsä ker­to­van, mitä uit­to­pir­til­lä ta­pah­tui syys­ke­sän yönä

21.09.2019 07:30
Uuvuttavatko työkiireet ja synkät säät jo nyt? – Jospa ottaisit pimeästä vuodenajasta ilon irti, sillä syksy on loistavaa aikaa, kun oikein oivaltaa
Tilaajille

Uu­vut­ta­vat­ko työ­kii­reet ja synkät säät jo nyt? – Jospa ot­tai­sit pi­meäs­tä vuo­den­ajas­ta ilon irti, sillä syksy on lois­ta­vaa aikaa, kun oikein oi­val­taa

08:00
Suomen Yrittäjät: Minimipalkat lakiin Suomessakin – STTK tyrmää esityksen, jota se epäilee yritykseksi purkaa yleissitovuutta

Suomen Yrit­tä­jät: Mi­ni­mi­pal­kat lakiin Suo­mes­sa­kin – STTK tyrmää esi­tyk­sen, jota se epäilee yri­tyk­sek­si purkaa yleis­si­to­vuut­ta

06:00
Kisatilanne jännittää kokenutta konkariakin – Kari Kallio jatkaa ainoana lappilaisena MM-kisojen finaalipäivään

Ki­sa­ti­lan­ne jän­nit­tää ko­ke­nut­ta kon­ka­ria­kin – Kari Kallio jatkaa ainoana lap­pi­lai­se­na MM-ki­so­jen fi­naa­li­päi­vään

21.09.2019 21:27
"Ei ollut tarkoitus tehdä KPV:lle ottelua näin helpoksi", manasi RoPS-luotsi Pasi Tuutti omiensa toisen puoliajan romahdusta

"Ei ollut tar­koi­tus tehdä KPV:lle ottelua näin hel­pok­si", manasi RoPS-luot­si Pasi Tuutti omiensa toisen puo­li­ajan ro­mah­dus­ta

21.09.2019 19:18
Taskuparkki jännittää monia turhaan, koska suorituksen näkee aina joku – Rovaniemellä etsittiin Lapin parasta parkkeerauksen taitajaa valtakunnalliseen finaaliin

Tas­ku­park­ki jän­nit­tää monia tur­haan, koska suo­ri­tuk­sen näkee aina joku – Ro­va­nie­mel­lä et­sit­tiin Lapin parasta park­kee­rauk­sen tai­ta­jaa val­ta­kun­nal­li­seen fi­naa­liin

21.09.2019 16:29
"Tämä on pelaajien juhla, meillä on hyvä ryhmä", riemuitsi Kemi Cityn Kakkoseen luotsannut Juha Pasoja – katso kohokohdat videolta

"Tämä on pe­laa­jien juhla, meillä on hyvä ryhmä", rie­muit­si Kemi Cityn Kak­ko­seen luot­san­nut Juha Pasoja – katso ko­ho­koh­dat vi­deol­ta

21.09.2019 17:58
Lapin menestynein rata-autoilija on voittanut, hävinnyt ja joutunut ryöstäjien sieppaamaksi – Jukka Honkavuoren, 28, kalliista harrastuksesta tuli ammatti vasta vuosien takomisen jälkeen
Tilaajille

Lapin me­nes­ty­nein ra­ta-au­toi­li­ja on voit­ta­nut, hä­vin­nyt ja jou­tu­nut ryös­tä­jien siep­paa­mak­si – Jukka Hon­ka­vuo­ren, 28, kal­liis­ta har­ras­tuk­ses­ta tuli ammatti vasta vuosien ta­ko­mi­sen jälkeen

21.09.2019 06:00
Ilkka Herola ja Annika Malacinski yhdistetyn kesämestareiksi

Ilkka Herola ja Annika Ma­la­cins­ki yh­dis­te­tyn ke­sä­mes­ta­reik­si

21.09.2019 17:30
Neljännessä Kaarlon juoksussa ennätysvauhdit ja hyvä osanotto

Nel­jän­nes­sä Kaarlon juok­sus­sa en­nä­tys­vauh­dit ja hyvä osan­ot­to

21.09.2019 15:26
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori