Palvelinvika aiheutti Rovaniemen terveysasemien tietojärjestelmiin laajavaikutteisen häiriön – "Tilanne on korjaantumassa"

Pal­ve­lin­vi­ka ai­heut­ti Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mien tie­to­jär­jes­tel­miin laa­ja­vai­kut­tei­sen häiriön – "Ti­lan­ne on kor­jaan­tu­mas­sa"

12:11
Hallintosääntö läpi äänestellen Rovaniemellä: Sääntö ohjaa kaupungin toimintaa ja päätöksentekoa

Hal­lin­to­sään­tö läpi ää­nes­tel­len Ro­va­nie­mel­lä: Sääntö ohjaa kau­pun­gin toi­min­taa ja pää­tök­sen­te­koa

12:42
Matkailuala kiinnostaa vielä yläasteella, myöhemmin vetovoima katoaa – "Jos työnantaja ei sitoudu työntekijöihinsä, vaikea heidänkään on sitoutua"

Mat­kai­lu­ala kiin­nos­taa vielä yläas­teel­la, myö­hem­min ve­to­voi­ma katoaa – "Jos työn­an­ta­ja ei sitoudu työn­te­ki­jöi­hin­sä, vaikea hei­dän­kään on si­tou­tua"

07:00
Taksihinnoista ilmoittaminen muuttuu kesken Lapin joulusesongin – matkustajan saatava tietää matkan hinta ennen taksiin nousua

Tak­si­hin­nois­ta il­moit­ta­mi­nen muuttuu kesken Lapin jou­lu­se­son­gin – mat­kus­ta­jan saatava tietää matkan hinta ennen taksiin nousua

09:48
Lapin urheilugaalassa juhlitaan tammikuussa yli kunta- ja lajirajojen
Mainos Lapin urheilugaala

Lapin ur­hei­lu­gaa­las­sa juh­li­taan tam­mi­kuus­sa yli kunta- ja la­ji­ra­jo­jen

06.12.2019 06:00
Kulttuuri
Kirja-arvostelu: Erään ”kylkiluun” muotokuva

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Erään ”kyl­ki­luun” muo­to­ku­va

07:01
Katso näyte: Lyra kohtaa HBO:n suursarjassa samojedimetsästäjän, joka on rovaniemeläislähtöinen Pasi Remsu, näyttelijällä työn alla myös Lappi-komedia

Katso näyte: Lyra kohtaa HBO:n suur­sar­jas­sa sa­mo­je­di­met­säs­tä­jän, joka on ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen Pasi Remsu, näyt­te­li­jäl­lä työn alla myös Lap­pi-ko­me­dia

09.12.2019 13:19
Inarijärven jäälohkareista syntyy omituisten otusten puisto vanhan kyläkoulun pihalle

Ina­ri­jär­ven jää­loh­ka­reis­ta syntyy omi­tuis­ten otusten puisto vanhan ky­lä­kou­lun pihalle

07.12.2019 18:54
Venäjän vapauttama ihmisoikeusaktivisti Oleg Sentsov palaa elokuvan pariin – "Elämäni on suistunut raiteiltaan moneen kertaan"

Venäjän va­paut­ta­ma ih­mis­oi­keus­ak­ti­vis­ti Oleg Sentsov palaa elo­ku­van pariin – "E­lä­mä­ni on suis­tu­nut rai­teil­taan moneen ker­taan"

07.12.2019 18:02
Unohdettuja ja ikivihreitä elokuvasävelmiä: Valtaosa savikiekkojen musiikista on vaipunut unohduksiin, Tuore cd-sarja paikkaa aukkoa

Unoh­det­tu­ja ja iki­vih­rei­tä elo­ku­va­sä­vel­miä: Val­ta­osa sa­vi­kiek­ko­jen mu­sii­kis­ta on vai­pu­nut unoh­duk­siin, Tuore cd-sar­ja paikkaa aukkoa

06.12.2019 12:56
Kun Notre Dame paloi pääsiäisen alla, lavastaja Marjatta Kuivasto oli loppusuoralla kirkon lavastamisessa näyttämölle – "Se tuntui jotenkin kohtalonomaiselta"

Kun Notre Dame paloi pää­siäi­sen alla, la­vas­ta­ja Mar­jat­ta Kui­vas­to oli lop­pu­suo­ral­la kirkon la­vas­ta­mi­ses­sa näyt­tä­möl­le – "Se tuntui jo­ten­kin koh­ta­lo­no­mai­sel­ta"

05.12.2019 19:23
Kuusi kuollut ammuskelussa tshekkiläisessä sairaalassa

Kuusi kuollut am­mus­ke­lus­sa tshek­ki­läi­ses­sä sai­raa­las­sa

11:10
J. Rinta-Jouppi avaa käytettyjen autojen myymälän Keminmaahan

J. Rin­ta-Joup­pi avaa käy­tet­ty­jen autojen myy­mä­län Ke­min­maa­han

12:32
Mitä tapahtuu, kun henkeen ja vereen yrittäjähenkinen joutuu hakemaan firmansa konkurssiin? Taina Torvelan ensimmäinen tunne oli valtava häpeä –Sitten hän huomasi, kuinka väärässä olikaan
Lukemisto
Tilaajille

Mitä ta­pah­tuu, kun henkeen ja vereen yrit­tä­jä­hen­ki­nen joutuu ha­ke­maan fir­man­sa kon­kurs­siin? Taina Tor­ve­lan en­sim­mäi­nen tunne oli valtava häpeä –Sitten hän huo­ma­si, kuinka vää­räs­sä olikaan

06.12.2019 07:30
Miten selvitä somekiusaamisesta tai yksipuolisesta rakkaudesta? Hulvaton teos osoittaa, että venäläisistä romaaniklassikoista löytyy elämänohjeita nykypäivään

Miten selvitä so­me­kiu­saa­mi­ses­ta tai yk­si­puo­li­ses­ta rak­kau­des­ta? Hul­va­ton teos osoit­taa, että ve­nä­läi­sis­tä ro­maa­ni­klas­si­kois­ta löytyy elä­män­oh­jei­ta ny­ky­päi­vään

01.12.2019 08:00
Tilaajille
Viimeinen veteraani – 101-vuotias Vilho Kellokumpu on tiettävästi ainoa elossa oleva talvisodan Sallan pataljoonan sotilas

Vii­mei­nen ve­te­raa­ni – 101-vuo­tias Vilho Kel­lo­kum­pu on tiet­tä­väs­ti ainoa elossa oleva tal­vi­so­dan Sallan pa­tal­joo­nan sotilas

30.11.2019 07:30
Näin talvisotaa käytiin Lapissa – Tappio Mäntyvaarassa tai Pelkosenniemellä olisi avannut venäläisille tien Kemijärvelle ja Rovaniemelle saakka

Näin tal­vi­so­taa käytiin Lapissa – Tappio Män­ty­vaa­ras­sa tai Pel­ko­sen­nie­mel­lä olisi avannut ve­nä­läi­sil­le tien Ke­mi­jär­vel­le ja Ro­va­nie­mel­le saakka

30.11.2019 07:30
Tilaajille

Jos tal­vi­so­ta syt­tyi­si nyt, mil­lai­nen siitä tulisi – laa­dim­me ske­naa­rion, jossa Venäjä hyökkää Suomeen 2020-lu­vul­la

30.11.2019 07:00
Tilaajille

Punk­pap­pi Nuusa Nis­ka­lan ta­tuoin­nit ja anar­kis­ti­pu­heet suu­tut­ti­vat monet: "Kuka saa sanoa, mikä on oikea uskova ja miltä uskon pitää näyt­tää"

30.11.2019 07:00
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen pro­fes­so­ri Vesa Puu­ro­nen joutui tot­tu­maan skinien uh­kai­luun jo 1990-lu­vul­la – ny­kyi­sin esi­te­tään enemmän suoraan henkeen ja ter­vey­teen koh­dis­tu­via uh­kauk­sia

29.11.2019 19:11
Tilaajille
Rovaniemen keskustassa, Kuulostudion naapurissa piileksii harvinainen toimitilalöytö – ”Vain taivas on rajana ja mahdollisuudet avoinna miltei mille tahansa yritystoiminnalle”
Mainos Rovaniemen Kuntokeskus ja Kuulostudio

Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa, Kuu­lo­stu­dion naa­pu­ris­sa pii­lek­sii har­vi­nai­nen toi­mi­ti­la­löy­tö – ”Vain taivas on rajana ja mah­dol­li­suu­det avoinna miltei mille tahansa yri­tys­toi­min­nal­le”

06.12.2019 06:00
Migristä tehtyjen kantelujen määrä kaksinkertaistunut – EIT:n päätöksen vuoksi Migri käy läpi jo tehtyjä ratkaisuja, mikä venyttää käsittelyaikoja entisestään

Mig­ris­tä teh­ty­jen kan­te­lu­jen määrä kak­sin­ker­tais­tu­nut – EIT:n pää­tök­sen vuoksi Migri käy läpi jo tehtyjä rat­kai­su­ja, mikä ve­nyt­tää kä­sit­te­ly­ai­ko­ja en­ti­ses­tään

07:30
Tiernasäätiö ehdottaa: Naaman voi jättää mustaamatta, Murjaanien kuningas -nimityksestä voi luopua

Tier­na­sää­tiö eh­dot­taa: Naaman voi jättää mus­taa­mat­ta, Mur­jaa­nien ku­nin­gas -ni­mi­tyk­ses­tä voi luopua

11:05
Lapin Kansan Joulutarina: Tonttukansan lahja, luukku 10

Lapin Kansan Jou­lu­ta­ri­na: Tont­tu­kan­san lahja, luukku 10

06:30
Chicago Bulls kärsi taas niukan tappion - Markkanen heitti 13 pistettä ja otti kahdeksan levypalloa
Urheilu

Chicago Bulls kärsi taas niukan tappion - Mark­ka­nen heitti 13 pis­tet­tä ja otti kah­dek­san le­vy­pal­loa

10:30
WoVo palaa harjoitustauolta tositoimiin - illan pelissä vastassa LP-Vampula

WoVo palaa har­joi­tus­tauol­ta to­si­toi­miin - illan pelissä vas­tas­sa LP-Vam­pu­la

09.12.2019 22:10
Jokereille neljäs voitto putkeen - Spartak kaatui 3-2

Jo­ke­reil­le neljäs voitto putkeen - Spartak kaatui 3-2

09.12.2019 22:09
Keskikaistan Nättiset - jyväskyläläisessä  perheessä on kolme ammattilaisjääkiekkoilijaa

Kes­ki­kais­tan Nät­ti­set - jy­väs­ky­lä­läi­ses­sä per­hees­sä on kolme am­mat­ti­lais­jää­kiek­koi­li­jaa

09.12.2019 22:00

Kemin jal­ka­pal­lon tilaa puidaan kes­ki­viik­ko­il­lan kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa

09.12.2019 21:54
Työhyvinvoinnin takana yksilöllisesti valitut silmälasit - "Persoona saa näkyä myös laseissa"
Mainos Brillet

Työ­hy­vin­voin­nin takana yk­si­löl­li­ses­ti valitut sil­mä­la­sit - "Per­soo­na saa näkyä myös la­seis­sa"

05.12.2019 08:00
Vainion perheen asunnonhaku Rovaniemellä voi alkaa – Valtuusto valitsi Ulla-Kirsikka Vainion  uudeksi kaupunginjohtajaksi äänin  35-16
Tilaajille

Vainion perheen asun­non­ha­ku Ro­va­nie­mel­lä voi alkaa – Val­tuus­to valitsi Ul­la-Kir­sik­ka Vainion uudeksi kau­pun­gin­joh­ta­jak­si äänin 35-16

09.12.2019 19:30
Saariselän pulkkämäen valaistukselle arvostettu palkinto: Valaistuksen rinnalla kalpenevat katedraalit, huippuhotellit ja kiinalaistemppelit

Saa­ri­se­län pulk­kä­mäen va­lais­tuk­sel­le ar­vos­tet­tu pal­kin­to: Va­lais­tuk­sen rin­nal­la kal­pe­ne­vat ka­ted­raa­lit, huip­pu­ho­tel­lit ja kii­na­lais­temp­pe­lit

07:30
Virkamiesjohto: Haavisto-kohun pohjalla näkemysero siitä, miten al-Hol -tulipalo sammutetaan oikein

Vir­ka­mies­joh­to: Haa­vis­to-ko­hun poh­jal­la nä­ke­mys­ero siitä, miten al-Hol -tu­li­pa­lo sam­mu­te­taan oikein

10:28
Useita poroja Etelä-Lapissa raadellut susi halutaan kumoon – kaatolupa voimassa Ranuan, Simon, Tervolan ja Rovaniemen alueella

Useita poroja Ete­lä-La­pis­sa raa­del­lut susi ha­lu­taan kumoon – kaa­to­lu­pa voi­mas­sa Ranuan, Simon, Ter­vo­lan ja Ro­va­nie­men alueel­la

09:30
Kevojärvellä mitattiin talven toistaiseksi kylmimmät lukemat: -35,4

Ke­vo­jär­vel­lä mi­tat­tiin talven tois­tai­sek­si kyl­mim­mät lu­ke­mat: -35,4

08:09
Podcast
Lapin Kansa julkaisee monta podcast-sarjaa joka viikko, tunnetko jo ne kaikki? – Lue esittelyt tästä

Lapin Kansa jul­kai­see monta pod­cast-sar­jaa joka viikko, tun­net­ko jo ne kaikki? – Lue esit­te­lyt tästä

18.08.2019 03:59
Kuuntele Viikkoraati: tällaista on Linnan juhlissa, tätä mieltä hallitusneuvotteluista, ensikertalainen matkalla Linnaan, näin syntyy pääjuttu, jääpäiväkirjat

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: täl­lais­ta on Linnan juh­lis­sa, tätä mieltä hal­li­tus­neu­vot­te­luis­ta, en­si­ker­ta­lai­nen mat­kal­la Lin­naan, näin syntyy pää­jut­tu, jää­päi­vä­kir­jat

05.12.2019 14:45
Kuuntele Vasan podcast: Suomalaisuus hävettää, koska keskustelu kansalaisuudesta on vedetty äärimmäisyyksiin

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Suo­ma­lai­suus hä­vet­tää, koska kes­kus­te­lu kan­sa­lai­suu­des­ta on vedetty ää­rim­mäi­syyk­siin

05.12.2019 14:43
Kuuntele Viikkoraati: Soitimme kahdelle jäljelläolevalle kaupunginjohtajakandidaatille, kuule  kanta tuulivoimalaan ja tornihotelleihin! -entä missäpä he haluaisivat asua?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Soi­tim­me kah­del­le jäl­jel­läo­le­val­le kau­pun­gin­joh­ta­ja­kan­di­daa­til­le, kuule kanta tuu­li­voi­ma­laan ja tor­ni­ho­tel­lei­hin! -entä missäpä he ha­luai­si­vat asua?

28.11.2019 16:06
16. Liisa Lapin ihmemaassa: Pilvi Mikkonen, 33, Levi: Etelä-Suomessa asuessa tunsin aina kaipuuta Lappiin

16. Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Pilvi Mik­ko­nen, 33, Levi: Ete­lä-Suo­mes­sa asuessa tunsin aina kai­puu­ta Lappiin

24.11.2019 10:01
Kuuntele Jääpäiväkirjaviikkoraati: Jäiden keskellä vietetään halloweeniä ja tutkimusasemaa uhkaa kymmenien kilometrien railo, uusia jääkarhujakin tulee paikalle

Kuun­te­le Jää­päi­vä­kir­ja­viik­ko­raa­ti: Jäiden kes­kel­lä vie­te­tään hal­lo­wee­niä ja tut­ki­mus­ase­maa uhkaa kym­me­nien ki­lo­met­rien railo, uusia jää­kar­hu­ja­kin tulee pai­kal­le

22.11.2019 16:03
Black Friday täytti pakettiautomaatit – Postipaketin voi joutua noutamaan eri pakettiautomaatista, kuin mihin lähettäjä sen lähetti

Black Friday täytti pa­ket­ti­au­to­maa­tit – Pos­ti­pa­ke­tin voi joutua nou­ta­maan eri pa­ket­tiau­to­maa­tis­ta, kuin mihin lä­het­tä­jä sen lähetti

09.12.2019 19:58
Aihkitalot panostaa erittäin kuivaan hirteen – Yritys tekee historiansa isoimman investoinnin
Tilaajille

Aih­ki­ta­lot pa­nos­taa erit­täin kuivaan hirteen – Yritys tekee his­to­rian­sa isoim­man in­ves­toin­nin

09.12.2019 18:46
Britannia äänestää tärkeissä vaaleissa torstaina – Boris Johnsonin päähaastaja on niin radikaali, ettei kelpaa edes omille kannattajilleen

Bri­tan­nia ää­nes­tää tär­keis­sä vaa­leis­sa tors­tai­na – Boris John­so­nin pää­haas­ta­ja on niin ra­di­kaa­li, ettei kelpaa edes omille kan­nat­ta­jil­leen

07:00
Lakkapää juhlistaa 55-vuotistaivaltaan synttäriviikonloppuna – odotettavissa loistotarjouksia yrityksen vakiotoimittajilta
Mainos Lakkapää

Lak­ka­pää juh­lis­taa 55-vuo­tis­tai­val­taan synt­tä­ri­vii­kon­lop­pu­na – odo­tet­ta­vis­sa lois­to­tar­jouk­sia yri­tyk­sen va­kio­toi­mit­ta­jil­ta

07.12.2019 06:00
Tornion kaupunginvaltuusto päätti kaupungintalon remontoinnista

Tornion kau­pun­gin­val­tuus­to päätti kau­pun­gin­ta­lon re­mon­toin­nis­ta

09.12.2019 20:53
Britannia äänestää tärkeissä vaaleissa torstaina – Boris Johnsonin päähaastaja on niin radikaali, ettei kelpaa edes omille kannattajilleen

Bri­tan­nia ää­nes­tää tär­keis­sä vaa­leis­sa tors­tai­na – Boris John­so­nin pää­haas­ta­ja on niin ra­di­kaa­li, ettei kelpaa edes omille kan­nat­ta­jil­leen

07:00

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja louk­kaan­tui lie­väs­ti Ro­va­nie­mel­lä

09.12.2019 22:08
Kemin kaupunginorkesterin kohtalo jäi vieläkin auki – valtuusto hyväksyi tiukan säästöbudjetin

Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin kohtalo jäi vie­lä­kin auki – val­tuus­to hy­väk­syi tiukan sääs­tö­bud­je­tin

09.12.2019 20:03
Tuore nuorisokuoro joululaulujen äärellä – Maa on niin kaunis -konsertti kutsuu laskeutumaan jouluun.

Tuore nuo­ri­so­kuo­ro jou­lu­lau­lu­jen äärellä – Maa on niin kaunis -kon­sert­ti kutsuu las­keu­tu­maan jou­luun.

09.12.2019 18:41
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori